SỐNG LỜI CHÚA

"Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian".

"Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua".

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”.

"Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".

"Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít".

"Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?"

"Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến".

"Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi".

"Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con".

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống".

"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".

"Người thu thuế ra về được khỏi tội".

"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".

"Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".

"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai".

"Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ".

"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".

"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".