TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3  – Gặp Gỡ 18 Ôn tập 1

Thứ sáu - 01/07/2022 10:09 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   865
9. “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”(Mt 19,21)
Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3  – Gặp Gỡ 18 Ôn tập 1
Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 3
Gặp Gỡ 18
Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 6-17)
 
Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 3  – Gặp Gỡ 18 Ôn tập 1 tại đâyI. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 6-17)

1. “Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.” (Ed 36,24a.28b)
2. “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Ngài.” (1Pr 2,9a)
3. “Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.” (Ep 4,3)
4. “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.” (1Pr 1,15-16)
5. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
(Mc 16,15)
6. “Anh em người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu.” (Ep 2,19b-20)
7. “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn.” (1Pr 5,2a)
8. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.” (Cv 2,42)
9. “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”(Mt 19,21)
10. “Trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể.” (Rm 12,5b)
11. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20)
12. “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” (Ga 19,26)

II. Ghi Nhớ

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ Sách Thánh nào.

1. “Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.”
2. “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa.”
3. “Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại.”
4. “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở.”
5. “Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
6. “Đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu.”
7. “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em … như Thiên Chúa muốn.”
8. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.”
9. “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo.
10. “Trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể.”
11. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”
12. “Thưa Bà, đây là con của Bà.”

III. Ô Chữ

Những gợi ý
01. Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là gì của các ngươi? (Ed 36,24a.28b)
02. Anh em người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính ai? (Ep2,19b-20)
03. Trong ai, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể? (Rm 12,5b)
04. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến khi nào? (Mt 28,19-20)
05. Anh em hãy thiết tha duy trì sự gì mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau? (Ep 4,3)
06. Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự việc gì, và cầu nguyện không ngừng? (Cv 2,42)
07. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo điều gì cho mọi loài thọ tạo? (Mc 16,15)
08. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như ai muốn? (1Pr 5,2a)
09. “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Đây là lời của ai? (Ga 19,26)
10. Nếu anh muốn nên thế nào, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi? (Mt 19,21)
11. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, … là dân riêng của Thiên Chúa, để làm gì những kỳ công của Ngài? (1Pr 2,9a)
12. Có lời gì chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh? (1Pr 1,15-16)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

Gb. Nguyễn Thái HùngVui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng


Lời giải đáp Gặp Gỡ 18
Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 6-17)
II. Ghi Nhớ

Những cụm từ này được trích từ Sách Thánh:
 
1. “Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.” (Ed 36,24a.28b)
2. “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa.” (1Pr 2,9a)
3. “Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại.” (Ep 4,3)
4. “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở.” (1P 1,15-16)
5. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
(Mc 16,15)
6. “Đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu.” (Ep 2,19b-20)
7. “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em … như Thiên Chúa muốn.” (1P 5,2a)
8. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.” (Cv 2,42)
9. “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo.”(Mt 19,21)
10. “Trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể.” (Rm 12,5b)
11. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19-20)
12. “Thưa Bà, đây là con của Bà.” (Ga 19,26)

III. Ô Chữ

01. Thiên Chúa (Ed 36,24a.28b)
02. Đức Kitô Giêsu (Ep 2,19b-20)
03. Đức Kitô (Rm 12,5b)
04. Tận thế (Mt 28,19-20)
05. Hiệp nhất (Ep 4,3)
06. Lễ bẻ bánh (Cv 2,42)
07. Tin Mừng (Mc 16,15)
08. Thiên Chúa (1Pr 5,2a)
09. Đức Giêsu (Ga 19,26)
10. Hoàn thiện (Mt 19,21)
11. Loan truyền (1Pr 2,9a)
12. Kinh Thánh (1Pr 1,15-16)

Hàng dọc : Hội Thánh Chúa  
Gb. Nguyễn Thái HùngVui Học Giáo Lý Thêm Sức 3 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 Tags: vhgl ts3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây