TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG CHÍN - 2023

22/11/2022 02:14:15 |   1327

THÁNG CHÍN - 2023


Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người đang sống bên lề.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.

01          17.07   X      Thứ Sáu đầu tháng.
1Tx 4, 1-8; Mt 25, 1-13.

Ngày Thế Giới cầu cho việc bảo tồn thiên nhiên.

02   18   X       Thứ Bảy đầu tháng.
Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.

1Tx 4, 9-11; Mt 25, 14-30.

03   19   X       CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Gr 20, 7-9; Tv 62, 2abc.2d-4.5-6.8-9; Rm 12, 1-2;  Mt 16, 21-27.
(Không cử hành lễ Thánh Grêgôriô cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC: Giáo xứ Đồng Tâm (hạt Đồng Xoài).

Kỷ niệm:
*15 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD;
*06 năm linh mục:
Cha Phanxicô - Trung Trần Hữu Khương, O.CIST.

04   20   X       Thứ Hai.
1Tx 4, 13-18; Lc 4, 16-30.

05   21   X       Thứ Ba.
Thánh Têrêsa Calcutta. Nữ tu (Tr).
1Tx 5, 1-6.9-11; Lc 4, 31-37.
(hoặc bài đọc về Lễ Thánh Têrêsa Calcutta: Is 58, 6-11; Mt 25, 31-46)

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (1838), OP, linh mục và thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (1838), OP, tử đạo.

Bổn mạng:
Các cộng đoàn: Êa Na - NVBH (Gx. Quỳnh Ngọc); Tuy Đức - NVBH (Đăk Nông); Đức Lệ -  Mến Thánh Giá Quy Nhơn (Gx. Đức Lệ).

Kỷ niệm 19 năm linh mục:
Cha Phaolô Lê Văn Quyền, CSsR.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Pet. Trần Anh Kim (+1989)

06   22   X       Thứ Tư.
Cl 1, 1-8; Lc 4, 38-44.


07   23   X       Thứ Năm đầu tháng.
Cl 1, 9-14; Lc 5, 1-11.


Kỷ niệm 23 năm linh mục:
Cha Phêrô Cao Dương Đình Thời, OSB.

08   24   Tr      Thứ Sáu.
SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.

Mk 5, 1-4a [Rm 8, 28-30]; Tv12, 6ab.6cd; Mt 1, 1-16.18-23 [Mt 1, 18-23].

Bổn mạng:
+ Các cộng đoàn NVHB: Phaolô Kim; Thiên Đăng (Vinh An). Tiền Tập Viện (BMT)
+  Các cộng đoàn MTG Phan Thiết: Bùi Phát (Gx.Bùi Phát); Phước Tín (Gx.Phước Tín).
+  Mai Hạnh - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Hòa An); Xuân Kỳ - Thừa Sai Bác Ái Vinh (Xuân Hòa); Đa Minh Thánh Tâm (Thuận Hiếu).

Tiết khí: Bạch lộ (nắng nhạt).

09   25   X       Thứ Bảy.
Thánh Phêrô Claver, linh mục
 (Tr).
Cl 1, 21-23; Lc 6, 1-5.

Bổn mạng:
Cộng đoàn Tân Việt - MTG (Bù Đăng).

10   26   X       CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Ed 33, 7-9; Tv 94, 1-2.6-7.8-9; Rm 13, 8-10;  Mt 18, 15-20.

CMTC:
* Giáo xứ Thuận Hòa (hạt Chính Tòa).
* Các giáo họ:  Tân Điền (Gx. Tân Lập - hạt Đồng Xoài); Suối Minh (Gx. Long Điền - hạt Phước Long); Nhơn Lý (Gx. Phước Quả - hạt Phước Long).

11   27   X       Thứ Hai.
Cl 1, 24–2, 3; Lc 6, 6-11.


Kỷ niệm 15 năm linh mục:
Cha Phêrô K.M. Phạm Văn Hùng, CMR.

(Thánh Jean Gabriel Perboyre, linh mục, tử đạo).
Bổn mạng: cộng đoàn Hòa Nam - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Gx. Hòa Nam).

Xin cầu nguyện cho:
Cha Antôn Trương Trọng Tài (+2022).

12   28   X       Thứ Ba.
Danh Thánh Đức Maria (Tr).
Cl 2, 6-15; Lc 6, 12-19 (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4, 4-7 [Ep 1, 3-6.11-12];  Lc 1, 39-47).

13   29   Tr      Thứ Tư.
Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Cl 3, 1-11; Lc 6, 20-26.

Kỷ niệm 09 năm linh mục:
Cha Đa Minh Nguyễn Đức Duy, OMI.

14   30   Đ       Thứ Năm.
SUY TÔN THÁNH GIÁ.
Lễ kính.
Ds 21, 4b-9 [Pl 2, 6-11]. Tv 77, 1-2.34-35.36-37.38; Ga 3, 13-17.

Xin cầu nguyện cho:
Cha GB Nguyễn Quang Diệu (+1976).

15 01.08 Tr      Thứ Sáu.
Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.

Dt 5, 7-9; Ga 19, 25-27 [Lc 2, 33-35].

Bổn mạng:
Giáo xứ Châu Ninh (hạt Phước Long).
* Cộng đoàn Thống Nhất - Thánh Phaolô Thành Chartres (Gx. Thống Nhất).

16   2     Đ       Thứ Bảy.
Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

1Tm 1, 15-17; Lc 6, 43-49.

Kỷ niệm 30 năm linh mục:
Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám Quản Tông Tòa Giáo phận.

17   3     X       CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Hc 27, 3328, 9; Tv 102, 1-2.3-4.9-10.11-12; Rm 14, 7-9;  Mt 18, 21-35.
(Không cử hành lễ Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr), Thánh Hildegardis Bingensis, trinh nữ, TSHT (Tr)).

CMTC:
* Giáo xứ Hòa Nam (hạt Mẫu Tâm).
* Các giáo họ:  Sơn Giang (Gx. Nhơn Hòa - hạt Phước Long); Thanh Lâm (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil); Trung Kiên (Gx. Phú Văn - hạt Phước Long).

GHVN: Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu (1798), linh mục, tử đạo.

Kỷ niệm 14 năm linh mục:
Cha Đa Minh Lê Văn Đức, SVD.

18   4     X       Thứ Hai.
1Tm 2, 1-8; Lc 7, 1-10.                              

GHVN: Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch (1840), OP, linh mục, tử đạo.

19   5     X       Thứ Ba.
Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ).

1Tm 3, 1-13; Lc 7, 11-17.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Gioan Nguyễn Sơn (2020).

20   6     Đ       Thứ Tư.
Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

1Tm3, 14-16; Lc 7, 31-35.

GHVN: Thánh Jean Charles Cornay – Tân (1837), MEP, linh mục, tử đạo.

21   7     Đ         Thứ Năm.
THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Ep 4, 1-7.11-13; Tv 18, 2-3.4-5; Mt 9, 9-13.

GHVN: Thánh Px. Jaccard - Phan (1838), MEP, linh mục và Thánh Tôma Trần Văn Thiện (1838), tử đạo.

Bổn mạng:
* Cộng đoàn Hồng Ân-NVHB (Thánh Tâm)
* Quý cha: Nguyễn Quang Tuấn; Nguyễn Phú Cường, OSB.

22   8     X       Thứ Sáu.
1Tm 6, 2c-12; Lc 8, 1-3.

23   9     Tr      Thứ Bảy.
Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.

1Tm 6, 13-16; Lc 8, 4-15.

Xin cầu nguyện cho:
Đức Cố Giám mục
Giuse Trịnh Chính Trực (+2011).

Tiết khí: Thu phân (giữa thu).

24   10   X       CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Is 55, 6-9;  Tv 144, 2-3.8-9.17-18; Pl 1, 20c-24.27a;  Mt 20, 1-16a.

CMTC:
* Các giáo xứ:  Công Chính (hạt Buôn Hô); An Bình (hạt Phước Long).
* Giáo họ Tân Lập (Gx. Kitô Vua - hạt Đăk Mil).

25   11   X       Thứ Hai.
Er 1, 1-6; Lc 8, 16-18.

Kỷ niệm 09 năm linh mục quý cha:
Phêrô Nguyễn Đức Cường; Phêrô Bùi Hãnh Diễn; Giuse Võ Thanh Diệu; Fx. Trần Văn Đoàn; Phêrô Y Krơn; Fx. Vũ Văn Luân; Phaolô Mai Văn Nam; Phaolô Lưu Văn Phan; GB. Nguyễn Công Phi; GB. Phạm Văn Phong; Giuse Nguyễn Văn Quang; GB. Nguyễn Ngọc Sang; Antôn Dương Văn Thảo; GB. Nguyễn Văn Thiện; Giuse Trần Xuân Thọ; GB. Nguyễn Quốc Thuần; Giuse Hoàng Quang Trí; Phêrô Trần Thanh Truyền; GB. Trần Vinh;

26   12   X       Thứ Ba.
Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).

Er 6, 7-8.12b.14-20; Lc 8, 19-21

27   13   Tr      Thứ .
Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

Er 9, 5-9; Lc 9, 1-6.

Bổn mạng:
* Đức Cha Giám Quản Tông Tòa GP.
* Giáo họ Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa).
* Cộng đoàn:
+ Các cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn: Ban Mê Thuột (BMT); Đồng Tâm (Gx. Đồng Xoài).
+ Xã Đoài - MTG Đà Lạt (Gx. Xã Đoài); Xã Đoài - MTG Bà Rịa (Xã Đoài).
* Cha Ngô Văn Hùng.

28   14   X       Thứ Năm.
Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurentô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ).

Kg 1, 1-8; Lc 9, 7-9.

29   15   Tr      Thứ Sáu.
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.

Đn 7, 9-10.13-14  [Kh 12, 7-12a]; Tv 137, 1-2a.2bc-3.4-5;  Ga 1, 47-51.

Bổn mạng:
* Các cộng đoàn: Lasan - Phan Chu Trinh (BMT); Đồng Tâm (Đồng Xoài).
* Quý cha:  Trần Kim Chinh; Trần Thế Hải;

Ngày trung thu. Cầu cho thiếu nhi.
 (Hc 42, 15-16; 43, 1-2.6-10;  Mc 10, 13-16).

30   16   Tr      Thứ Bảy.
Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ.

Gr 2, 5-9.14-15a; Lc 9, 43b-45.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây