Kiến thức về Phụng vụ

HIẾN CHẾ VỀ PHỤNG VỤ THÁNH (SACROSANCTUM CONCILIUM)

Huấn Thị “Về Âm nhạc trong Phụng vụ”

Thánh Bộ Lễ Nghi, Ngày 5 tháng 3 năm 1967
LỜI NÓI ĐẦU