TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?” (Mt 11, 2-11)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG C Ngày 6.8

Thứ sáu - 30/04/2021 00:33 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   412
 "Đây là Con Ta,  người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! "
VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG C Ngày 6.8
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ CHÚA HIỂN DUNG C
Tin Mừng thánh Luca  9,28b-36
Ngày 6 tháng 8
 
 
TIN MỪNG
 
Đức Giê-su hiển dung (Mt 17: 1-8; Mc 9:2-8)
28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a.31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì.34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! "36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
 
 
28 About eight days after he said this, he took Peter, John, and James and went up the mountain to pray.
 
29 While he was praying his face changed in appearance and his clothing became dazzling white.
 
30 And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, 31  who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem.
 
32 Peter and his companions had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him.
 
33 As they were about to part from him, Peter said to Jesus, "Master, it is good that we are here; let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." But he did not know what he was saying.
 
34 While he was still speaking, a cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud.
 
35 Then from the cloud came a voice that said, "This is my chosen Son; listen to him."
 
36 After the voice had spoken, Jesus was found alone. They fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca  9,32b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đây là những môn đệ đã chứng kiến việc Đức Giêsu hiển dung. (Lc 4,28)
a. Ông Phêrô.
b. Ông Giacôbê.
c. Ông Gioan.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a2. Đang khi Đức Giêsu cầu nguyện, y phục người thế nào? (Lc 4,29)
a. Ánh vàng rực rỡ.
b. Trắng tinh chói lòa.
c. Đỏ hồng chói lọi.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a3. Những ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Lc 4,30)
a. Ông Adam và Êlia.
b. Ông Môsê và Ápraham.
c. Ông Êlia và Môsê.
d. Ông Môsê và Nôê.
 
a4. Ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu về việc gì? (Lc 4,31)
a. Sự vinh quang tỏ hiện của con Thiên Chúa.
b. Ngày giải thoát dân tộc Ítraen đã đến.
c. Về cuộc xuất hành của Đức Giêsu sắp hoàn thành tại Giêrusalem.
d. Về các phép lạ của Đức Giêsu.
 
a5. Tiếng phán từ đám mây thế nào? (Lc 4,35)
a. Đây là con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta mọi đàng.
b. Đây là con Ta yêu dấu, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.
c. Người là Đức Chúa, hãy thờ phượng Người.
d. Người là Đấng cứu độ, các ngươi hãy theo Người.
 
B.
b1. Vào thế kỷ XV, Đức Giáo Hoàng nào đã truyền mừng lễ Chúa Biến Hình trong toàn Giáo Hội?
a. Đức Giáo Hoàng Calixtô III.
b. Đức Giáo Hoàng Nicholas V.
c. Đức Giáo Hoàng Piô II.
d. Đức Giáo Hoàng Innôcentê VIII.
 
b2. Phụng vụ mỗi năm hai lần mừng kính biến cố Chúa Biến Hình. Lần đầu tiên vào ngày nào?
a. Chúa Nhật II Mùa Chay.
b. Chúa Nhật II Thường Niên.
c. Chúa Nhật V Mùa Chay.
d. Chúa Nhật Lễ Lá.
 
b3. Tại sao Chúa Giêsu lại thực hiện sự biến hình?
a. Chúa muốn củng cố đức tin của các môn đệ trước khi Ngài nếm mùi đau khổ thập hình.
b. Chúa muốn cho các ông xem thế nào là vinh quang cũng như thiên đàng theo ý của Thiên Chúa.
c. Chúa muốn cho các môn đệ biết Chúa là ai.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b4. Trong chuỗi kinh mầu nhiệm Mân Côi, Chúa Giêsu biến hình nằm trong mầu nhiệm nào?
a. Mầu nhiệm Vui.
b. Mầu nhiệm Sáng.
c. Mầu nhiệm Thương.
d. Mầu nhiệm Mừng.
 
b5. Vinh quang mà Phêrô, Giacôbê và Gioan được cảm nếm trong khi Chúa biến hình, vinh quang của Đức Kitô Phục sinh cũng sẽ là vinh quang của chúng ta mai ngày, nếu chúng ta làm gì?
a. Trung thành bước theo Chúa,
b. Chấp nhận những khó khăn do việc bước theo Chúa mang lại.
c. Vượt qua mọi thử thách, mọi cám dỗ, mọi cạm bẫy trong cuộc đời để đi trọn con đường mà Chúa mời gọi chúng ta.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ
 
Những gợi ý
 
01. Ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu về việc gì Đức Giêsu sắp hoàn thành tại Giêrusalem? (Lc 4,31)
 
02. Ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Lc 4,30)
 
03. Ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Lc 4,30)
 
04. Khi hiển dung, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Lc 4,29)
 
05. Đang lúc cầu nguyện, điều gì nơi Đức Giêsu đổi khác? (Lc 4,29)
 
06. Nơi Đức Giêsu sẽ hoàn thành cuộc xuất hành của người là đâu? (Lc 4,31)
 
07. Đây là môn đệ đã chứng kiến việc Đức Giêsu hiển dung? (Lc 4,28) 
 
08. Ai đưa các môn đệ lên núi và tỏ hiện vinh quang cho các ông thấy? (Lc 4,28)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 "Đây là Con Ta,  người đã được Ta tuyển chọn,
hãy vâng nghe lời Người! "
Tin Mừng thánh Luca  9,35
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ CHÚA HIỂN DUNG C
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
Cuộc Hiển Dung
* Tin Mừng thánh Luca 9,32b
 
"Các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu,
và hai nhân vật đứng bên Người."
 
II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
A.
a1. d. Cả a, b và c đúng (Lc 4,28)
a2. b. Trắng tinh chói lòa (Lc 4,29)
a3. c. Ông Êlia và Môsê (Lc 4,30)
a4. c. Về cuộc xuất hành của Đức Giêsu sắp hoàn thành tại Giêrusalem (Lc 4,31)
a5. b. Đây là con Ta yêu dấu, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người (Lc 4,35)
 
B.
b1. a. Đức Giáo Hoàng Calixtô III.
b2. a. Chúa Nhật II Mùa Chay.
b3. d. Chỉ có a và b đúng.
b4. b. Mầu nhiệm Sáng.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Lời giải đáp Ô CHỮ
 
01. Xuất hành (Lc 4,31)
02. Êlia (Lc 4,30)
03. Môsê (Lc 4,30)
04 Trắng tinh (Lc 4,29)
05. Dung mạo (Lc 4,29)
06. Giêrusalem (Lc 4,31)
07. Gioan (Lc 4,28)
08. Đức Giêsu (Lc 4,28)
 
Hàng dọc : Hiển dung
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 Tags: vhtk tháng 8

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây