TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017, TV8: 4-5, 6-7, 8-9, TV36: 3-4, 5-6, 23-24, 25-26