SỐNG LỜI CHÚA

"Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác".

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

"Ta là cửa chuồng chiên".

"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh".

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

"Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa".

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi".

"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

"Ta là sự sống lại và là sự sống".

"Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ".

"Mạch nước vọt đến sự sống đời đời".

"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".

"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ".

"Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

"Các con chớ áy náy về ngày mai".

"Các con hãy yêu thương thù địch các con".

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này".

"Các con là sự Sáng thế gian".

Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.

"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo".