Chúa Nhật 1a Mùa Chay 2017, TV50: 3-4, 5-6a, 12-13, 14 và 17