Giuse Nguyễn Đình Chung

Năm sinh: 
01.01.1964
Năm Linh mục: 
24.11.2000
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Tân Lập
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ TÂN LẬP
Địa chỉ: 

Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 
0651.3842 476
Điện thoại: 
0905 900 818
Email: 
giaoxutanlap [at] yahoo [dot] com [dot] vn