Chúa Nhật 5a mùa Thường Niên 2017, TV111: 4-5, 6-7, 8a và 9