Vui học Thánh Kinh

Thư Mục Vụ HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 13.10.2017 Trắc Nghiệm

08. Nhiều cặp vợ chồng trẻ Công giáo đã can đảm giữ điều gì trong mọi hoàn cảnh ?
a. Đau khổ
b. Hy vọng
c. Mầm sống
d. Niềm vui

Vui Học Thánh Kinh CN 34 TN A

"Mỗi lần các ngươi không làm như thế
cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,45

Vui Học Thánh Kinh CN 33 TN A

“Vì phàm ai đã có,
thì được cho thêm và sẽ có dư thừa”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,29b

Vui Học Thánh Kinh CN 32 TN A

“Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,13

Vui Học Thánh Kinh CN 31 TN A

“Anh em chỉ có một vị lãnh đạo,
là Đức Kitô”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 23,10b

Vui Học Thánh Kinh CN 30 TN A

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi,
hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi
và ngươi phải yêu người thân cận
như chính mình”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,37.39b

Vui Học Thánh Kinh CN 29 TN A

“Của Xêda, trả về Xêda,
của Thiên Chúa , trả về Thiên Chúa”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,21

Vui Học Thánh Kinh CN 28 TN A

“Kẻ được gọi thì nhiều,
mà người được chọn thì ít”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,14

Vui Học Thánh Kinh CN 27 TN A

"Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường."
Tin Mừng thánh Mátthêu 21,42b