TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A

"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này". (Mt 5, 17-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 22 Ô Chữ Mùa Phục Sinh B

Thứ năm - 03/06/2021 06:46 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   531
04. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)
VHTK 22 Ô Chữ Mùa Phục Sinh B

Vui Học Thánh Kinh
22 Ô Chữ Mùa Phục Sinh B

Tham khảo

Chúa Nhật Phục Sinh  B : Tin mừng thánh Gioan 20,1-9
Chúa Nhật 2 Phục Sinh B : TIN mừng thánh Gioan 20,19-31
Chúa Nhật 3 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Luca 24,35-48
Chúa Nhật 4 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 10,11-18
Chúa Nhật 5 Phục Sinh B :  Tin mừng thánh Gioan 15,1-8
Chúa Nhật 6 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 15,9-17
Chúa Nhật 7 Phục Sinh B : Tin mừng thánh Gioan 17,11b-19
Lễ Chúa Thăng Thiên năm B : Tin mừng thánh Máccô 16,15-20
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tin mừng thánh Gioan 20,19-23
Lễ Chúa Ba Ngôi năm b : Tin mừng thánh Mátthêu 28,16-20Tải file PDF tại đây Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 01 Phục Sinh B


Những gợi ý

01. Các môn đệ phải nhân danh Đức Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

02. Với Đức Giêsu, anh em là gì của ngài? (Ga 15,14)

03. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em trở thành gì của Thầy? (Ga 15, 8)

04. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

05. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng điều gì? (Ga 15,11) 

06. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16) (Mc 16,16)

07. Các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

08 .  Đức Giêsu nói ngài là mục tử thế nào? (Ga 10,11)  

09. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

10. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 01 Phục Sinh B

01. Sám hối (Lc 24,47)
02. Bạn hữu (Ga 15,14)
03. Môn đệ (Ga 15, 8)
04. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
05. Niềm vui (Ga 15,11) 
06. Cứu độ (Mc 16,16)
07. Rao giảng (Lc 24,47)
08. Nhân lành (Ga 10,11)  
09. Thế gian (Ga 17,14)
10. Đấng Kitô (Ga 20,31) 

Hàng dọc :  Mừng Vui Lên

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 02 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Vào ngày thứ nhất trong tuần, ai đến với các môn đệ khi các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái? (Ga 20,19

02. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

03. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)

04. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

05  Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

06. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng điều gì? (Ga 15,11) 

07. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

08. Bao nhiêu môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến? (Mt 28,16)  

09. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

10.  Đức Giêsu hiện ra giữa các ông.  Ngài đưa tay chân ra cho họ xem. Các ông con chưa tin, vìe điều gì? (Lc 24,41)

11.  Ai đã yêu mến Đức Giêsu vì người hy sinh mạng sống mình? (Ga 10,17) 

12.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? (Ga 15,8) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 02 Phục Sinh B

01. Đức Giêsu (Ga 20,19
02. Thánh Thần (Ga 20,22)
03. Trỗi dậy (Ga 20,9)
04. Thiên Chúa (Mc 16,19)
05  Đấng Kitô (Lc 24,46)
06. Niềm vui (Ga 15,11) 
07. Tin mừng (Mc 16,15)
08. Mười một (Mt 28,16)  
09. Kinh Thánh (Ga 20,9)
10. Mừng quá (Lc 24,41)
11. Chúa Cha (Ga 10,17)
12. Chúa Cha (Ga 15,8) 

Hàng dọc :  Chiên Vượt Qua

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 03 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20,21) 

02. Đức Giêsu kêu gọi các tông đồ hãy ở lại trong điều gì của ngài? Ga 15,9)

03. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

04. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

05. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)

06. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

07. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

08. Ai đã hẹn gặp các môn đệ ở miền Galilê? (Mt 28,16)

09. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu? (Ga 20,27)

10. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)

11. Đức Giêsu hứa ở với các môn đệ mọi ngày cho đến khi nào? (Mt 28,20)

12. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 03 Phục Sinh B

01. Chúa Cha (Ga 20,21) 
02. Tình thương (Ga 15,9)
03. Cứu độ (Mc 16,16)
04. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
05. Phép rửa (Mc 16,16)
06. Thánh hiến (Ga 17,19)
07. Điều răn (Ga 15,10)
08. Đức Giêsu (Mt 28,16)
09. Cạnh sườn (Ga 20,27)
10. Trỗi dậy (Ga 20,9)
11. Tận thế (Mt 28,20)
12. Kinh Thánh (Lc 24,45)

Hàng dọc :  Chúa Phục Sinh


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 04 Phục Sinh B

Những gợi ý

01.  Ai đã yêu mến Đức Giêsu vì người hy sinh mạng sống mình? (Ga 10,17) 

02. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

03. Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, dạy bảo họ làm gì với mọi điều thầy đã truyền cho anh em? (Mt 28, 10)

04. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

05. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm cái gì, thì cũng chẳng sao? (Mc 16,18)

06. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)

07. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

08. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên? (Ga 20,2)

09. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)

10. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

11. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại miền nào? (Mt 28,16)  

12. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều cái gì? (Ga 15, 8)

13. Vào ngày thứ nhất trong tuần, ai đến với các môn đệ khi các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái? (Ga 20,19

