TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật III Phục Sinh -Năm B

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”. (Lc 24, 35-48)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK ÔChữ PS B 1-6

Thứ ba - 06/04/2021 20:31 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   801
Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)
VHTK ÔChữ PS B 1-6
 
Vui Học Thánh Kinh
Mùa Phuc Sinh B

Tham khảo

Chúa Nhật Phục Sinh  B : Tin mừng thánh Gioan 20,1-9
Chúa Nhật 2 Phục Sinh B : TIN mừng thánh Gioan 20,19-31
Chúa Nhật 3 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Luca 24,35-48
Chúa Nhật 4 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 10,11-18
Chúa Nhật 5 Phục Sinh B :  Tin mừng thánh Gioan 15,1-8
Chúa Nhật 6 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 15,9-17
Chúa Nhật 7 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 17,11b-19
Lễ Chúa Thăng Thiên năm B : Tin mừng thánh Máccô 16,15-20
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tin mừng thánh Gioan 20,19-23
Lễ Chúa Ba Ngôi năm b : Tin mừng thánh Mátthêu 28,16-20


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 01 Phục Sinh B


Những gợi ý

01. Các môn đệ phải nhân danh Đức Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

02. Với Đức Giêsu, anh em là gì của ngài? (Ga 15,14)

03. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em trở thành gì của Thầy? (Ga 15, 8)

04. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

05. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng điều gì? (Ga 15,11) 

06. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16) (Mc 16,16)

07. Các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

08. Đức Giêsu nói ngài là mục tử thế nào? (Ga 10,11)  

09. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

10. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 01 Phục Sinh B

01. Sám hối (Lc 24,47)
02. Bạn hữu (Ga 15,14)
03. Môn đệ (Ga 15, 8)
04. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
05. Niềm vui (Ga 15,11) 
06. Cứu độ (Mc 16,16)
07. Rao giảng (Lc 24,47)
08. Nhân lành (Ga 10,11)  
09. Thế gian (Ga 17,14)
10. Đấng Kitô (Ga 20,31) 

Hàng dọc :  Mừng Vui Lên

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 02 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Vào ngày thứ nhất trong tuần, ai đến với các môn đệ khi các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái? (Ga 20,19

02. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

03. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)

04. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

05  Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

06. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng điều gì? (Ga 15,11) 

07. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

08. Bao nhiêu môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến? (Mt 28,16)  

09. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

10.  Đức Giêsu hiện ra giữa các ông.  Ngài đưa tay chân ra cho họ xem. Các ông con chưa tin, vìe điều gì? (Lc 24,41)

11.  Ai đã yêu mến Đức Giêsu vì người hy sinh mạng sống mình? (Ga 10,17) 

12.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? (Ga 15,8) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 02 Phục Sinh B

01. Đức Giêsu (Ga 20,19
02. Thánh Thần (Ga 20,22)
03. Trỗi dậy (Ga 20,9)
04. Thiên Chúa (Mc 16,19)
05  Đấng Kitô (Lc 24,46)
06. Niềm vui (Ga 15,11) 
07. Tin mừng (Mc 16,15)
08. Mười một (Mt 28,16)  
09. Kinh Thánh (Ga 20,9)
10.  Mừng quá (Lc 24,41)
11.  Chúa Cha (Ga 10,17)
12.  Chúa Cha (Ga 15,8) 

Hàng dọc :  Chiên Vượt Qua

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 03 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20,21) 

02. Đức Giêsu kêu gọi các tông đồ hãy ở lại trong điều gì của ngài? Ga 15,9)

03. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

04. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

05. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16) 

06. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)
07. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

08. Ai đã hẹn gặp các môn đệ ở miền Galilê? (Mt 28,16)

09. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu? (Ga 20,27)

10. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)

11. Đức Giêsu hứa ở với các môn đệ mọi ngày cho đến khi nào? (Mt 28,20)

12. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 03 Phục Sinh B

01. Chúa Cha (Ga 20,21) 
02. Tình thương (Ga 15,9)
03. Cứu độ (Mc 16,16)
04. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
05. Phép rửa (Mc 16,16)
06. Thánh hiến (Ga 17,19)
07. Điều răn (Ga 15,10)
08. Đức Giêsu (Mt 28,16)
09. Cạnh sườn (Ga 20,27)
10. Trỗi dậy (Ga 20,9)
11. Tận thế (Mt 28,20)
12. Kinh Thánh (Lc 24,45)

