Giuse Nguyễn Vinh Quang

Năm sinh: 
01.02.1971
Năm Linh mục: 
15.07.2009
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Ea Kmar
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ EA KMAR
Địa chỉ: 

Xã Ea Kmar, huyện Cư Kuin, Đak Lak

Điện thoại: 
01214 688 511
Email: 
josvinhquang [at] gmail [dot] com