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 04 Phục Sinh B

01. Chúa Cha (Ga 10,17)
02. Kinh Thánh (Ga 20,9)
03. Tuân giữ (Mt 28, 10)
04. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
05. Thuốc độc (Mc 16,18)
06. Tảng đá (Ga 20,1)
07. Mạng sống (Ga 10,11)
08. Simon Phêrô (Ga 20,2)
09. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
10. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
11. Galilê (Mt 28,16)  
12. Hoa trái (Ga 15, 8)
13. Đức Giêsu (Ga 20,19
 
Hàng dọc :  Chúa Đã Sống Lại

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 05 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Các môn đệ sợ người nào mà các cửa đều đóng kín? (Ga 20, 19)

02. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

03. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

04 . Đức Giêsu nói ngài là mục tử thế nào? (Ga 10,11)  

05. Các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những điều gì kèm theo mà xác nhận lời  các ông rao giảng? (Mc 16,20)

06. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

07. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

08. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

09. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

10. Đức Giêsu kêu gọi các tông đồ hãy ở lại trong điều gì của ngài? (Ga 15,9)

11. Ông tên là Tôma, cũng gọi là gì? (Ga 20,24)

12. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

13. Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? (Ga 15,8) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 05 Phục Sinh B

01. Do thái (Ga 20,19)
02. Tin mừng (Mc 16,15)
03. Thế gian (Ga 17,14)
04. Nhân lành (Ga 10,11)  
05. Dấu lạ (Mc 16,20)
06. Thiên Chúa (Mc 16,19)
07. Kinh Thánh (Lc 24,45)
08. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
09. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
10. Tình thương (Ga 15,9)
11. Điđymô (Ga 20,24)
12. Điều răn (Ga 15,10)
13. Chúa Cha (Ga 15,8) 

Hàng dọc :  Hiến Lễ Tình Yêu


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 06 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)

02. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có điều gì: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ? (Mc 16,17)

03.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? (Ga 15,8) 

04. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

05. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20,21) 

06. Các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

07. Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm gì cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần? (Mt 28,29)

08. Các môn đệ phải nhân danh Đức Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

09. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

10. Ai đã đứng giữa các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông? (Ga 20, 19-23)

11. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được điều gì nhờ danh Người? (Ga 20,31)

12. Vào ngày thứ nhất trong tuần, ai đến với các môn đệ khi các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái? (Ga 20,19)

13. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh điều gì vì bạn hữu của mình? (Ga 15,13)

14. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++
Lời giải đáp
Ô chữ 06 Phục Sinh B

01. Cành nho (Ga 15,4)
02. Lòng tin (Mc 16,17)
03. Chúa Cha (Ga 15,8) 
04. Đấng Kitô (Lc 24,46)
05. Chúa Cha (Ga 20,21) 
06. Rao giảng (Lc 24,47)
07. Phép rửa (Mt 28,29)
08. Sám hối (Lc 24,47)
09. Cứu độ (Mc 16,16)
10. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
11. Sự sống (Ga 20,31)
12. Đức Giêsu (Ga 20,19)
13. Tính mạng (Ga 15,13)
14. Kinh Thánh (Ga 20,9)

Hàng dọc :  Hoan Ca Phục Sinh

Gb. Nguyễn Thái Hùng


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 07 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

02. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

03. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

04. Đức Giêsu đã làm gì để không một ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)

05. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

06. Ai đã yêu mến Đức Giêsu vì người hy sinh mạng sống mình? (Ga 10,17) Chúa Cha (Ga 10,17)

07. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều cái gì? (Ga 15, 8)

08. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại miền nào? (Mt 28,16)  

09. Khi gặp Đức Giêsu các môn đệ có hành động gì? (Mt 28,17)  

10. Sau khi dặn dò các môn đệ, Chúa Giêsu được đưa đi đâu? (Mc 16, 19)

11. Các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những điều gì kèm theo mà xác nhận lời  các ông rao giảng? (Mc 16,20)

12. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

13. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

14. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 07 Phục Sinh B

01. Kinh Thánh (Ga 20,9)
02. Giêrusalem (Lc 24,47)
03. Thánh Thần (Ga 20,22)
04. Canh giữ (Ga 17,12)
05. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
06. Chúa Cha (Ga 10,17)
07. Hoa trái (Ga 15, 8)
08. Galilê (Mt 28,16)  
09. Bái lạy (Mt 28,17)  
10. Lên trời (Mc 16,19)
11. Dấu lạ (Mc 16,20)
12. Điều răn (Ga 15,10)
13. Đấng Kitô (Lc 24,46)
14. Tha tội (Lc 24,47)

Hàng dọc :  Tụng Ca Allêluia


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 08 Phục Sinh B

Những gợi ý
 
01. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

02. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)

03. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

04. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

05. Với Đức Giêsu, anh em là gì của ngài? (Ga 15,14)

06. Thiên Chúa, Cha Thầy, là người làm gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 15,1)

07.  Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

08. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)

09. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

10. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

11.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? Chúa Cha (Ga 15,8) 

12. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được điều gì nhờ danh Người? (Ga 20,31)

13. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữa ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)

14. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên? (Ga 20,2)

15. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 08 Phục Sinh B

01. Thánh Thần (Ga 20,22)
02. Trỗi dậy (Ga 20,9)
03. Thiên Chúa (Mc 16,19)
04. Tin mừng (Mc 16,15)
05. Bạn hữu (Ga 15,14)
06. Trồng nho (Ga 15,1)
07. Đấng Kitô (Lc 24,46)
08. Phép rửa (Mc 16,16)
09. Thánh hiến (Ga 17,19)
10. Giêrusalem (Lc 24,47)
11. Chúa Cha (Ga 15,8) 
12. Sự sống (Ga 20,31)
13. Cầm giữ (Ga 20,23)
14. Simon Phêrô (Ga 20,2)
15. Kinh Thánh (Lc 24,45)

Hàng dọc :  Tin Mừng Phục Sinh


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 09 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20,21) 

02. Các môn đệ sợ người nào mà các cửa đều đóng kín? (Ga 20, 19)

03. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

04. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)

05. Khi gặp Đức Giêsu các môn đệ có hành động gì? (Mt 28,17)  

06. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

07. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

08. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

09. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều cái gì? (Ga 15, 8)

10. Sau khi dặn dò các môn đệ, Chúa Giêsu được đưa đi đâu? (Mc 16, 19)

11. Bao nhiêu môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến? (Mt 28,16)  


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 09 Phục Sinh B

01. Chúa Cha (Ga 20,21) 
02. Do thái (Ga 20,19)
03. Điều răn (Ga 15,10)
04. Tha tội (Lc 24,47)
05. Bái lạy (Mt 28,17)  
06. Thế gian (Ga 17,14)
07. Tin mừng (Mc 16,15)
08. Kinh Thánh (Ga 20,9)
09. Hoa trái (Ga 15, 8)
10. Lên trời (Mc 16,19)
11. Mười một (Mt 28,16)  

Hàng dọc :  Chúa Lên Trời

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 10 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những điều gì kèm theo mà xác nhận lời  các ông rao giảng? (Mc 16,20)

02. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

03. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu? (Ga 20,27)

04. Ai đã đứng giữa các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông? (Ga 20, 19-23)

05. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

06. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

07. Đức Giêsu bảo, ma đâu có cái gì có thịt như anh em thấy Thầy có đây? (Lc 24,39)

08. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

09. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em trở thành gì của Thầy? (Ga 15, 8)

10. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

11. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 10 Phục Sinh B

01. Dấu lạ (Mc 16,20)
02. Thế gian (Ga 17,14)
03. Cạnh sườn (Ga 20,27)
04. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
05. Điều răn (Ga 15,10)
06. Thiên Chúa (Mc 16,19)
07. Có xương (Lc 24,39)
08. Cứu độ (Mc 16,16)
09. Môn đệ (Ga 15, 8)
10. Thánh hiến (Ga 17,19)
11. Đức Giêsu (Ga 20,9) 

Hàng dọc :  Lễ Hiện Xuống+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 11 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

02.  Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

03. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

04. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh điều gì vì bạn hữu của mình? (Ga 15,13)

05. Ông tên là Tôma, cũng gọi là gì? (Ga 20,24)

06. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

07. Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, dạy bảo họ làm gì với mọi điều thầy đã truyền cho anh em? (Mt 28, 10)

08. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

09.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? Chúa Cha (Ga 15,8) 

10. Các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

11. Ai đã đứng giữa các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông? (Ga 20, 19-23)

12. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)

13. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

14.  Đức Giêsu nói ngài là mục tử thế nào? (Ga 10,11)  


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 11 Phục Sinh B

01. Kinh Thánh (Ga 20,9)
02. Đấng Kitô (Lc 24,46)
03. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
04. Tính mạng (Ga 15,13)
05. Điđymô (Ga 20,24)
06. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
07. Tuân giữ (Mt 28, 10)
08. Thiên Chúa (Mc 16,19)
09. Chúa Cha (Ga 15,8) 
10. Rao giảng (Lc 24,47)
11. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
12. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
13. Điều răn (Ga 15,10)
14. Nhân lành (Ga 10,11)  

Hàng dọc :  Tình Yêu Cúa Chúa


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 12 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

02. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

03. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

04. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữa ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)

05. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng điều gì? Niềm vui (Ga 15,11) 

06. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

07. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

08. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên? (Ga 20,2)

09 Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

10. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

11. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

12. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

12. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì và bảo các ông: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22) 02. Thổi hơi (Ga 20,22)

14. Thiên Chúa, Cha Thầy, là người làm gì trong dụ ngôn cây nho thật? (Ga 15,1)


15. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++
Lời giải đáp
Ô chữ 12 Phục Sinh B

01. Thánh hiến (Ga 17,19)
02. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
03. Thiên Chúa (Mc 16,19)
04. Cầm giữ (Ga 20,23)
05. Niềm vui (Ga 15,11) 
06. Cứu độ (Mc 16,16)
07. Tin mừng (Mc 16,15)
08. Simon Phêrô (Ga 20,2)
09 Kinh Thánh (Lc 24,45)
10. Giêrusalem (Lc 24,47)
11. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
12. Mạng sống (Ga 10,11)
12. Thổi hơi (Ga 20,22)
14. Trồng nho (Ga 15,1)
15. Thánh Thần (Ga 20,22)

Hàng dọc :  Niềm Vui Phục Sinh


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 13 Phục Sinh B

Những gợi ý

01. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

02. Đức Giêsu bảo ông Tôma hãy đặt bàn tay vào đâu? (Ga 20,27)

03. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)

04. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

05. Ai đã hẹn gặp các môn đệ ở miền Galilê? (Mt 28,16)

06. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

07. Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

08. Các môn đệ sợ người nào mà các cửa đều đóng kín? (Ga 20,19)

09. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được điều gì nhờ danh Người? (Ga 20,31)

10. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

11. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)

12. Đức Giêsu đã làm gì để không một ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)

13 Khi gặp Đức Giêsu các môn đệ có hành động gì? (Mt 28,17)  

14.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? (Ga 15,8) 

15. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì và bảo các ông: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 13 Phục Sinh B

01. Tin mừng (Mc 16,15)
02. Cạnh sườn (Ga 20,27)
03. Cành nho (Ga 15,4)
04. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
05. Đức Giêsu (Mt 28,16)
06. Kinh Thánh (Ga 20,9)
07. Điều răn (Ga 15,10)
08. Do thái (Ga 20,19)
09. Sự sống (Ga 20,31)
10. Mạng sống (Ga 10,11)
11. Tảng đá (Ga 20,1)
12. Canh giữ (Ga 17,12)
13 Bái lạy (Mt 28,17)  
14. Chúa Cha (Ga 15,8) 
15. Thổi hơi (Ga 20,22)

Hàng dọc :  Mừng Chúa Sống Lại

Gb. Nguyễn Thái Hùng


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 14 Phục Sinh B
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.
 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

02. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

03. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

04. Sau khi dặn dò các môn đệ,Chúa Giêsu được đưa đi đâu? (Mc 16, 19)

05. Với những cành sinh hoa trái, Thiên Chúa làm gì cho nó sinh nhiều hoa trái hơn? (Ga 15, 2) 

06. Ông tên là Tôma, cũng gọi là gì? (Ga 20,24)

07. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại miền nào? (Mt 28,16)  

08. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng điều gì? (Ga 15,11) 

09.  Đức Giêsu hiện ra giữa các ông.  Ngài đưa tay chân ra cho họ xem. Các ông con chưa tin, vì điều gì? (Lc 24,41)

10. Ai đã hẹn gặp các môn đệ ở miền Galilê? (Mt 28,16)

11. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


+++++++++++++

Lời giải đáp
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 14 Phục Sinh B
 
01. Kinh Thánh (Lc 24,45)
02. Thánh Thần (Ga 20,22)
03. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
04. Lên trời (Mc 16,19)
05. Cắt tỉa (Ga 15, 2) 
06. Điđymô (Ga 20,24)
07. Galilê (Mt 28,16)  
08. Niềm vui (Ga 15,11) 
09. Mừng quá (Lc 24,41)
10. Đức Giêsu (Mt 28,16)
11. Thiên Chúa (Mc 16,19)

Hàng dọc :  Hy Lễ Vượt Qua


+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 15 Phục Sinh B
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.


Những gợi ý

01. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

02.  Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

03. Ai đã đứng giữa các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông? (Ga 20, 19-23)

04. Đức Giêsu đã làm gì để không một ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)

05. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều cái gì? (Ga 15, 8)

06. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữa ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)

07. Khi gặp Đức Giêsu các môn đệ có hành động gì? (Mt 28,17)  

08. Cửa sổ nơi các môn đệ ở thế nào? (Ga 20,19)

09. Các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

10. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh điều gì vì bạn hữu của mình? (Ga 15,13)

11. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

+++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 15 Phục Sinh B

01. Thiên Chúa (Mc 16,19)
02. Đấng Kitô (Lc 24,46)
03. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
04. Canh giữ (Ga 17,12)
05. Hoa trái (Ga 15, 8)
06. Cầm giữ (Ga 20,23)
07. Bái lạy (Mt 28,17)  
08. Đóng kín (Ga 20,19)
09. Rao giảng (Lc 24,47)
10. Tính mạng (Ga 15,13)
11. Kinh Thánh (Ga 20,9)

Hàng dọc :  Chúa Sống Lại

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 16 Phục Sinh B

Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.

Những gợi ý

01. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)

02. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

03. Theo Thánh Kinh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9) 

04. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

05. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

06. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)

07. Các môn đệ sợ người nào mà các cửa đều đóng kín? (Ga 20, 19)

08. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)

09. Vào ngày thứ nhất trong tuần, ai đến với các môn đệ khi các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái? (Ga 20,19)

10. Họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được thế nào? (Mc 16,18)

11. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

12. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 16 Phục Sinh B

01. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
02. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
03. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
04. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
05. Tin mừng (Mc 16,15)
06. Phép rửa (Mc 16,16)
07. Do thái (Ga 20,19)
08. Cành nho (Ga 15,4)
09. Đức Giêsu (Ga 20,19)
10. Mạnh khoẻ (Mc 16,18)
11. Mạng sống (Ga 10,11)
12. Thánh hiến (Ga 17,19)

Hàng dọc :  Chúa Khải Hoàn

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 17 Phục Sinh B

Những kết quả được xếp ngang dọc.
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.
                 
Những gợi ý

01. Vị tông đồ được Chúa Giêsu bảo đặt bàn tay và cạnh sườn Ngài tên là gì? (Ga 20,24-28)

02. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)

03. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

04. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

05. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

06. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

07. Sau khi chúc bình an cho các môn đệ Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo các ông hãy nhận lấy Đấng nào? (Ga 20,22)

08. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại miền nào? (Mt 28,16)  

09 Nếu anh em giữ các điều gì của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy? (Ga 15,10)

10.  Ai được tôn vinh vì anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ Thầy? (Ga 15,8) 

 Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 17 Phục Sinh B

01. Tôma (Ga 20,24-28)
02. Mạng sống (Ga 10,11)
03. Thế gian (Ga 17,14)
04. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
05. Tin mừng (Mc 16,15)
06. Giêrusalem (Lc 24,47)
07. Thánh Thần (Ga 20,22)
08. Galilê (Mt 28,16)  
09. Điều răn (Ga 15,10)
10. Chúa Cha (Ga 15,8) 

 Chủ đề : Tình Yêu Thập Giá+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 18 Phục Sinh B

 Những kết quả được xếp ngang dọc xéo ngược xuôi.
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.Những gợi ý

01. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

02. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

03. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

04. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

05. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

06. Các môn đệ sợ người nào mà các cửa đều đóng kín? (Ga 20, 19)  

07. Các môn đệ phải nhân danh Đức Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

10. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)

08. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

09. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

10. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16)

11. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em trở thành gì của Thầy? (Ga 15, 8)

12. Với những cành sinh hoa trái, Thiên Chúa làm gì cho nó sinh nhiều hoa trái hơn? (Ga 15, 2) 

Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 18 Phục Sinh B


01. Cứu độ (Mc 16,16)

02. Thiên Chúa (Mc 16,19)
03. Kinh Thánh (Lc 24,45) (Xéo, đọc từ dưới lên)
04. Tin mừng (Mc 16,15) (Đọc từ phải qua trái) 
05. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
06. Do thái (Ga 20,19) (Đọc từ dưới lên) 
07. Sám hối (Lc 24,47)
10. Trỗi dậy (Ga 20,9)
08. Đấng Kitô (Ga 20,31) (Đọc từ phải qua trái) 
09. Thánh hiến (Ga 17,19)
10. Phép rửa (Mc 16,16)
11. Môn đệ (Ga 15, 8) (Đọc từ phải qua trái) 
12. Cắt tỉa (Ga 15, 2) (Đọc từ phải qua trái) 

Chủ đề : Tình Yêu Cứu Chuộc
+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 19 Phục Sinh B

Những kết quả được xếp ngang dọc xéo ngược xuôi.
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.


Những gợi ý

01. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

02.  Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

03. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được điều gì nhờ danh Người? (Ga 20,31)

04. Theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)

05. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

06. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)

07. Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại miền nào? (Mt 28,16)  

08. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)

09. Các môn đệ phải nhân danh Đức Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

10. Ai đã đứng giữa các môn đệ và ban Thánh Thần cho các ông? (Ga 20, 19-23)

11. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữa ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)

12. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều cái gì? (Ga 15, 8)

Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 19 Phục Sinh B

01. Kinh Thánh (Ga 20,9) (Xéo, đọc từ dưới lên)
02. Đấng Kitô (Lc 24,46)
03. Sự sống (Ga 20,31)
04. Trỗi dậy (Ga 20,9) (Đọc từ dưới lên)
05. Thiên Chúa (Mc 16,19) (Xéo, đọc từ dưới lên)
06. Tha tội (Lc 24,47) (Đọc từ phải qua trái)
07. Galilê (Mt 28,16)  
08. Tảng đá (Ga 20,1)
09. Sám hối (Lc 24,47) (Xéo, đọc từ dưới lên)
10. Đức Giêsu (Ga 20,19-23) (Đọc từ phải qua trái)
11. Cầm giữ (Ga 20,23)
12. Hoa trái (Ga 15, 8)

Chủ đề : Đường Thương Khó

                                                                   Gb. Nguyễn Thái Hùng


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 20 Phục Sinh B

Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.


Những gợi ý

Hàng ngang

01. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong các môn đệ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)

02. Đức Giêsu đã làm gì để không một ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)

03. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

04. Ông tên là Tôma, cũng gọi là gì? (Ga 20,24)

Hàng dọc

05. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

06. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

07. Các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những điều gì kèm theo mà xác nhận lời  các ông rao giảng? (Mc 16,20)

08. Các môn đệ phải nhân danh Đức Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ làm gì để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

09. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

 Chủ đề của ô chữ này là gì?


++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 20 Phục Sinh B
Hàng ngang01. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
02. Canh giữ (Ga 17,12) (Đọc từ phải sang trái)
03. Giêrusalem (Lc 24,47)
04. Điđymô (Ga 20,24) (Đọc từ phải sang trái)

Hàng dọc

05. Tin mừng (Mc 16,15)
06. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
07. Dấu lạ (Mc 16,20)
08. Sám hối (Lc 24,47)
09. Thế gian (Ga 17,14)

    Chủ đề: Tình Chúa Yêu

+++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 21 Phục Sinh B
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.


Những gợi ý

Hàng ngang

01. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

02. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn gì? (Lc 24,47)

03. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)

04. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại? (Lc 24,46)

05. Những ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được gì? (Mc 16,16)

Hàng dọc

06. Sau khi dặn dò các môn đệ, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai?(Mc 16, 19)

07. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)

08. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)

09. Bao nhiêu môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến? (Mt 28,16)  

10. Ai được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa? (Mc 16,19)

 Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++
Lời giải đáp
Ô chữ 21 Phục Sinh B


Hàng ngang

01. Tin mừng (Mc 16,15)
02. Tha tội (Lc 24,47) (Đọc từ phải sang trái)
03. Cành nho (Ga 15,4)
04.  Đấng Kitô (Lc 24,46)
05. Cứu độ (Mc 16,16) (Đọc từ phải sang trái)

Hàng dọc

06. Thiên Chúa (Mc 16,19)
07. Kinh Thánh (Ga 20,9)
08. Tảng đá (Ga 20,1) (Đọc từ dưới lên)
09. Mười một (Mt 28,16)  
10. Chúa Giêsu (Mc 16,19)

Chủ đề: Chiên Con


+++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 22 Phục Sinh B
Chủ đề của ô chữ gồm những ký tự ở ô màu vàng.

Những gợi ý

Hàng ngang

01. Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

02. Các tông đồ phải nhân danh Đức Giêsu mà làm gì cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

03. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)

04. Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16,16

05. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)

06. Vị tông đồ được Chúa Giêsu bảo đặt bàn tay và canh sườn ngài tên là gì? (Ga 20,24-28)

07. Đức Giêsu bảo anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, dạy bảo họ làm gì với mọi điều thầy đã truyền cho anh em? (Mt 28, 10)

Hàng dọc

08. Đức Giêsu xin thánh hiến chính mình, để nhờ sự thật, các môn đệ cũng được gì? (Ga 17,19)

09. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là ai? (Ga 20,31) 

10. Cũng như điều gì không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho? (Ga 15,4)

11. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)

12. Phải nhân danh Chúa Giêsu mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ đâu, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội? (Lc 24,47)

13. Đức Giêsu nói ngài là mục tử thế nào? (Ga 10,11)  


Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 22 Phục Sinh B


Hàng ngang

01. Tin mừng (Mc 16,15)
02. Rao giảng (Lc 24,47) (Đọc từ phải sng trái)
03. Kinh Thánh (Lc 24,45)
04. Phép rửa (Mc 16,16)
05. Thế gian (Ga 17,14)
06. Tôma (Ga 20,24-28)
07. Tuân giữ (Mt 28, 10)

Hàng dọc

08. Thánh hiến (Ga 17,19)
09. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
10. Cành nho (Ga 15,4) (Đọc từ dưới lên)
11. Tảng đá (Ga 20,1)
12. Giêrusalem (Lc 24,47)
13. Nhân lành (Ga 10,11)  

Chủ đề: Chúa Phục Sinh
                                                                 Nguyễn Thái Hùng  +++++++++++++++++++++++++++++


Lời giải đáp
Ô chữ 01 Phục Sinh B

01. Sám hối (Lc 24,47)
02. Bạn hữu (Ga 15,14)
03. Môn đệ (Ga 15, 8)
04. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
05. Niềm vui (Ga 15,11) 
06. Cứu độ (Mc 16,16)
07. Rao giảng (Lc 24,47)
08 .  Nhân lành (Ga 10,11)  
09. Thế gian (Ga 17,14)
10. Đấng Kitô (Ga 20,31) 

Hàng dọc :  Mừng Vui Lên

++++++++++++++
Ô chữ 02 Phục Sinh B

01. Đức Giêsu (Ga 20,19
02. Thánh Thần (Ga 20,22)
03. Trỗi dậy (Ga 20,9)
04. Thiên Chúa (Mc 16,19)
05  Đấng Kitô (Lc 24,46)
06. Niềm vui (Ga 15,11) 
07. Tin mừng (Mc 16,15)
08. Mười một (Mt 28,16)  
09. Kinh Thánh (Ga 20,9)
10.  Mừng quá (Lc 24,41)
11.  Chúa Cha (Ga 10,17)
12.  Chúa Cha (Ga 15,8) 

Hàng dọc :  Chiên Vượt Qua

+++++++++++++++++
Ô chữ 03 Phục Sinh B

01. Chúa Cha (Ga 20,21) 
02. Tình thương (Ga 15,9)
03. Cứu độ (Mc 16,16)
04. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
05. Phép rửa (Mc 16,16)
06. Thánh hiến (Ga 17,19)
07. Điều răn (Ga 15,10)
08. Đức Giêsu (Mt 28,16)
09. Cạnh sườn (Ga 20,27)
10. Trỗi dậy (Ga 20,9)
11. Tận thế (Mt 28,20)
12. Kinh Thánh (Lc 24,45)

Hàng dọc :  Chúa Phục Sinh

+++++++++++++++++++++
Ô chữ 04 Phục Sinh B

01.  Chúa Cha (Ga 10,17)
02. Kinh Thánh (Ga 20,9)
03. Tuân giữ (Mt 28, 10)
04. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
05. Thuốc độc (Mc 16,18)
06. Tảng đá (Ga 20,1)
07. Mạng sống (Ga 10,11)
08. Simon Phêrô (Ga 20,2)
09. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
10. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
11. Galilê (Mt 28,16)  
12. Hoa trái (Ga 15, 8)
13. Đức Giêsu (Ga 20,19
 
