SỐNG LỜI CHÚA

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống".

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy".

"Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác".

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

"Ta là cửa chuồng chiên".

"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

"Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa".

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi".

"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

"Ta là sự sống lại và là sự sống".

"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ".

"Mạch nước vọt đến sự sống đời đời".

"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".

"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ".

"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

"Các con chớ áy náy về ngày mai".