Giuse Vũ Đức Hướng

Năm sinh: 
01.10.1962
Năm Linh mục: 
01.3.2000
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Thuận Lợi
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ THUẬN LỢI
Địa chỉ: 

X. Thuận Lợi, H. Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại: 
0651.3777 362
Điện thoại: 
0919 323 673
Email: 
joshuong_bpc [at] hcm [dot] vnn [dot] vn