Hàng dọc :  Chúa Đã Sống Lại

++++++++++++++++++++
Ô chữ 05 Phục Sinh B

01. Do thái (Ga 20,19)
02. Tin mừng (Mc 16,15)
03. Thế gian (Ga 17,14)
04. Nhân lành (Ga 10,11)  
05. Dấu lạ (Mc 16,20)
06. Thiên Chúa (Mc 16,19)
07. Kinh Thánh (Lc 24,45)
08. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
09. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
10. Tình thương (Ga 15,9)
11. Điđymô (Ga 20,24)
12. Điều răn (Ga 15,10)
13. Chúa Cha (Ga 15,8) 

Hàng dọc :  Hiến Lễ Tình Yêu

+++++++++++++++++++++
Ô chữ 06 Phục Sinh B

01. Cành nho (Ga 15,4)
02. Lòng tin (Mc 16,17)
03.  Chúa Cha (Ga 15,8) 
04. Đấng Kitô (Lc 24,46)
05. Chúa Cha (Ga 20,21) 
06. Rao giảng (Lc 24,47)
07. Phép rửa (Mt 28,29)
08. Sám hối (Lc 24,47)
09. Cứu độ (Mc 16,16)
10. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
11. Sự sống (Ga 20,31)
12. Đức Giêsu (Ga 20,19)
13. Tính mạng (Ga 15,13)
14. Kinh Thánh (Ga 20,9)

Hàng dọc :  Hoan Ca Phục Sinh

+++++++++++++++++++
Ô chữ 07 Phục Sinh B

01. Kinh Thánh (Ga 20,9)
02. Giêrusalem (Lc 24,47)
03. Thánh Thần (Ga 20,22)
04. Canh giữ (Ga 17,12)
05. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
06. Chúa Cha (Ga 10,17)
07. Hoa trái (Ga 15, 8)
08. Galilê (Mt 28,16)  
09. Bái lạy (Mt 28,17)  
10. Lên trời (Mc 16,19)
11. Dấu lạ (Mc 16,20)
12. Điều răn (Ga 15,10)
13. Đấng Kitô (Lc 24,46)
14. Tha tội (Lc 24,47)

Hàng dọc :  Tụng Ca Allêluia

++++++++++++++++
Ô chữ 08 Phục Sinh B

01. Thánh Thần (Ga 20,22)
02. Trỗi dậy (Ga 20,9)
03. Thiên Chúa (Mc 16,19)
04. Tin mừng (Mc 16,15)
05. Bạn hữu (Ga 15,14)
06. Trồng nho (Ga 15,1)
07.  Đấng Kitô (Lc 24,46)
08. Phép rửa (Mc 16,16)
09. Thánh hiến (Ga 17,19)
10. Giêrusalem (Lc 24,47)
11.  Chúa Cha (Ga 15,8) 
12. Sự sống (Ga 20,31)
13. Cầm giữ (Ga 20,23)
14. Simon Phêrô (Ga 20,2)
15. Kinh Thánh (Lc 24,45)

Hàng dọc :  Tin Mừng Phục Sinh

++++++++++++++
Ô chữ 09 Phục Sinh B

01. Chúa Cha (Ga 20,21) 
02. Do thái (Ga 20,19)
03. Điều răn (Ga 15,10)
04. Tha tội (Lc 24,47)
05. Bái lạy (Mt 28,17)  
06. Thế gian (Ga 17,14)
07. Tin mừng (Mc 16,15)
08. Kinh Thánh (Ga 20,9)
09. Hoa trái (Ga 15, 8)
10. Lên trời (Mc 16,19)
11. Mười một (Mt 28,16)  

Hàng dọc :  Chúa Lên Trời

+++++++++++++++++
Ô chữ 10 Phục Sinh B

01. Dấu lạ (Mc 16,20)
02. Thế gian (Ga 17,14)
03. Cạnh sườn (Ga 20,27)
04. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
05. Điều răn (Ga 15,10)
06. Thiên Chúa (Mc 16,19)
07.  Có xương (Lc 24,39)
08. Cứu độ (Mc 16,16)
09. Môn đệ (Ga 15, 8)
10. Thánh hiến (Ga 17,19)
11. Đức Giêsu (Ga 20,9) 

Hàng dọc :  Lễ Hiện Xuống

+++++++++++++++++++
Ô chữ 11 Phục Sinh B

01. Kinh Thánh (Ga 20,9)
02.  Đấng Kitô (Lc 24,46)
03. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
04. Tính mạng (Ga 15,13)
05. Điđymô (Ga 20,24)
06. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
07. Tuân giữ (Mt 28, 10)
08. Thiên Chúa (Mc 16,19)
09.  Chúa Cha (Ga 15,8) 
10. Rao giảng (Lc 24,47)
11. Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
12. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
13. Điều răn (Ga 15,10)
14.  Nhân lành (Ga 10,11)  

