Bài giảng

Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế - Ngày 25.5.2017

Thánh lễ vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa

ĐGM chủ sự đi đàng Thánh Giá tại Giang Sơn

Suy Ngắm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

Thánh lễ Tiệc ly

Thánh lễ Truyền Dầu 2017

Lễ kính thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh