THỨ TƯ LỄ TRO 2017, tv50: 3-4, 5-6A, 12-13, 14 VÀ 17

LỄ TRO 2017
See video