Hàng dọc :  Tình Yêu Cúa Chúa

++++++++++++++++++
Ô chữ 12 Phục Sinh B

01. Thánh hiến (Ga 17,19)
02. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
03. Thiên Chúa (Mc 16,19)
04. Cầm giữ (Ga 20,23)
05. Niềm vui (Ga 15,11) 
06. Cứu độ (Mc 16,16)
07. Tin mừng (Mc 16,15)
08. Simon Phêrô (Ga 20,2)
09 Kinh Thánh (Lc 24,45)
10. Giêrusalem (Lc 24,47)
11. Đức Giêsu (Ga 20,9) 
12. Mạng sống (Ga 10,11)
12. Thổi hơi (Ga 20,22)
14. Trồng nho (Ga 15,1)
15. Thánh Thần (Ga 20,22)

Hàng dọc :  Niềm Vui Phục Sinh

+++++++++++++
Ô chữ 13 Phục Sinh B

01. Tin mừng (Mc 16,15)
02. Cạnh sườn (Ga 20,27)
03. Cành nho (Ga 15,4)
04. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
05. Đức Giêsu (Mt 28,16)
06. Kinh Thánh (Ga 20,9)
07. Điều răn (Ga 15,10)
08. Do thái (Ga 20,19)
09. Sự sống (Ga 20,31)
10. Mạng sống (Ga 10,11)
11. Tảng đá (Ga 20,1)
12. Canh giữ (Ga 17,12)
13 Bái lạy (Mt 28,17)  
14.  Chúa Cha (Ga 15,8) 
15. Thổi hơi (Ga 20,22)

Hàng dọc :  Mừng Chúa Sống Lại

+++++++++++++
Ô chữ 14 Phục Sinh B

Kinh Thánh (Lc 24,45)
Mừng quá (Lc 24,41)
Thánh Thần (Ga 20,22)
Đức Giêsu (Ga 20,9) 
Đi-đy-mô (Ga 20,24)
Cắt tỉa (Ga 15, 2) 
Niềm vui (Ga 15,11) 
Lên trời (Mc 16,19)
Thiên Chúa (Mc 16,19)
Galilê (Mt 28,16)  

Hàng dọc :  Hy Lễ Vượt Qua

+++++++++++++++++++++++
Ô chữ 15 Phục Sinh B

Kinh Thánh (Ga 20,9)
Đức Giêsu (Ga 20,19-23)
Rao giảng (Lc 24,47)
Đấng Kitô (Lc 24,46)
Hoa trái (Ga 15, 8)
Tính mạng (Ga 15,13)
Canh giữ (Ga 17,12)
Thiên Chúa (Mc 16,19)
Đóng kín (Ga 20,19)
Cầm giữ (Ga 20,23)

Hàng dọc :  Chúa Sống Lại

+++++++++++++++++++
Ô chữ 16 Phục Sinh B

Chúa Giêsu (Mc 16,19)
Đấng Kitô (Ga 20,31) 
Tin mừng (Mc 16,15)
Đức Giêsu (Ga 20,9) 
Mạng sống (Ga 10,11)
Cành nho (Ga 15,4)
Kinh Thánh  (Ga 17,12)
Thánh hiến (Ga 17,19)
Mạnh khoẻ (Mc 16,18)
Phép rửa (Mc 16,16)
Do thái (Ga 20,19)

Hàng dọc :  Chúa Khải Hoàn


+++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 20 Phục Sinh B
Hàng ngang

01. Kinh Thánh  (Ga 17,12)
02. Canh giữ (Ga 17,12) (Đọc từ phải sang trái)
03. Giêrusalem (Lc 24,47)
04. Điđymô (Ga 20,24) (Đọc từ phải sang trái)

Hàng dọc

05. Tin mừng (Mc 16,15)
06. Chúa Giêsu (Mc 16,19)
07. Dấu lạ (Mc 16,20)
08. Sám hối (Lc 24,47)
09. Thế gian (Ga 17,14)

    Chủ đề: Tình Chúa Yêu

+++++++++++
Lời giải đáp
Ô chữ 21 Phục Sinh B
Hàng ngang

01. Tin mừng (Mc 16,15)
02. Tha tội (Lc 24,47) (Đọc từ phải sang trái)
03. Cành nho (Ga 15,4)
04.  Đấng Kitô (Lc 24,46)
05. Cứu độ (Mc 16,16) (Đọc từ phải sang trái)

Hàng dọc

06. Thiên Chúa (Mc 16,19)
07. Kinh Thánh (Ga 20,9)
08. Tảng đá (Ga 20,1) (Đọc từ dưới lên)
09. Mười một (Mt 28,16)  
10. Chúa Giêsu (Mc 16,19)

Chủ đề: Chiên Con

++++++++++++++
Lời giải đáp
Ô chữ 22 Phục Sinh B
Hàng ngang

01. Tin mừng (Mc 16,15)
02. Rao giảng (Lc 24,47) (Đọc từ phải sng trái)
03. Kinh Thánh (Lc 24,45)
04. Phép rửa (Mc 16,16)
05. Thế gian (Ga 17,14)
06. Tôma (Ga 20,24-28)
07. Tuân giữ (Mt 28, 10)

Hàng dọc

08. Thánh hiến (Ga 17,19)
09. Đấng Kitô (Ga 20,31) 
10. Cành nho (Ga 15,4) (Đọc từ dưới lên)
11. Tảng đá (Ga 20,1)
12. Giêrusalem (Lc 24,47)
13. Nhân lành (Ga 10,11)  

Chủ đề: Chúa Phục Sinh
                                                                 Nguyễn Thái Hùng   
File đính kèm
 Tags: pvb ps

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây