TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Raymundo Linh mục Ngày 7 tháng 1

Thứ sáu - 31/12/2021 20:18 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1530
"Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "
VHTK Thánh Raymundo Linh mục Ngày 7 tháng 1

 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH RAYMUNDO, LINH MỤC
Ngày 7 tháng 1
Tin Mừng thánh Luca 5, 1-11
 
Tin Mừng
 
Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4:18 -22; Mc 1:16 -20 )
 

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
 
 
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
 
 
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
 
 
 
1 While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the Lake of Gennesaret.
 
2 He saw two boats there alongside the lake; the fishermen had disembarked and were washing their nets.
 
3 Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat.
 
4 After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch."
 
5 Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets."
 
6 When they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing.
 
7 They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that they were in danger of sinking.
 
8 When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man."
 
9 For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him,10 and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid; from now on you will be catching men."
 
11 When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him.
 

I. HÌNH TÔ MÀU
raymondo
 
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 5,10
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Đức Giêsu ngồi trên thuyền của ai để giảng dạy dân chúng? (Lc 5, 3)
a. Ông Simon.
b. Ông Giacôbê.
c. Ông Gioan.
d. Tôma.
 
 
a2. Sau khi giảng dạy xong, Đức Giêsu bảo ông Simôn điều gì? (Lc 5,4)
a. Con hãy tin Thầy.
b. Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.
c. Con hãy đi theo Thầy.
d. Con thật hạnh phúc vì được Chúa Cha mạc khải cho.
 
 
a3. Khi nghe Đức Giêsu nói, ông Simon đã nói gì? (Lc 5,4)
a. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.
b. Thầy biết con yêu mến Thầy.
c. Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.
d. Thầy đi đâu con cũng theo Thầy.
 
 
a4. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, ông Simon đã có hành động gì? (Lc 5,8)
a. Sấp mặt dưới chân Đức Giêsu.
b. Chạy tới ôm chân Đức Giêsu.
c. Quỳ xuống cầu nguyện.
d. Giơ 2 tay lên tạ ơn Thiên Chúa.
 
 
a5. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, những người hiện diện với ông Simon có thái độ gì? (Lc 5,9)
a. Bối rối.
b. Vui mừng.
c. Kinh ngạc.
d. Lo lắng.
 
 
B. Thánh Raymunđô.
 
 
b1. Thánh Raymunđô sinh năm 1175 tại đâu?
a. Barcelone.
b. Madrid.
c. Catalan.
d. Paris.
 
 
b2. Thánh Raymunđô thuộc dòng nào?
a. Dòng Đa Minh.
b. Dòng Tên.
c. Dòng Phan Sinh.
d. Dòng Chúa Cứu Thế.
 
 
b3. Trong lần đi chinh phục đảo Maiorqua với vua, thánh nhân cảnh cáo vua vì những sai lạc nhưng vua không nghe và vua cấm không cho bất kỳ tàu bè nào chở ngài về đất liền. Song ngài vẫn về đất liền bình an. Thánh Raymundo về đất liền bằng cách nào?
a. Quá giang tàu của nước khác.
b. Tự bơi vượt biển vào bờ.
c. Lấy áo ngoài trải ra trên mặt biển, cắm cây gậy làm cột và cuốn một góc làm buồm hồi hương.
d. Lấy thuyền tự chèo vào bờ.
 
 
b4. Vua nào đã mời ngài cùng đi chinh phục đảo Maiorqua?
a. Vua Salem.
b. Vua Louis X.
c. Vua Giacôbê.
d. Vua Napôlêôn.
 
 
b5. Vì cảm kích những thành quả do thánh Raymundô mang lại Đức Giáo hoàng nào đã mời làm cha giải tội cho mình?
a. Đức Giáo hoàng Gregoriô IX.
b. Đức Giáo hoàng Piô V.
c. Đức Giáo hoàng Máccô.
d. Đức Giáo hoàng Linô.

