Nt BÍCH NGỌC

Nơi làm việc: 

Dòng Nữ vương Hòa Bình