Chúa Nhật 5a Mùa Chay 2017, tv129 : 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8