SỐNG LỜI CHÚA

"Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết".

"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng".

"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về".

"Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra".

"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".

"Kia chàng rể đến, hãy ra đón người".

"Họ nói mà không làm".

"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi".

"Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".

"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới".

"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới".

"Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho".

“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

"Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông".

"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng".

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".

"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em".

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình".

"Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời".

"Này bà, bà có lòng mạnh tin".