Hàng dọc :  Chúa Phục Sinh


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 04 Phục Sinh B

Những gợi ý

01.  Ai đã yêu mến Đức Giêsu vì người hy sinh mạng sống mình? (Ga 10,17) 

02. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

03. Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, dạy bảo họ làm gì với mọi điều thầy đã truyền cho anh em? (Mt 28, 10)

04. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

05.  Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm cái gì, thì cũng chẳng sao? (Mc 16,18)

06. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)

07. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

08. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên? (Ga 20,2)

09. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)

10. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

11. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại miền nào? (Mt 28,16)  

12. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều cái gì? (Ga 15, 8)

13. Vào ngày thứ nhất trong tuần, ai đến với các môn đệ khi các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái? (Ga 20,19

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 04 Phục Sinh B

01.  Chúa Cha (Ga 10,17)
02. Kinh Thánh (Ga 20,9)
03. Tuân giữ (Mt 28, 10)
04. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
05. Thuốc độc (Mc 16,18)
06. Tảng đá (Ga 20,1)
07. Mạng sống (Ga 10,11)
08. Simon Phêrô (Ga 20,2)
09. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
10. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
11. Galilê (Mt 28,16)  
12. Hoa trái (Ga 15, 8)
13. Đức Giêsu (Ga 20,19
 
Hàng dọc :  Chúa Đã Sống Lại

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 05 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Các môn đệ sợ người nào mà các cửa đều đóng kín? (Ga 20, 19)

02. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

03. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

04. Đức Giêsu nói ngài là mục tử thế nào? (Ga 10,11)  

05. Các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những điều gì kèm theo mà xác nhận lời  các ông rao giảng? (Mc 16,20)

06. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

07. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

08. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

09. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

10. Đức Giêsu kêu gọi các tông đồ hãy ở lại trong điều gì của ngài? (Ga 15,9)

11. Ông tên là Tôma, cũng gọi là gì? (Ga 20,24)

12. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

13. Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? (Ga 15,8) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 05 Phục Sinh B

01. Do thái (Ga 20,19)
02. Tin mừng (Mc 16,15)
03. Thế gian (Ga 17,14)
04. Nhân lành (Ga 10,11)  
05. Dấu lạ (Mc 16,20)
06. Thiên Chúa (Mc 16,19)
07. Kinh Thánh (Lc 24,45)
08. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
09. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
10. Tình thương (Ga 15,9)
11. Điđymô (Ga 20,24)
12. Điều răn (Ga 15,10)
13. Chúa Cha (Ga 15,8) 

Hàng dọc :  Hiến Lễ Tình Yêu


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 06 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)

02. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có điều gì: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ? (Mc 16,17)

03.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? (Ga 15,8) 

04. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

05. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20,21) 

06. Các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47) 

07. Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm gì cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần? (Mt 28,29) 

08. Các môn đệ phải nhân danh Đức Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

09. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

10. Ai đã đứng giữa các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông? (Ga 20, 19-23)

11. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được điều gì nhờ danh Người? (Ga 20,31)

12. Vào ngày thứ nhất trong tuần, ai đến với các môn đệ khi các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái? (Ga 20,19)

13. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh điều gì vì bạn hữu của mình? (Ga 15,13)

14. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++
Lời giải đáp
Ô chữ 06 Phục Sinh B

01. Cành nho (Ga 15,4)
02. Lòng tin (Mc 16,17)
03. Chúa Cha (Ga 15,8) 
04. Đấng Kitô (Lc 24,46)
05. Chúa Cha (Ga 20,21) 
06. Rao giảng (Lc 24,47)
07. Phép rửa (Mt 28,29)
08. Sám hối (Lc 24,47)
09. Cứu độ (Mc 16,16)
10. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
11. Sự sống (Ga 20,31)
12. Đức Giêsu (Ga 20,19)
13. Tính mạng (Ga 15,13)
14. Kinh Thánh (Ga 20,9)

Hàng dọc :  Hoan Ca Phục Sinh

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây