TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNG TƯ - 2023

21/11/2022 11:08:14 |   1276

THÁNG TƯ - 2023


Ý cầu nguyện:
­­­­
Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực
Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.

01 11.2n Tm     Thứ Bảy đầu tháng.
Ed 37.21-28;  Ga 11, 45-56.

02   12   Đ       CHÚA NHẬT LỄ LÁ.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Thánh vịnh tuần II.
Làm phép và rước lá: Mt 21, 1-11.
Thánh lễ:
Is 50, 4-7;  Tv 21, 8-9.17-18a.19-20.23-24;  Pl 2, 6-11; Mt 26, 14–27, 66 (hay Mt 27, 11-54).
(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

GHVN: Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước (1839), linh mục, tử đạo.

03   13   Tm    THỨ HAI TUẦN THÁNH.
Is 42, 1-7; Ga 12, 1-11.

* Giáo phận Ban Mê Thuột:
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Giáo xứ Nghi Trung, Giáo hạt Gia Nghĩa.
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU.

Is 61, 1-3a.6a.8b-9; Kh 1, 5-8; Lc 4, 16-21.

04   14   Tm     THỨ BA TUẦN THÁNH.   
Is 49, 1-6; Ga 13, 21-33.36-38.
(Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Kỷ niệm 62 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Tiến Lễ.

05   15   Tm     THỨ TƯ TUẦN THÁNH.  
Is 50, 4-9a; Mt 26, 14-25. (Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục).

Bổn mạng:
* Các giáo họ:
Vinh Sơn (Gx. Phúc Thành - hạt Đăk Mil); Vinh Sơn (Cư Prao –Gx.Thuận Tâm - hạt Chính Tòa).
* Quý Cha: Mai Văn Hòa; Phạm Hữu Mạnh; Phạm Tiến Duẫn, OP.

Tiết khí: Thanh minh (trời trong sáng).   

06   16   Tr           THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY.

Xh 12, 1-8.11-14;  Tv 115, 12-13.15 và 16bc.17-18; 1Cr 11, 23-26;  Ga 13, 1-15.

GHVN: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (1857), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng:
* Giáo xứ An Bình (hạt Phước Long).
* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập – ĐX).

07   17   Đ       THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Giữ chay và kiêng thịt.
Is 52, 13–53, 12; Tv 30,  2 và 6.12-13.15-16.17 và 25; Dt 4, 14-16; 5, 7-9; Ga 18, 1–19, 42.
* Số tiền hôn chân Chúa hôm nay góp quỹ bác ái của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
(Không cử hành lễ thánh Gioan Lasan, linh mục).

GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu (1861), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng: CĐ Mỹ Yên - La San (Vinh An)

08   18   Tr      THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
CANH THỨC VƯỢT QUA
1. St 1, 1–2, 2  [St 1, 1.26-31a].   Tv 103,  1-2a.5-6.10 và 2.13-14.24 và 35c. [Tv 32, 4-5.6-7.12-13.20 và 22].
2. St 22, 1-18  [St 22, 1-2.9a.10-13.15-18]. Tv 15, 5 và 8.9-10.11.
3. Xh 14, 15–15, 1a. Tv Xh 15, 1b-2.3-4.5-6.17-18.
4. Is 54, 5-14. Tv 29, 2 và 4.5-6.11 và 12a và 13b.
5. Is 55, 1-11.  Tv  Is 12, 2-3.4bcd.5-6.
6. Br 3, 9-15.32–4, 4. Tv 18, 8.9.10.11.
7. Ed 36, 16-17a.18-28. Tv 41, 3.5bcd; 42, 3.4.
(Nếu có rửa tội: Tv Is 12, 2-3.4bcd.5-6. [Tv 50, 12-13.14-15.18-19]).
8. Rm 6,  3-11. Tv 117, 1-2.16ab và 17.22-23.
9. Mt 28, 1-10.

Kỷ niệm 48 năm linh mục:
Cha GB Nguyễn Minh Hảo.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Antôn Phạm Ngọc Lan (+1992).

09   19   Tr      CHÚA NHẬT PHỤC SINH.
MỪNG CHÚA SỐNG LẠI.
Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 10,  34a.37-43;  Tv 117, 1-2.16ab và 17.22-23; Cl 3,  1-4 [1Cr 5,  6b-8]; Ga 20,  1-9 [Mt 28, 1-10]

10   20   Tr      THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2, 14.22b-33; Tv 15, 1-2a và 5.7-8.9-10.11 Mt 28, 8-15.

11   21   Tr      THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2, 36-41;  Tv 32, 4-5.18-19.20 và 22; Ga 20, 11-18.
(Không cử hành lễ thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).

Kỷ niệm 10 năm linh mục quý cha:
Phêrô Nguyễn Minh Hiển; Antôn Phạm Quang Lâm; Phaolô Cao Anh Quốc; Phaolô Trần Văn Thanh; GB. Trịnh Đình Thế; Phaolô Dương Anh Thơ; Đa Minh Vũ Đức Văn.

12   22   Tr      THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3, 1-10; Tv 104, 1-2.3-4.6-7.8-9; Lc 24, 13-35

Tiết khí: Cốc vũ (mưa rào).

