G.B. Nguyễn Đình Lượng

Năm sinh: 
10.02.1961
Năm Linh mục: 
12.03.1998
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Quảng Nhiêu
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ QUẢNG NHIÊU
Địa chỉ: 

Cư M'gar, Đăk Lăk

Email: 
jbluong05 [at] yahoo [dot] com [dot] vn