Giuse Võ Thanh Diệu

Năm sinh: 
18.8.1981
Năm Linh mục: 
25.9.2014
Chức vụ: 
Phó xứ
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ GIANG SƠN
Địa chỉ: 

Huyện Cư Kuin, Đak Lak

Điện thoại: 
0908.853 463
Email: 
vodieuqm [at] yahoo [dot] com