CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 2017, tv.103: 1ab & 24ac, 29bc-30, 31 & 34