Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh và làm phép tượng đài Đức Mẹ Giáo họ Lộ Đức