Kỷ niệm 48 năm linh mục:
Cha Micae Trần Kim Chinh.

13   23   Tr      THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3, 11-26; Tv 8, 2a và 5.6-7.8-9; Lc 24, 35-48.

(Không cử hành lễ thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo)
      

14   24   Tr      THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4, 1-12; Tv 117, 1-2 và 4.22-24.25-27a; Ga 21, 1-14.

15   25   Tr      THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4, 13-21;  Tv 117, 1 và 14-15.16ab và 17-18.19-21;  Mc 16, 9-15.

Kỷ niệm:
* 18 năm linh mục:
Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP.
* 07 năm linh mục quý cha:
Phêrô Phạm Hữu Chí, OMI.
Giuse Nguyễn Hữu Thái, OMI;

16   26   Tr      CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

Cv 2, 42-47; Tv 117, 2-4.13-15.22-24;  1Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31.

CMTC:
* Các giáo xứ:  Hòa Bình (hạt Giang Sơn);  Thiên Ân (hạt Gia Nghĩa); Tân Hưng (hạt Đồng Xoài); Phú Xuân (hạt Buôn Hô).
* Các giáo họ: Vinh Sơn (Gx. Phúc Thành - hạt Đăk Mil); Vô Nhiễm (Gx. Phúc Bình - hạt Đăk Mil).

Bổn mạng
CĐ Xuân Thành - Mẹ Nhân Ái (Vinh An).
(THÁNH BERNADETTE)
Bổn mạng cộng đoàn Bernadette -  MTG Nha Trang (GX. Vinh Đức).

17   27   Tr      Thứ Hai.
Thánh vịnh tuần II.
Cv 4, 23-31; Ga 3, 1-8.

18   28   Tr      Thứ Ba.
Cv 4, 32-37; Ga 3, 7b-15.

19   29   Tr      Thứ Tư.
Cv 5, 17-26; Ga 3, 16-21

20 01.03  Tr      Thứ Năm.
Cv 5, 27-33;  Ga 3, 31-36.             

Tiết khí: Cốc vũ (mưa rào).

21   02   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Cv 5, 34-42;  Ga 6, 1-15.

22   03   Tr      Thứ Bảy.
Cv 6, 1-7;  Ga 6, 16-21.

23   04   Tr      CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần III.  
Cv 2, 14.22b-33; Tv 15, 1-2a và 5.7-8.9-10.11; 1Pr 1, 17-21;  Lc 24, 13-35.
(Không cử hành lễ thánh Giorgiô, tử đạo. Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

CMTC:
* Các giáo xứ: Kim Châu (hạt Giang Sơn); Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm); Xuân Hòa (hạt Đăk Mil); Bình Hà (hạt Gia Nghĩa); Kon H’ring (hạt Buôn Hô).
* Các giáo họ: Bình Hưng (Gx. Phước Quả - hạt Phước Long); Thiên Ân (Gx. Đăk Ân - hạt Phước Long).

24   5     Tr      Thứ Hai.
Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ).

Cv 6, 8-15;  Ga 6, 22-29.

25   6     Đ       Thứ Ba.
THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Pr 5, 5b-14;  Tv 88, 2-3.6-7.16-17; Mc 16, 15-20.

Kỷ niệm 29 năm linh mục quý cha:                                  
GB. Nguyễn Minh Tâm; Phêrô Bùi Văn Thục.

26   7     Tr      Thứ Tư.
Cv 8, 1b-8;  Ga 6,  35-40.

Kỷ niệm:
* 17 năm linh mục quý cha:
Cha Phêrô Hoàng Hùng Phi;
Mt. Nguyễn Phú Cường, OSB.
* 09 năm linh mục:
Cha Gioakim Phạm Oanh Thắng, O.CIST

27   8     Tr      Thứ Năm.
Cv 8, 26-40;  Ga 6, 44-51.

GHVN: Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng (1856), Linh mục, tử đạo.

28   9     Tr             Thứ Sáu.
Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục (Tr).
Cv 9, 1-20;  Ga 6, 52-59.

GHVN: Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan (1840), Linh mục, tử đạo; Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu (1840) Thầy giảng, tử đạo; Thánh GB. Đinh Văn Thanh (1840), Thầy giảng, tử đạo.

29   10   Tr      Thứ Bảy. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 9, 31-42;  Ga 6,  51.60-69.

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân (1861), Linh mục OP, tử đạo.

Kỷ niệm:
* 56 năm linh mục:
Cha Gioan Bùi Quang Đạo.

Xin cầu nguyện cho:         
Cha Phêrô Romeuf (Phương) (+1984)

30   11   Tr      CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.  
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.

Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Thánh vịnh tuần IV.  
Cv 2, 14a.36-41; Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6; 1Pr  2, 20b-25; Ga 10, 1-10. (Không cử hành lễ thánh Piô V, giáo hoàng).

* Quyên góp giúp ĐCV Sao Biển Nha Trang.

CMTC:
* Nhà nguyện Tòa Giám Mục (hạt Chính Tòa).
* Các giáo xứ: Nghi Xuân (hạt Gia Nghĩa); Tân Lập (hạt Đồng Xoài); Bù Nho (hạt Phước Long); Vinh Hà (hạt Buôn Hô).

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây