Giuse Hồ Ngọc Vũ

Năm sinh: 
04.10.1974
Năm Linh mục: 
20.10.2010
Chức vụ: 
Quản xứ Phú Văn (Phước Long)
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHÚ VĂN
Địa chỉ: 

Bù Gia Mập, Bình Phước

Điện thoại: 
0934.711.807
Email: 
josvu410 [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- 2010: Phó xứ Vinh Đức

- 15.01.2014: Phó xứ Thánh Tâm

- 2015: Phó xứ Đức Hạnh (Phước Long)

- Tháng 9/2015: Quản xứ Phú Văn (Phước Long)