Tên Thánh Tên họ Tên gọisort icon Năm sinh Năm Linh mục Nơi làm việc Chân dung
Phêrô Cao Tiến 22.6.1970 15.07.2009 GIÁO XỨ ĐỨC LỄ
Antôn Hồ Quang Hải 05.05.1970 26.07.2005 GIÁO XỨ HÒA AN
Phêrô Nguyễn Thái Hải 22.6.1969 15.07.2009 GIÁO XỨ THUẬN TÂM
Micae Trần Thế Hải 20.12.1949 24.01.1990
Giuse Trịnh Văn Hân 11.11.1944 20.05.1972 GIÁO XỨ THÁNH TÂM
Giuse Nguyễn Ngọc Hạnh 14.11.1968 25.05.2010 GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
GB. Nguyễn Minh Hảo 15.02.1947 08.04.1975 GIÁO XỨ MẪU TÂM
G.B. Nguyễn Văn Hậu 20.04.1961 24.08.1995 GIÁO XỨ HOÀ BÌNH
Đaminh Đức Hậu 01.10.1938 31.05.1966 GIÁO XỨ BÁC ÁI
Giuse Đỗ Minh Hiển 02.09.1968 24.11.2000 GIÁO XỨ VINH QUANG
Đaminh Phạm Hiện 25.12.1958 24.08.1995 GIÁO XỨ KIM CHÂU
Phêrô Nguyễn Minh Hiển 08.5.1979 11.4.2013 Giáo xứ Thiên Phước
Giuse Phùng Quốc Hiếu 02.04.1970 26.07.2005 GIÁO XỨ DUY HÒA
Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu 24.3.1962 03.02.2006 Linh mục dòng GIÁO XỨ BUÔN HÔ
Phaolô Lương Văn Hiếu Linh mục dòng GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
Phêrô Văn Hiếu Linh mục dòng GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
Vinhsơn Mai Văn Hoà 05.06.1968 26.07.2005 GIÁO XỨ TÂN LỢI
P.X. Nguyễn Ngọc Hoàng 30.03.1959 12.03.1998 GIÁO XỨ CHÂU NINH
Philipphê Nguyễn Văn Hoàng 28.8.1968 01.01.2008 Linh mục dòng GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
Philipphê Nguyễn Văn Hoàng Linh mục dòng GIÁO XỨ BÌNH HÀ
Giuse Nguyễn Huy Hoàng 09.7.1984 02.6.2017 GIÁO XỨ KITÔ VUA
Phêrô Nguyễn Minh Huân 05.04.1970 26.07.2005 GIÁO XỨ NGHI TRUNG
Antôn Nguyễn Phi Hùng 27.06.1968 24.11.2000 GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
Phaolô Nguyễn Thư Hùng 02.08.1959 12.03.1998 GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
Giuse Phạm Tấn Hùng 24.08.1969 17.07.2007 GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
GB. Nguyễn Quốc Hưng 07.01.1972 17.07.2007
Vinhsơn Ngô Văn Hùng 01.5.1967 03.02.2006 Linh mục dòng GIÁO XỨ KITÔ VUA
Đaminh Nguyễn Hữu Hùng Linh mục dòng GIÁO XỨ TÂN LẬP
Giuse Đức Hướng 01.10.1962 01.3.2000 GIÁO XỨ THUẬN LỢI
Giuse Đỗ Thái Huy 01.07.1968 05.01.2008 TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU CHÚA CỨU THẾ (Nam)