TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”. (Lc 2, 22-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK TH. IGNATIO LOYOLA, LM Ngày 31. 7

Thứ năm - 29/04/2021 23:59 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   674
"Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh cómà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.”
VHTK TH. IGNATIO LOYOLA, LM Ngày 31. 7
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH IGNATIO LOYOLA LINH MỤC
Xh 34, 29-35
Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30
Ngày 31 tháng 7
 
Tin Mừng
 
17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
 
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
 
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
 
 
17 As he was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?"
 
18 Jesus answered him, "Why do you call me good?  No one is good but God alone.
 
19 You know the commandments: 'You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your mother.'"
 
20 He replied and said to him, "Teacher, all of these I have observed from my youth."
 
21 Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to (the) poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me."
 
22 At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions.
 
23 4 Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!"
 
24 The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God!25 It is easier for a camel to pass through (the) eye of (a) needle than for one who is rich to enter the kingdom of God."
 
26 They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?"
 
27 Jesus looked at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God."
 
28 Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you."
 
29 Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel30 who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10.17b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
b1. Người thanh niên gọi Đức Giêsu là gì? (Mc 10,17)
a. Thầy nhân lành.
b. Đấng Cứu thế.
c. Con Thiên Chúa.
d. Ánh sáng thế gian.
 
b2. Người thanh niên đến với Đức Giêsu hỏi điều gì? (Mc 10,17)
a. “Tôi phải tha thứ bao nhiêu lần?”
b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp”.
c. “Tôi phải tin vào điều gì?”
d. “Thưa Thầy, cho con đi với Thầy”.
 
b3. Đây là những điều mà anh thanh niên đã tuân giữ: (Mc 10,19)
a. Hãy thờ cha kính mẹ.
b. Chớ trộm cắp.
c. Chớ làm chứng dối.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Đây là lời Đức Giêsu nói với người thanh niên (Mc 10,21)
a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi.
b. Hãy về từ giã bố mẹ, rồi hãy đến theo tôi.
c. Hãy đi chôn cất người chết, rồi hãy đến theo tôi.
d. Hãy trình diện các tư tế, rồi hãy đến theo tôi.
 
a5. Những người từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu thì sẽ được gì? (Mc 10,30)
a. Sự ngược đãi.
b. Sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
d. Đất Hứa làm gia nghiệp.
c. Chỉ a và b đúng.
 
 
B. Thánh Ignatio Loyola
 
b1. Thánh Ignatiô sinh khoảng năm 1493, tại Loyola miền Cantabria, thuộc nước nào?
a.Tây Ban Nha.
b. Bồ Đào Nha.
c. Y Pha Nho.
d. Pháp.
 
 b2. Thánh Ignatio Loyola là Đấng sáng lập Dòng nào?
a. Dòng Chúa Cứu Thế.
d. Dòng Tên.
c. Dòng Phan Sinh.
d. Dòng Đa Minh.
 
b3. Ngày ngày lễ gì năm 1584 nhằm , thánh Ignatiô cùng với 6 người bạn trong đó có cả thánh Phanxicô Xavie khấn từ bỏ tất cả mọi sự để theo chân Đức Kitô?
a. Ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
b. Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
c. Ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức.
d. Ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
  
b4. Ngoài ba lời khấn: vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo “. Năm 1540, thánh Ignatiô còn thêm một lời khấn thứ tư là gì?
a. Hiến mình cho công cuộc truyền giáo theo ý hướng của Tòa Thánh.
b. Nâng đỡ những người nghèo.
c. Giúp đỡ mọi người trong giờ sau hết.
d. Mục vụ trong môi trường đại học.
 
b5. Năm 1922, Đức Giáo Hoàng Pio XI phong Ngài làm Đấng bảo trợ cho điều gì?
a. Những tuần tĩnh tâm.
b. Công cuộc truyền giáo.
c. Những người thợ thuyền.
d. Công lý và hòa bình.
 
 
III. Ô CHỮ
 
Những gợi ý
 
01. Con gì chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa? (Mc 10,24)
 
02. Người giàu có khó vào Nước gì? (Mc 10,24)
 
03. Đức Giêsu bảo anh thanh niên hãy đi bán những gì mình có mà cho ai? (Mc 10,21)
 
04. Anh thanh niên gọi Đức Giêsu là người thế nào? (Mc 10,17)
 
05. Khi anh thanh niên trình bày anh đã giữ mọi điều từ nhỏ, Đức Giêsu đem lòng gì đối với anh? (Mc 10,20)
 
06. Anh thanh niên có nhiều điều gì? (Mc 10,22) 
 
07. Ai đã hướng dẫn người thanh niên hãy bán mọi sự mà đi theo Người? (Mc 10,17-21
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có
mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.”
Tin Mừng thánh Máccô 10,21
 
 
CHO VINH QUANG CAO CẢ NHẤT CỦA THIÊN CHÚA
( Ad majorem Dei gloriam )
 
