Tên Thánh Tên họ Tên gọisort icon Năm sinh Năm Linh mục Nơi làm việc Chân dung
Gioan Luka Y Xuất 12.10.1977 02.6.2017
Giuse Phan Quảng Đại 18.10.1971 26.07.2005 GIÁO XỨ TÂN HƯNG
Giuse Trần Ngọc Đại 08.10.1972 26.07.2005 GIÁO XỨ NGHI XUÂN
Gioan Bùi Quang Đạo 08.03.1941 29.04.1967 GIÁO XỨ CHÂU SƠN
G.B Nguyễn Tiến Đạt 16.11.1975 20.10.2010 GIÁO XỨ VINH TRUNG
Stêphanô Nguyễn Văn Đậu 25.05.1942 27.06.1969
FX. Trần Văn Đoàn 08.7.1980 25.9.2014 GIÁO XỨ LONG ĐIỀN
M. Albericus Trần Đình Đồng 05.08.1968 06.02.2010
GB. Phạm Văn Đồng Linh mục dòng GIÁO XỨ BUÔN HÔ
Đaminh Văn Đức 05.01.1968 17.9.2009 Linh mục dòng GIÁO XỨ TÂN TIẾN