Tên Thánhsort icon Tên họ Tên gọi Năm sinh Năm Linh mục Nơi làm việc Chân dung
Anrê Trần Bảo 08.09.1941 21.12.1967 Linh mục đã qua đời GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
Anrê Trần Xuân Cương 27.12.1936 22.06.1968 GIÁO XỨ VINH AN
Anrê Trần Thế Minh 08.02.1978 20.10.2010 GIÁO XỨ KON H'RING
Antôn Hồ Quang Hải 05.05.1970 26.07.2005 GIÁO XỨ HÒA AN
Antôn Nguyễn Phi Hùng 27.06.1968 24.11.2000 GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
Antôn Nguyễn Văn Huynh 18.08.1970 15.07.2009 GIÁO XỨ BUÔN HÔ
Antôn Thanh Lịch 01.07.1936 13.08.1963 GIÁO XỨ DŨNG LẠC
Antôn Đỗ Văn Tài 15.02.1938 31.05.1966 Linh mục đã qua đời
Antôn Trương Trọng Tài 01.09.1937 29.04.1965 Linh mục hưu
Antôn Anh Tuấn 24.05.1971 26.07.2005 GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
Antôn Phạm Quang Lâm 06.9.1973 11.4.2013 GIÁO XỨ VINH QUANG
Antôn Dương Văn Thảo 04.7.1975 25.9.2014 GIÁO XỨ GIA NGHĨA
Antôn Trần Nhân Tâm 25.01.1982 02.6.2017 GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
Antôn Công Văn 07.8.1979 02.6.2017 GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
Antôn Bùi Văn Thiều Linh mục dòng GIÁO XỨ NAM THIÊN
Augustinô Hoàng Đức Toàn 17.07.1941 19.12.1969
Augustinô Maria Nguyễn Văn Tra 22.06.1922 26.05.1951 Linh mục đã qua đời
F.X Nguyễn Thanh Phong 13.09.1971 04.08.2009 GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
F.X. Phạm Trọng Châu 08.11.1967 22.07.2005 TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
FX. Trần Văn Đoàn 08.7.1980 25.9.2014 GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
FX. Văn Luân 16.3.1978 25.9.2014
G.B Nguyễn Tiến Đạt 16.11.1975 20.10.2010 GIÁO XỨ VINH TRUNG
G.B. Nguyễn Văn Hậu 20.04.1961 24.08.1995 GIÁO XỨ HOÀ BÌNH
G.B. Nguyễn Văn Liêm 20.01.1970 26.07.2005 GIÁO XỨ AN BÌNH
G.B. Nguyễn Đình Lượng 10.02.1961 12.03.1998 GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
G.B. Cao Thanh Tâm 02.01.1962 01.03.2000 GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN
G.B. Hoàng Minh Tâm 30.12.1972 17.07.2007 GIÁO XỨ TÂN LỢI
G.B. Nguyễn Minh Tâm 25.09.1961 25.04.1994 GIÁO XỨ VINH HÒA
G.B. Nguyễn Thành Tâm 16.06.1948 21.11.1975 GIÁO XỨ PHÚ LONG
G.B. Phạm Thế Truyền 05.03.1965 01.03.2000 GIÁO XỨ KIM PHÁT