III. Ô CHỮ

 oc raymundo
 
Những gợi ý
 
 
01. Với Đức Giêsu, ông Phêrô làm gì khi ông sẽ thả lưới? (Lc 5,5)
 

02. Ông Phêrô nhận mình là người thế nào? (Lc 5,8)
 

03. Dân chúng chen lấn đến gần Đức Giêsu để nghe lời của ai? (Lc 5,1)
 

04. Khi chứng kiến mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người ở đó đều thế nào? (Lc 5, 9)
 

05. Đức Giêsu xuống thuyền của ai? (Lc 5,3)
 

06. Đức Giêsu bảo ông Simon chèo ra chỗ nào mà thả lưới bắt cá? (Lc 5,4)
 

07. Ai nói với ông Simon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”.  (Lc 5,11)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 
"Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "
Tin Mừng thánh Luca 5,8b

+++++++++++++++++++

 
 
 
     VUI HỌC THÁNH KINH
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Raymunđô Penyafort
 
* Tin Mừng thánh Luca 5,10 
 
"Đừng sợ,
 từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. a. Ông Simon (Lc 5, 3)
a2. b. Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt ca (Lc 5,4)
a3. c. Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới (Lc 5,4)
a4. a. Sấp mặt dưới chân Đức Giêsu (Lc 5,8)
a5. c. Kinh ngạc (Lc 5,9)
 
 
B. Thánh Raymunđô.
 
b1. a. Barcelone.
b2. a. Dòng Đa Minh.
b3. c. Lấy áo ngoài trải ra trên mặt biển, cắm cây gậy làm cột và cuốn một góc làm buồm hồi hương.
b4. c. Vua Giacôbê.
b5. a. Đức Giáo hoàng Gregoriô IX.
 
 
III. Ô CHỮ
 
 
01. Vâng lời (Lc 5, 5)
02. Tội lỗi (Lc 5, 8)
03. Thiên Chúa (Lc 5, 1)
04. Kinh ngạc (Lc 5, 9)
05. Simon (Lc 5, 3)
06. Nước sâu (Lc 5, 4)
07. Đức Giêsu (Lc 5, 11)
 
 
Hàng dọc : Linh Mục
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 

++++++++++++++

Thánh Raymunđô Penyafort,
Linh Mục (1175-1275)
 
 
Raymunđô sinh năm 1175 tại Barcelone trong một gia đình quý phái miền Penyafort. Ngài rất giỏi về triết học và đậu tiến sĩ luật khoa. Dạy học tại Barcelone được bao nhiêu tiền, ngài phân phát hết cho những người nghèo khó. Ít lâu sau, ngài xin gia nhập dòng Ða Minh (1222). Ngài sống rất khiêm nhường, vâng lời và có tài giảng thuyết.
 
 
Ngài giúp thánh Phêrô Nolasque thành lập hội Ðức Mẹ Xuống Ơn (Notre Dame de la Merci) với sự chấp thuận của vua Jacques đệ I, vua xứ Aragon, để chuộc những người bị giam giữ. Dưới triều Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô IX, ngài làm việc bên Ðức Giáo Hoàng được 5 năm, nhưng vì làm việc quá nhiều và ăn chay hãm mình nhiệm nhặt nên ngã bệnh và ngài phải trở về quê hương.
 
Sau khi từ chối chức Giám Mục thành Tarragone, ngài được bầu làm bề trên, nhưng 2 năm sau, ngài xin từ chức và qua đời tại Barcelone ngày 06/01/1275, hưởng thọ 99 tuổi.
 
 
Ðức Giáo Hoàng Clêmentê VII phong ngài lên bậc Hiển Thánh năm 1501. Trong ngày lễ thánh Raymunđô, chúng ta xin ngài dạy chúng ta biết quý trọng đức khiêm nhường và bác ái để dù ở đâu, chúng ta cũng là hiện thân sống động của Chúa Kitô.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây