Vui học Thánh Kinh

Sứ Điệp Mùa Chay 2017 Hỏi - Thưa Trắc - Nghiệm & Ô Chữ

"Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại,
họ cũng chẳng chịu tin."
Tin mừng thánh Luca 16,31

VHTK 66 : Gia Đình trong KT - Ô Chữ

05. Bản gia phả Đức Giêsu theo thánh Luca, con ông Giôxếch là ai ? (Lc 3,26)

VHTK 66 : Gia Đình trong KT - 166 câu Trắc Nghiệm

30.  Cha của Ítmaen là ai ?(Stk 16,15)

VHTK 66 : Những Gia Đình trong Kinh Thánh - 166 câu Hỏi Thưa

Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.
Ga 14,15

Vui Học Thánh Kinh CN 8 TN A

“Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa
và điều công chính của người,
còn tất cả những thứ kia,
Người sẽ thêm cho”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 6,33

Vui Học Thánh Kinh CN 7 TN A

“Anh em hãy nên hoàn thiện,
như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”

Vui Học Thánh Kinh CN 6 TN A

Hễ “có” thì phải nói “có”,
“không” thì phải nói “không”,
thêm thắt điều gì là do ác quỷ
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,37

Vui Học Thánh Kinh CN 5 TN A

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a

Vui Học Thánh Kinh Xuân Đinh Dậu 2017

03. Đây là lễ vật của người nghèo khi tiến dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa. (Lc 2,24)

Vui Học Thánh Kinh CN 4 TN A

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,3