Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 17 TN A

“Tìm được 1 viên ngọc quý,
ông ta ra đi,
bán tất cả những gì mình có
mà mua viên ngọc ấy”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 13,46

Vui Học Thánh Kinh 67 Ô Chữ Bốn Tin Mừng

10. “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đây là lời của ai ? (Lc 19,8)

Vui Học Thánh Kinh 67 Bốn Tin Mừng

321. Hỏi : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Câu này kết thúc Tin mừng nào ? (Mt 28,18-20)

99 Câu Hỏi Ngày Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2017

59. “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Đây là lời tiên tri nói về Chúa Giê-su của : (Ga 11,50)

Vui Học Thánh Kinh CN 16 TN A

“Người công chính
sẽ bị chói lọi như mặt trời”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 13,53

Vui Học Thánh Kinh CN 15 TN A

“Còn kẻ được gieo trên đất tốt,
đó là kẻ nghe lời và hiểu,
thì tất nhiên sinh hoa quả và làm ra,
kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu mươi,
kẻ được ba chục”.
Tin mừng thánh Mátthêu 13,23

Vui Học Thánh Kinh CN 14 TN A

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi
và hãy học với tôi,
vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 11,29

Vui Học Thánh Kinh CN 13 TN A

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy,
thì không xứng với Thầy.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,38

Vui Học Thánh Kinh CN 12 TN A

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy
trước mặt thiên hạ,
thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,32

Vui Học Thánh Kinh lễ Minh và Máu Thánh Chúa Kitô A

"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
Tin Mừng thánh Gioan  6,51