F.X. Phạm Trọng Châu, CM

Năm sinh: 
08.11.1967
Năm Linh mục: 
22.07.2005
Chức vụ: 
Dòng Vinh Sơn - Gx. Hương Sơn
Địa chỉ: 

107 T. 7, xã Đak Song, huyện Đak Song, Đak Nông

Điện thoại: 
0501 2487 921
Điện thoại: 
0979 858 304