Nuớc Chúa đến trong thầm lặng, như Chúa Giêsu đã nói :” Nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi “. Vâng, Nước Trời bắt đầu hiện diện từ thời kỳ truyền giáo của Chúa Giêsu và của Giáo Hội tiên khởi trong sự khó nghèo và thiếu thốn. Dụ ngôn hạt cải và nắm men cho thấy hình ảnh của Nước Trời và đó là giáo huấn nền tảng của hai dụ ngôn này.
Thánh Ignatiô sinh khoảng năm 1493, tại Loyola miền Cantabria, nước Tây Ban Nha trong một gia đình giầu có quí phái. Lớn lên như mọi công dân khác, Ngài phải nhập ngũ và bị thương khi giao tranh với quân đội Pháp ở Pampelune. Với chức tư lệnh, Ngài bảo vệ Pampelune cách anh hùng. Nhưng điều gì Thiên Chúa làm Ngài đã thực hiện theo tình thương của Ngài. Ignatiô bị một trái đạn bắn vào chân. Các bác sĩ chữa cho Ngài, nhưng chân ngài bị dị tật. Thế là xong, Ngài tự nhủ :” Cuộc đời Ngài phải thay đổi “. Thay vì đọc tiểu thuyết trong khi dưỡng bệnh, Ngài đã đọc hạnh các thánh và các sách đạo đức. Như có một sức thúc đẩy mạnh mẽ thiêng liêng, Ignatiô đã quyết tâm nên thánh. Trở về Mont-Serrat, Ngài đã treo thanh bảo kiếm tượng trưng cho uy lực và danh dự của nhà quí tộc dưới chân Đức Trinh Nữ Maria và nhất quyết đi theo Đức Kitô. Ngài bắt đầu thời kỳ tu tập vào năm 1523. Ignatiô đã sống đời sống tu trì khắc khổ, nhịn nhục, nghèo khó như một người hành khất và nhiệt thành, chăm chỉ viết nhiều sách đạo đức rất có giá trị. Ngày 15/8/1584 nhằm ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời, Ignatiô cùng với 6 người bạn trong đó có cả thánh Phanxicô Xavie khấn từ bỏ tất cả mọi sự để theo chân Đức Kitô. Các Ngài chọn Chúa Giêsu là thủ lãnh tối cao và ở trần gian Đức Giáo Hoàng là vị đại diện duy nhất của Hội Thánh mà các Ngài tuân phục. Hai năm sau đó, các Ngài được thụ phong linh mục ở Venise và các Ngài bắt đầu rao giảng” Cho vinh quang cao cả nhất của Thiên Chúa”. Đó là khẩu hiệu của Dòng Tên do thánh Ignatiô Loyola thiết lập. Thánh nhân cũng luôn hướng các sĩ tử của Ngài lo lắng cho phần rỗi các linh hồn. Ngoài ba lời khấn: vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo “. Năm 1540, thánh nhân còn thêm một lời khấn thứ tư là hiến mình cho công cuộc truyền giáo theo ý hướng của Tòa Thánh.
Thánh Ignatiô Loyola đã mở rộng việc truyền giáo như Tin Mừng của thánh Mathêô
13,31-35thuật lại. Thánh sử Mathêô viết Tin Mừng sau thời kỳ truyền giáo của Chúa Giêsu trên đất Palestina, ta có thể hiểu sự bành trướng đầu tiên của Nước Trời và của Tin Mừng nơi các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Thánh Mathêô nói rõ thêm : trên cành cây cải chim trời có thể tới đậu, điều ấy ám chỉ các dân ngoại đượckết nạp Hội Thánh do Chúa Giêsu thiết lập. Men Nước Trời ngấm ngầm nhưng hiệu nghiệm nơi tâm hồn con người và trong sứ điệp của Chúa Giêsu. Thánh Ignatiô từ trần vào năm 1556, hưởng thọ 63 tuổi. Năm 1609, Đức Giáo Hoàng Phaolô V phong Ngài lên bậc chân phước và năm 1623, Đức Thánh Cha Urbanô VIII tôn Ngài lên bậc hiển thánh và năm 1922, Đức Giáo Hoàng Pio XI phong Ngài làm Đấng bảo trợ những tuần tĩnh tâm.
Lạy thánh Ignatiô Loyola xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con luôn biết làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH IGNATIO LOYOLA LINH MỤC
Ngày 31 tháng 7
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề :
 
Thánh Ignatio Linh Mục
 
* Tin Mừng thánh Máccô 10.17b :
 
"Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời
làm gia nghiệp? "
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. a. Thầy nhân lành (Mc 10,17)
a2. b. “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời là gia nghiệp (Mc 10,17)
a3.d. Cả a, b và c đúng (Mc 10,19)
a4. a. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi (Mc 10,21)
a5. c. Chỉ a và b đúng (Mc 10,30)
 
B.
b1. a.Tây Ban Nha.
b2. d. Dòng Tên.
b3. a. Ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời.
b4. a. Hiến mình cho công cuộc truyền giáo theo ý hướng của Tòa  Thánh.
b5. a. Những tuần tĩnh tâm.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Lạc đà (Mc 10,24)
02. Thiên Chúa (Mc 10,24)
03. Người nghèo (Mc 10,21)
04. Nhân lành (Mc 10,17)
05. Yêu mến (Mc 10,20)
06. Của cải (Mc 10,22)
 
07. Đức Giêsu (Mc 10,17-21)
 
Hàng dọc : Linh Mục
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: vhtk tháng 7

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây