TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh ISIDÔRÔ, Giám Mục Tiến sĩ Ngày 4 tháng 4

Thứ hai - 05/04/2021 21:35 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   918
“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi,  hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.”
VHTK Thánh ISIDÔRÔ, Giám Mục Tiến sĩ Ngày 4 tháng 4

 

 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ISIDÔRÔ, Giám Mục Tiến sĩ
Ngày 4 tháng 4
Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
 
 
Tin Mừng
 
 
Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 1-9; Lc 8:4-8)
 
1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:
 
 
3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe! "
 
 
13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay.18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."
 
 
 
1  On another occasion he began to teach by the sea. 2 A very large crowd gathered around him so that he got into a boat on the sea and sat down. And the whole crowd was beside the sea on land.
 
2 And he taught them at length in parables, and in the course of his instruction he said to them,3 3 "Hear this! A sower went out to sow.
 
4 And as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up.
 
5 Other seed fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep.
 
6 And when the sun rose, it was scorched and it withered for lack of roots.
 
7 Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it and it produced no grain.
 
8 And some seed fell on rich soil and produced fruit. It came up and grew and yielded thirty, sixty, and a hundredfold."
 
9 He added, "Whoever has ears to hear ought to hear."
 
13 Jesus said to them, "Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables?14 The sower sows the word.
 
15 These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them.
 
16 And these are the ones sown on rocky ground who, when they hear the word, receive it at once with joy.
 
17 But they have no root; they last only for a time. Then when tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away.
 
18 Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word,19 but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit.
 
20 But those sown on rich soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit thirty and sixty and a hundredfold."
 
 

I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
 
SAN ISIDORO

 
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 

II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Qua trình thuật, Đức Giêsu dạy dân chúng dụ ngôn gì? (Mc 4,1)
a. Người gieo giống.
b. Kho tàng.
c. Lưới cá.
d. Cỏ lùng.
 
 
a2. Những hạt rơi vào đất tốt thì được bao nhiêu? (Mc 4,8)
a. Một trăm.
b. Sáu mươi.
c. Ba mươi.
d. cả a, b và c đúng.
 
 
a3. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì ai liền đến cất lời đã gieo nơi họ? (Mc 4,15)
a. Kẻ dữ.
b. Xatan.
c. Quan tòa.
d. Người dân ngoại.
 
 
a4. Những kẻ được gieo vào bụi gai đã vì sự gì mà không sinh hoa kết quả? (Mc 4,18-19)
a. Lo lắng sự đời.
b. Những đam mê xâm chiếm.
c. Bả vinh hoa phú quý.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
a5. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)
a. Kẻ được gieo vào bụi gai.
b. Kẻ được gieo vào đất tốt.
c. Kẻ được gieo trên sỏi đá.
d. Kẻ được gieo ở bên vệ đường.
 
 
 
B. THÁNH ISIDÔRÔ, Giám Mục Tiến sĩ
 
 
b1. Thánh Isidôrô chào đời tại Carthagena thuộc nước nào?
a. Bắc Phi.
b. Hy Lạp.
c. Tây Ban Nha.
d. Bồ Đào Nha.
 
 
b2. Thánh Isidôrô sinh ra trong một gia đình thật đặc sắc, có cha mẹ đạo đức và và cả bốn anh em đều được tôn phong lên hàng hiển thánh. Đó là những ai?
a. Thánh Leanger và Fulgentio.
b. Thanh Catharina Siena.
c. Thánh nữ Florentina.
d. Chỉ có a và c đúng.
 
 
b3. Với nỗ lực không ngừng trong việc học tập, ngài trở thành nhà thông thái nhất thời đó. Ngài đã thông hiểu triết học, đã nghiên cứu các tác phẩm về luật. Người đời nói Ngài là một sự cao siêu như Platon, sự thông hiểu của Aristote, tài hùng biện của Cicéron, sự uyên bác của Origenê, sự thận trọng của thánh Hiêrônimô, giáo thuyết của thánh Augustinô và sự thánh thiện của thánh Grêgôriô. Trong cuộc đời Ngài đã chống lại những giáo phái nào để bảo vệ Hội Thánh?
a. Lạc thuyết Ariô, 
b. Lạc thuyết của Acephali, một ngành của lạc giáo Nhất tính thuyết ở Tây Ban Nha.
c. Lạc thuyết Nestôriô.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
 
b4. Tác phẩm ảnh hưởng nhất của Thánh Isidôrô là gì?
a. Bộ bách Khoa từ điển ETYMOLOGIES.
b. Tổng Luận thần Học.
c. Khảo luận về Chúa Ba Ngôi.
d. Khảo luận về  Ân Sủng.
 
 
b5. Thánh Isidôrô qua đời trong an bình của Chúa ngày 04 tháng 04 năm 636 để lại một công nghiệp vĩ đại và những công đức mà sau này ngài được đã tôn phong Ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh bởi Đức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XIV.
b. Đức Giáo Hoàng Linô.
c. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô V.
d. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.
 
 
 
III. Ô CHỮ 
isidoro 
Những gợi ý
 

01. Những hạt rơi vào đâu thì sinh hoa kết quả : hạt được 30, hạt được 60, hạt được một trăm? (Mc 4,8)
 

02. Bên biển hồ, ai giảng dạy dân chúng bằng dụ ngôn? (Mc 4,1)
 

03. Người gieo giống đi ra làm gì? (Mc 4,3)
 

04. Đức Giêsu dùng điều gì mà dạy dân chúng? (Mc 4,2)
 

05. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)
 

06. Những kẻ nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì? Đó là những hạt được gieo vào đâu? (Mc 4,18)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả:
 hạt thì được ba mươi,  hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.”
Tin Mừng thánh Máccô 4,8
 
 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ISIDÔRÔ, Giám Mục Tiến sĩ
Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
THÁNH ISIDÔRÔ, Giám Mục Tiến sĩ
 
* Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a 
 
“ Đức Giêsu
lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ.
 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. a. Người gieo giống  (Mc 4,1)
a2. d. cả a, b và c đúng (Mc 4,8)
a3. b. Xatan (Mc 4,15)
a4. d. Cả a, b và c đúng (Mc 4,18-19)
a5. c. Kẻ được gieo trên sỏi đá (Mc 4,17)
 
 
B. Thánh Isidorô
 
 
b1. c. Tây Ban Nha
b2. d. Chỉ có a và c đúng.
b3. d. Chỉ có a và b đúng.
b4. a. Bộ bách Khoa từ điển ETYMOLOGIES.
b5. a. Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XIV.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đất tốt (Mc 4,8)
02. Đức Giêsu (Mc 4,1)
03. Gieo giống (Mc 4,3)
04. Dụ ngôn (Mc 4,2)
05. Sỏi đá (Mc 4,17)
06. Bụi gai  (Mc 4,18)
 
 
Hàng dọc : Tiến Sĩ
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH ISIĐÔRÔ, (St. Isidore)
Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh, ngày 04/4
 
 
Mục đích của người Kitô hữu là nên thánh. Giáo Hội phải nên thánh. Đó là lý tưởng cao cả nhất mà dân Chúa phải nhắm, tiến tới và đạt được đích ấy. Thánh Isiđôrô là người Tây Ban Nha, được sinh ra trong một gia đình đạo đức có nhiều vị thánh. Ngài là niềm vinh dự cho Giáo Hội và cách riêng cho nước Tây Ban  Nha vì Ngài đã đạt tới lý tưởng làm thánh.
 
THÁNH ISIĐÔRÔ
 
Thánh Isiđôrô là em của vị thánh giám mục Léandre. Thánh nhân sinh năm 560 tại Tây Ban Nha. Gia đình của Ngài gồm có thánh Léandre, Fulgence,Florence. Anh cả của thánh nhân là Léandre đã cai quản giáo phận Sevillevào năm 580. Léandre vừa làm giám mục Seville, vừa chăm sóc cách đặc biệt người em nhỏ của mình là Isiđôrô. Được người anh là giám mục quí mến, uốn nắn, giáo dục, rèn luyện, Isiđôrô mau tiến triển trên đàng nhân đức và phát triển mau lẹ về tri thức. Con người Chúa chọn, Chúa để ý cất nhắc mau tiến bộ về mọi mặt. Chính vì thế, khi anh mình, giám mục Léandre qua đời, thánh Isiđôrô lên kế vị và tiếp tục công việc tổ chức Giáo Hội Tây Ban Nha mà anh mình đã đề xướng thực hiện. Tại Tolède, thánh giám mục Léandre đã triệu tập một công đồng hết sức quan trọng vào năm 586. Riêng thánh Isiđôrô, Ngài cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, triệu tập công đồng Tolède IV vào năm 636. Trong suốt thời gian dài 35 trên chức vụ giám mục, thánh Isiđôrô đã cai quan, hướng dẫn dân Chúa không những bằng những lời thuyết giảng hết sức lôi cuốn, có sức thuyết phục, đúng ý Chúa, thánh nhân còn bắt tay đào tạo thanh thiếu niên. Thánh nhân đã thiết lập một học viện do chính Ngài trông coi việc giảng huấn. Thánh nhân luôn có những ưu tư, khắc khỏai cho việc đào tạo giới trẻ và nó là tiền đề cho nhiều trường phái văn chương sau này.
 

GIÁO HỘI THƯỞNG CÔNG THÁNH NHÂN

 
Với cương vị giám mục trong suốt 35 năm trường, thánh Isiđôrô đã đem hết nhiệt tình phục vụ Địa phận, phục vụ nước Tây Ban Nha và  Giáo Hội. Thánh nhân luôn luôn tỏ ra là vị mục tử hiền lành và nhân hậu theo gương Chúa Kitô. Năm 636, thánh nhân đã ra đi trong bình an và hạnh phúc. Để đề cao công nghiệp vĩ đại và những công đức của thánh Isiđôrô, Đức thánh cha Bênêđitô XIV đã tôn phong Ngài lên bậc tiến sĩ Hội Thánh.
Lạy Chúa, trong ngày kính nhớ thánh giám mục Isiđôrô, chúng con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện: xin cho Hội Thánh, đã hấp thụ giáo lý cao siêu của Người, cũng được Người bênh vực chở che trươc tòa Chúa( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Isôđôrô, giám mục và tiến sĩ ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây