TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 28 Ôn tập 1

Thứ sáu - 27/05/2022 10:27 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1082
1. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.” (Công vụ Tông đồ 2,24)
Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 28 Ôn tập 1
Họ và tên:
Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2
Gặp gỡ 28 Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 15-27)

Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Xưng Tội & Rước Lễ 2 – Gặp Gỡ 28 Ôn tập 1 tại đây


I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 14-27)

1. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.” (Công vụ Tông đồ 2,24)
2. “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.” (Tin mừng thánh Luca 24,30-31a)
3. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Tin mừng thánh Mátthêu 28,19)
4. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Tin mừng thánh Gioan 6,51a)
5. “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” (Thư 1Côrintô 11,24b)
6. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Tin mừng thánh Gioan 6,56)
7. “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.” (Thư 1Côrintô 11,28)
8. “Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.” (Tin mừng thánh Luca 19,5-6)
9. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Tin mừng thánh Gioan 20,22-23)
10. “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha.” (Tin mừng thánh Luca 15,18)
11. “Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.” (Tin mừng thánh Luca 22,61-62)
12. “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.” (Tin mừng thánh Luca 15,18b-19a)
13. “Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Tin mừng thánh Luca 15,24a)


II. Ghi Nhớ :  Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.

1. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy.”
2. “Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.”
3. “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
4. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.”
5. “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.”
6. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi.”
7. “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.”
8. “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”
9. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”
10. “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha.”
11. “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.”
12. “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha.”
13. “Con ta đây đã chết mà nay sống lại.”


III. Điền Vào Chỗ Trống

Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa

1. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn … … … … …  với nhau, siêng năng tham dự … … … … …, và cầu nguyện không ngừng.” (Công vụ Tông đồ 2,24)
2. “Khi đồng bàn với họ, Người … … … … …, dâng … … … … …  ,  và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.” (Tin mừng thánh Luca 24,30-31a)
3. “Anh em hãy đi và làm cho … … … … …  trở thành môn đệ, làm … … … … …  cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Tin mừng thánh Mátthêu 28,19)
4. “Tôi là … … … … …  từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống … … …  … ….” (Tin mừng thánh Gioan 6,51a)
5. “Đây là Mình Thầy, … … … … …  vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để … … … … …  đến Thầy.” (Thư 1Côrintô 11,24b)
6. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì … … … … … trong tôi, và tôi … … … … …  trong người ấy.” (Tin mừng thánh Gioan 6,56)
7. “Ai nấy phải tự … … …  … … , rồi … … … … … và uống Chén này.” (Thư 1Côrintô 11,28)
8. “Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi … … …  … … nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và … … …  … … đón rước Người.” (Tin mừng thánh Luca 19,5-6)
9. “Anh em hãy nhận lấy … … … … …. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy … … … … ….” (Tin mừng thánh Gioan 20,22-23)
10. “Thôi, ta … … … … …, đi về … … … … ….” (Tin mừng thánh Luca 15,18)
11. “Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã … … … … …  ba lần.” Và ông ra ngoài, … … … … … thảm thiết.” (Tin mừng thánh Luca 22,61-62)
12. “Thưa cha, con thật … … … … … với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là … … … … … nữa.” (Tin mừng thánh Luca 15,18b-19a)
13. “Con ta đây … … … … … mà nay sống lại, đã mất mà nay lại … … … … … .” (Tin mừng thánh Luca 15,24a)

Gb. Nguyễn Thái HùngVui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng


Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2
Lời giải đáp Gặp Gỡ 28: Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 15-27)

II. Ghi Nhớ

 Những cụm từ này được trích từ sách:

1. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy.” (Công vụ Tông đồ 2,24)
2. “Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.”
(Tin mừng thánh Luca 24,30-31a)
3. “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
(Tin mừng thánh Mátthêu 28,19)
4. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.” (Tin mừng thánh Gioan 6,51a)
5. “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.” (Thư 1Côrintô 11,24b)
6. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi.” (Tin mừng thánh Gioan 6,56)
7. “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.”
(Thư 1Côrintô 11,28)
8. “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”
(Tin mừng thánh Luca 19,5-6)
9. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Tin mừng thánh Gioan 20,22-23)
10. “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha.” (Tin mừng thánh Luca 15,18)
11. “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.”
(Tin mừng thánh Luca 22,61-62)
12. “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha.”
(Tin mừng thánh Luca 15,18b-19a)
13. “Con ta đây đã chết mà nay sống lại.” (Tin mừng thánh Luca 15,24a)

III. Điền Vào Chỗ Trống

Em hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa

1. “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.” (Công vụ Tông đồ 2,24)
2. “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.” (Tin mừng thánh Luca 24,30-31a)
3. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Tin mừng thánh Mátthêu 28,19)
4. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Tin mừng thánh Gioan 6,51a)
5. “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” (Thư 1Côrintô 11,24b)
6. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Tin mừng thánh Gioan 6,56)
7. “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.” (Thư 1Côrintô 11,28)
8. “Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.” (Tin mừng thánh Luca 19,5-6)
9. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Tin mừng thánh Gioan 20,22-23)
10. “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha.” (Tin mừng thánh Luca 15,18)
11. “Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.” (Tin mừng thánh Luca 22,61-62)
12. “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.” (Tin mừng thánh Luca 15,18b-19a)
13. “Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Tin mừng thánh Luca 15,24a)


Gb. Nguyễn Thái Hùng
Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 Tags: vhgl xtrl2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây