ĐGM chủ sự đi Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn

Đàng Thánh Giá tại Giang Sơn
See video