TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IX TN - Chúa Ba Ngôi - Năm A

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ". (Ga 3, 16-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu Ngày 02 tháng 04

Thứ hai - 05/04/2021 11:50 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   571
 "Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được."
VHTK Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu Ngày 02 tháng 04

 

   
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu
Ngày 02 tháng 04
Tin Mừng thánh Luca 14,25-33
 

TIN MỪNG
 
Vác thập giá mình mà đi theo Đức Giê-su (Mt 10: 37 -38 )
 
25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:
26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.


Từ bỏ hết những gì mình có


28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.


25 Great crowds were traveling with him, and he turned and addressed them,26 "If any one comes to me without hating his father  and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple.
27 Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple.
28 Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion?29 Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work the onlookers should laugh at him30 and say, 'This one began to build but did not have the resources to finish.'31 Or what king marching into battle would not first sit down and decide whether with ten thousand troops he can successfully oppose another king advancing upon him with twenty thousand troops?32 But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms.
33 In the same way, everyone of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple.


I. HÌNH TÔ MÀU

2 francis de paolasmall

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 14,26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM


01. Muốn làm môn đệ Đức Giêsu phải từ bỏ những gì? (Lc 14,26)
a. Cha mẹ, vợ con.
b. Anh chị em.
c. Mạng sống mình.
d. Cả a, b và c đúng.


02. Muốn theo Đức Giêsu phải vác cái gì đi theo Người? (Lc 14,27)
a. Thân xác hư nát của mình.
b. Những đau khổ.
c. Những bất toàn nhân loại.
d. Thập giá mình.


03. Một người xây cái gì thì phải tính toán phí tổn thế nào kẻo xây không xong thì bị người ta chê cười? (Lc 14,28)
a. Xây dựng vườn nho.
b. Cây tháp.
c. Xây nhà.
d. Xây hội trường.


04. Muốn theo Đức Giêsu phải làm gì? (Lc 14,33)
a. Từ bỏ hết những gì mình có.
b. Bán hết tài sản.
c. Sống trung tín thật thà.
d. Giữ các giới luật của Thiên Chúa.


05. Đức Giêsu bảo, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì thế nào? (Lc 14,33)
a. Không thể làm môn đệ tôi được.
b. Không thể vào Nước Trời.
c. Không để được cứu độ.
d. Không có sự sống đời đời.


B. Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu


b1. Phanxicô chào đời tại Paola miền Calabria ngày 27 tháng 5 năm 1416 trong một gia đình nghèo khổ nhưng rất đạo đức thuộc nước nào?
a.  Pháp.
b. Anh.
c. Đức.
d. Ý.


b2. Sau khi cùng với cha mẹ hành hương Rôma vè, Phanxico đã làm gì?
a. Nhiệt tâm truyền báo chuỗ Mân Côi.
b. Lui vào nơi thanh vắng sống đời cầu nguyện Hy sinh.
c. Lập Dòng trợ giúp các người nghèo.
d. Xây dựng nhà trương để giáo dục các trẻ nghèo.


b3. Một vài phép lạ mà thánh Phanxicô de Paola đã làm là gì?
a. Khi công nhân xây cất tu viện thiếu nước, Ngài làm cho một cái giếng nước chảy ra từ một phiến đá. Giếng này không bao giờ cạn.
b. Làm cho người cháu của mình chết được sống lại.
c. Khi không được các thủy thủ cho đi tàu về, ngài liền trãi áo xuống nước cùng với người bạn áp tàu mà về.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Vua 
Louis XI của Pháp là người luôn bị ám ảnh sợ chết nên đã mời Phanxicô đến làm phép lạ cứu mình. Nhưng thánh Phanxicô đã khuyên nhủ điều gì mà vua chấp nhận cái chết an bình trong vòng tay của thánh nhân?
a. Cuộc sống của vua chúa cũng có giới hạn như bao người khác.
b. Lệnh của Thiên Chúa không thể xoay đổi được.
c. Tốt hơn cả là hãy vâng theo ý Chúa và dọn mình chết lành
d. Cả a, b và c đúng.


b5. Thánh Phanxicô đệ Phaolô đã một lòng nhiệt thành làm tôi Chúa.  Ngày 02/4/1507, thánh nhân lìa đời sau khi phó thác linh hồn trong tay Chúa và xin ơn thánh hóa các linh hồn. Vì các công đức và các phép lạ Ngài làm, ngày 01/5/1519 Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong Ngài lên hàng hiển thánh?
a. Đức Giáo Hoàng Phaolô V.
b. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.
c. Đức Giáo Hoàng Piô X.
d. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô V.


III. Ô CHỮ
 Francis of Paola
 
Những gợi ý

01. Một người xây cái gì thì phải tính toán phí tổn thế nào kẻo xây không xong thì bị người ta chê cười? (Lc 14,28)

02. Muốn làm môn đệ Đức Giêsu phải từ bỏ người này. (Lc 14,26)

03. Muốn làm môn đệ ai phải từ bỏ mình mà vác thập giá mình mà theo? (Lc 14,27)

04. Để đến với Đức Giêsu, với cha mẹ, vợ con,… ... phải thế nào? (Lc 14,25)

05. Muốn làm môn đệ Đức Giêsu phải từ bỏ người này. (Lc 14,26)

06. Một khi vị vua lượng mình không đủ sức, thì lúc đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi đâu? (Lc 14,32)

07. Để được làm gì của Đức Giêsu thì phải từ bỏ hết những gì mình có? (Lc 14,33)

08. Muốn làm môn đệ Đức Giêsu phải từ bỏ điều này. (Lc 14,26)

09.  Muốn theo Đức Giêsu phải vác cái gì đi theo Người? (Lc 14,27)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 "Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được."
Tin Mừng thánh Luca 14,27


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu
* Tin Mừng  thánh Luca 14,26 
"Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ,
vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa,
 thì không thể làm môn đệ tôi được.”

