Tên Thánh Tên họ Tên gọisort icon Năm sinh Năm Linh mục Nơi làm việc Chân dung
Antôn Nguyễn Văn Huynh 18.08.1970 15.07.2009 GIÁO XỨ BUÔN HÔ
Phêrô Phạm Huỳnh 26.12.1973 17.07.2007 GIÁO XỨ PHÚC BÌNH
Đaminh Đỗ Thanh Huynh 20.11.1967 24.02.2005 TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN
Giuse Nguyễn Văn Huỳnh 20.01.1957 01.05.2006
GB. Trần Ngọc Kha 04.04.1973 15.07.2009 Linh mục đã qua đời
Đaminh Duy Khâm 02.08.1938 31.05.1963 Linh mục hưu
Giuse Nguyễn Văn Khánh 20.05.1957 03.12.1993 GIÁO XỨ GIA NGHĨA
Giuse Nguyễn Tiến Khẩu 30.12.1940 19. 12. 1971
Giuse Nguyễn Văn Khiêm Linh mục dòng GIÁO XỨ PHƯỚC QUẢ
Phêrô Trương Văn Khoa 03.11.1957 03.12.1993 GIÁO XỨ THÁNH LINH
Giuse Trịnh Văn Kính 28.9.1975 20.10.2010 GIÁO XỨ PHÚ RIỀNG
Phêrô Y Krơn 10.7.1976 25.9.2014
Giuse Lưu Thanh Kỳ 30.12.1953 07.01.1998 GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
Antôn Phạm Quang Lâm 06.9.1973 11.4.2013 GIÁO XỨ VINH QUANG
Giuse Nguyễn Tiến Lễ 10.11.1930 04.04.1961 Linh mục hưu
P.X. Phạm Lễ 20.05.1949 02.02.1977 Linh mục hưu
Antôn Thanh Lịch 01.07.1936 13.08.1963 GIÁO XỨ DŨNG LẠC
G.B. Nguyễn Văn Liêm 20.01.1970 26.07.2005 GIÁO XỨ AN BÌNH
P.X. Trần Hồng Linh 21.10.1974 26.07.2005 GIÁO XỨ THỌ THÀNH
Giuse Nguyễn Quốc Loan 29.12.1959 12.03.1998 GIÁO XỨ THUẬN HIẾU
Đaminh Nguyễn Văn Lộc 28.5.1973 11.6.2013 Linh mục dòng GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
Giuse Đức Lợi 06.4.1969 03.3.2005 Linh mục dòng GIÁO XỨ VINH AN
P.X. Nguyễn Kim Long 16.03.1945 28.04.1972
FX. Văn Luân 16.3.1978 25.9.2014
Giuse Nguyễn Trung Luật 02.9.1982 02.6.2017 GIÁO XỨ AN BÌNH
Giacôbe Phạm Xuân Lương 05.10.1958 24.08.1995 GIÁO XỨ NAM THIÊN
G.B. Nguyễn Đình Lượng 10.02.1961 12.03.1998 GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh 03.02.1984 02.6.2017 GIÁO XỨ THÁNH TÂM
Phaolô Nguyễn Công Minh 09.121958 24.08.1995 Linh mục đã qua đời GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
Anrê Trần Thế Minh 08.02.1978 20.10.2010 GIÁO XỨ KON H'RING