Phaolô Lê Trọng Bình, TSVN

Năm sinh: 
11.10.1963
Năm Linh mục: 
11.11.2011
Chức vụ: 
Phụ trách cộng đoàn THỪA SAI VIỆT NAM
Nơi làm việc: 
TU HỘI THỪA SAI VIỆT NAM
Địa chỉ: 

Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước

Điện thoại: 
0903. 393 493
Email: 
trongbinhts [at] yahoo [dot] com