II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Cả a, b và c đúng (Lc 14,26)
02. d. Thập giá mình (Lc 14,27)
03. b. Cây tháp (Lc 14,28)
04. a. Từ bỏ hết những gì mình có (Lc 14,33)
05. a. Không thể làm môn đệ tôi được.(Lc 14,33)

B. Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu

01. d. Ý.
02. b. Lui vào nơi thanh vắng sống đời cầu nguyện hy sinh.
03. d. Cả a, b và c đúng.
04. d. Cả a, b và c đúng.
05. b. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.


III. Ô CHỮ


01. Cây tháp (Lc 14,28)
02. Chị em (Lc 14,26)
03. Đức Giêsu (Lc 14,27)
04. Dứt bỏ (Lc 14,25)
05. Cha mẹ (Lc 14,26)
06. Cầu hoà (Lc 14,32)
07. Môn đệ (Lc 14,33)
08. Mạng sống (Lc 14,26)
09. Thập giá (Lc 14,27)


Hàng dọc : Yêu Thương


NGUYỄN THÁI HÙNG
 THÁNH PHANXICÔ đệ PHAOLÔ 
( St. Francis of Paola)
Ẩn tu và lập dòng, ngày 02/4


Thánh vịnh 118, 73-74 có viết: “ Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ, vì con trông cậy ở lời Ngài “. Thánh Phanxicô đệ Phaolô là hoa quả, là hồng ân Chúa trao ban cho hai ông bà Jacques Martotille, nhờ lời lời bầu cử của thánh Phanxicô khó khăn. Thánh Phanxicô đệ Phaolô đã được Thiên Chúa uốn nắn nên hình nên dạng.
 
THÁNH PHANXICÔ đệ PHAOLÔ

Là ân huệ Chúa ban, hai ông bà Jacques Martotille đã hết lòng giáo dục, dậy bảo Phanxicô đệ Phaolô, nhờ sự tận tình giúp đỡ, yêu thương của cha mẹ, thánh nhân đã sớm phát triển mọi nhân đức và có lòng yêu mến Chúa yêu người. Thánh nhân có lòng tôn kính Chúa:” Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa”


( Tv 115, 12-13 ). Thánh nhân tỏ ra có tinh thần bác ái, ưa thích cầu nguyện và có lòng sùng kính Đức trinh nữ Maria. Thánh nhân luôn khiêm tốn và tuân phục cha mẹ và những người trên: “ Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người”( Tv 115, 18 ). Thánh nhân được Chúa kêu mời ngay từ lúc tuổi còn thanh xuân vì thế Ngài đã sống trong tu viện thánh Marcô một thời gian và sau đó đi tìm Chúa trong đời ẩn tu. Kết hợp với Chúa, dấn thân cho một mình Chúa, thánh nhân đã thực hiện lời thánh vịnh:” Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời”. Thánh Phanxicô đệ Phaolô dù trong đời sống ẩn dật đã được Chúa dùng làm nhiều phép lạ qua bàn tay của Ngài. Các nhân đức của thánh nhân đã lan tỏa khắp nơi khiến ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, tin tưởng, cậy trông Ngài, xin Ngài cầu thay nguyện giúp cho mình. Với lòng nhiệt thành yêu mến các linh hồn, với tấm lòng bác ái bao la, thánh nhân đã tuân phục Đức Thánh Cha Sixtô IV thiết lập một Dòng tu do chính Ngài làm bề trên và thảo luật Dòng. Dòng của thánh nhân lập có tên:” Anh em hèn mọn” với tôn chỉ bác ái, khiêm tốn, giữ luật, vâng lời, yêu mến các linh hồn và đặc biệt sùng kính Đức nữ trinh Maria.
 
CHÚA TÔN VINH NGÀI
 
“ Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã về con. Vâng gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn”( Tv 15, 5-6 ). Thánh Phanxicô đệ Phaolô đã một lòng nhiệt thành làm tôi Chúa.Đầu năm 1507, thánh nhân lâm cơn bệnh nặng sau một thời gian lâu dài mở mang nước Chúa. Ngày 02/4/ 1507, thánh nhân lâm cơn hấp hối. Trước khi lìa đời, Ngài đã phó thác linh hồn trong tay Chúa và xin ơn thánh hóa các linh hồn. Ngày 01/5/1519 vì các công đức và các phép lạ Ngài làm, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong Ngài lên hàng hiển thánh.
 
“ Lạy Chúa là Đấng nâng cao kẻ thấp hèn, Chúa đã ban cho vị ẩn tu Phanxicô triều thiên vinh quang của các thánh. Vì công đức và gương sáng của thánh nhân, xin cho chúng con được vui mừng lãnh nhận phần thưởng Chúa đã hứa cho những kẻ thấp hèn “( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Phanxicô đệ Phaolô, ẩn tu ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 
 Tags: vhtk tháng 4

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây