Tên Thánh Tên họ Tên gọisort icon Năm sinh Năm Linh mục Nơi làm việc Chân dung
Giuse Nguyễn Tiến Sự 02.01.1933 08.06.1963 Linh mục hưu
Antôn Đỗ Văn Tài 15.02.1938 31.05.1966 Linh mục đã qua đời
Antôn Trương Trọng Tài 01.09.1937 29.04.1965 Linh mục hưu
G.B. Cao Thanh Tâm 02.01.1962 01.03.2000 GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN
G.B. Hoàng Minh Tâm 30.12.1972 17.07.2007 GIÁO XỨ TÂN LỢI
G.B. Nguyễn Minh Tâm 25.09.1961 25.04.1994 GIÁO XỨ VINH HÒA
G.B. Nguyễn Thành Tâm 16.06.1948 21.11.1975 GIÁO XỨ PHÚ LONG
Nicolas Lưu Nhất Tâm 09.11.1975 20.10.2010 GIÁO XỨ CÔNG CHÍNH
Antôn Trần Nhân Tâm 25.01.1982 02.6.2017 GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
Phêrô Ngô Anh Tấn 01.04.1968 01.03.2000 GIÁO XỨ PHƯỚC LONG
Phêrô Nguyễn Văn Thái 26.10.1959 01.03.2000 GIÁO XỨ VINH ĐỨC
Đaminh Trần Đình Thăng 24.12.1968 26.07.2005 GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
Giuse Trịnh Minh Thanh 16.01.1973 26.07.2005 GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
Đaminh Nguyễn Văn Thành 10.10.1955 07.01.1998 GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
Giuse Trần Thế Thành 18.05.1958 07.01.1998 GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
Phaolô Trần Văn Thanh 14.3.1975 11.4.2013 GIÁO XỨ BUÔN HẰNG
Antôn Dương Văn Thảo 04.7.1975 25.9.2014 GIÁO XỨ GIA NGHĨA
Giuse Đỗ Văn Tháp 12.01.1923 20.10.1951 Linh mục đã qua đời
Đaminh Văn Thế 24.07.1973 26.07.2005 GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
GB. Trịnh Đình Thế 08.4.1976 11.4.2013 GIÁO XỨ GIANG SƠN
Phaolô Thanh Thiên 01.01.1928 15.08.1961 Linh mục đã qua đời
Phêrô Nguyễn Thành Thiện 11.01.1962 01.03.2000 Linh mục hưu
GB. Nguyễn Văn Thiện 30.12.1981 25.9.2014 GIÁO XỨ TÂN LỢI
Antôn Bùi Văn Thiều Linh mục dòng GIÁO XỨ NAM THIÊN
Phêrô Ngô Xuân Thinh Linh mục dòng GIÁO XỨ VINH AN
Phêrô Lưu Thọ 20.02.1962 12.03.1998 GIÁO XỨ TÂN HÒA
Phaolô Dương Anh Thơ 11.11.1973 11.4.2013 GIÁO XỨ PHÚ LỘC
Giuse Trần Xuân Thọ 21.01.1975 25.9.2014 GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
Phêrô Cao Dương Đình Thời 18.12.1966 07.09.2000 DÒNG BIỂN ĐỨC - ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN HOÀ
GB. Nguyễn Quốc Thuần 24.6.1982 25.9.2014