Tên Thánh Tên họ Tên gọisort icon Năm sinh Năm Linh mục Nơi làm việc Chân dung
Đaminh Mai Xuân Nam 10.03.1952 07.01.1998 GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
Phaolô Mai Văn Nam 30.12.1981 25.9.2014 GIÁO XỨ PHÚC LỘC
Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 15.07.1959 30.11.1995 GIÁO XỨ PHÚC LỘC
Giuse Nguyễn Đình Ngọc 08.10.1977 20.10.2010 GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
Giuse Ngọc Nguyên 14.07.1967 17.07.2007 GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
Giuse Nguyễn Văn Nhiệm 01.01.1973 27.8.2007 GIÁO XỨ THIÊN ĐĂNG
Phaolô Trần Vĩnh Niệm 05.01.1975 20.10.2010 GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
Phêrô Trần Bảo Ninh 09.10.1968 17.07.2007 GIÁO XỨ KIM MAI
Phaolô Lưu Văn Phan 01.12.1980 25.9.2014 GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
Phêrô Hoàng Hùng Phi 05.071971 26.04.2006 GIÁO XỨ NHÂN CƠ
GB. Nguyễn Công Phi 31.01.1979 25.9.2014 GIÁO XỨ THUẬN LỢI
F.X Nguyễn Thanh Phong 13.09.1971 04.08.2009 GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
GB. Phạm Văn Phong 07.5.1979 25.9.2014 GIÁO XỨ CHI LĂNG
Giuse Phan Văn Phúc 27.06.1970 15.07.2009 GIÁO XỨ BÙ NHO
Giuse Trần Văn Phúc 02.01.1942 29.05.1973
Gioan Vianney Ngô Hồng Phúc 10.7.1978 29.6.2011 Linh mục dòng GIÁO XỨ SƠN LONG
Phêrô Nguyễn Văn Phương 05.11.1971 15.04.2005 Linh mục dòng GIÁO XỨ THÁNH LINH
Giuse Nguyễn Vinh Quang 01.02.1971 15.07.2009 GIÁO XỨ EA KMAR
Simon Hoàng Kim Quang 26.06.1968 15.07.2009 GIÁO XỨ THIÊN ÂN
Giuse Nguyễn Văn Quang 20.9.1967 25.9.2014 GIÁO XỨ VINH HÒA
Phaolô Cao Đình Quang 10.6.1975 02.6.2017 GIÁO XỨ KIM HÒA
Giuse Nguyễn Ngọc Quế 02.08.1947 26.06.1975 GIÁO XỨ CHI LĂNG
Phaolô Cao Anh Quốc 10.9.1973 11.4.2013 GIÁO XỨ NHÂN CƠ
Phaolô Maria Văn Quyền 22.04.1965 05.09.2004 GIÁO XỨ THÁNH TÂM
Giuse Trần Văn Roãn 20.06.1952 24.08.1995 GIÁO XỨ NHÂN CƠ
Giuse Bùi Đình Sâm 02.8.1981 02.6.2017 Giáo xứ Thiên Phước
GB. Nguyễn Ngọc Sang 31.01.1981 25.9.2014 GIÁO XỨ THÁNH TÂM
Louis Marie Trương Sinh 25.12.1939 25.01.2000 Linh mục dòng DÒNG BIỂN ĐỨC - ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN HOÀ
Gioan Nguyễn Sơn 22.04.1959 30.11.1995
Giuse Nguyễn Hoàng Sơn 02.03.1971 07.12.2005 Linh mục dòng GIÁO XỨ EA H'LEO