TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (Mt 26, 14 – 27, 66)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ Ngày 22 tháng 2

Thứ năm - 17/02/2022 07:27 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   604
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
VHTK LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ  Ngày 22 tháng 2
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ
1Pr 5, 1-4
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20
Ngày 22 tháng 2
 
Tin Mừng
 
13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
 
 
 
13  When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"
 
14 They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."
 
15 He said to them, "But who do you say that I am?"
 
16 Simon Peter said in reply, "You are the Messiah, the Son of the living God."
 
17 Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood  has not revealed this to you, but my heavenly Father.
 
18 And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
 
19 I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
 
20  Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Messiah.
  
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 16,19
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đây là những nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)
a. Ông Giêrêmia.
b. Ông Êlia.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a2. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,16)
a. Ông Gioan.
b. Ông Philipphê.
c. Ông Tôma.
d. Ông Simon Phêrô.
 
a3. Ai dã mạc khải cho ông Simon Phêrô biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? (Mt 16,17)
a. Ông Môsê.
b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
c. Tổ phụ Ápraham.
d. Ngôn sứ Êlia.
 
a4. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)
a. Chính trị.
b. Tử thần.
c. Vua chúa.
d. Xã hội.
 
a5. Đức Giêsu trao cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16,19)
a. Ông Giacôbê.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Gioan.
d. Ông Tôma.
 
B.
 
b1. Trong Giáo Hội sơ khai, các Kitô hữu, nhất là bên Đông phương thường mừng ngày giáp năm chịu phép rửa tội. Họ gọi ngày này là sinh nhật thiêng liêng của mình. Vào ngày này các kitô hữu làm gì?
a. Lặp lại lời khấn hứa khi chịu Phép Rửa tội.
b. Cảm tạ Thiên Chúa đã nhận mình vào số con cái người.
c. Kỷ niệm ngày lãnh nhận Bí tích Hôn phối.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b2. Nguồn gốc các ngày lễ kính Toà Thánh Phêrô tại Antiokia và tại Roma là gì?
a. Các Kitô hữu thời sơ khai mừng sinh nhật thiêng liêng của mình.
b. Các giám mục mừng ngày thụ phong của các ngài.
c. Sau khi các giám mục qua đời, dân chúng thường kính nhớ ngày thụ phong của các ngài.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b3. Giáo hội hôm nay cử hành lễ kính tông tòa thánh Phêrô và cũng là lễ để làm gì?
a. Tôn vinh Đức Giáo Hoàng, vị kế nhiệm thánh Phêrô dưới trần gian, cai trị, điều khiển Giáo hội hoàn vũ.
b. Tôn vinh Chúa Giêsu Đấng đã thành lập Hội thánh.
c. Tôn vinh hàng giám mục.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Khi cử hành thánh lễ kính tông tòa thánh Phêrô, phụng vụ muốn cho chúng ta thấy điều gì?
a. Ngai tòa vững chắc mà Chúa Giêsu đã nói với vị thủ lãnh Hội Thánh tiên khởi.
b. Sự phát triển của Hội Thánh.
c. Công cuộc truyền giáo đang vào giai đoạn cuối.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b5. Khi cử hành lễ lập Tông Tòa Thánh Phêrô, Hội Thánh mời gọi toàn thể dân Chúa trên hoàn vũ làm gì?
a. Hãy cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện liên lỉ cho vị Cha chung của Hội Thánh trước một trọng trách nặng nề mà Chúa và Giáo hội trao phó cho ngài.
b. Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng luôn phải đối đầu với muôn vàn khó khăn của Hội Thánh, của thế giới.
c. Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng cần có đầy đủ ơn Chúa và sự soi sáng, khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để ngài chu toàn trách nhiệm chăn dắt chiên con và chiên mẹ của Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 
III.  Ô CHỮ
 
 
 
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy trên Tảng Đá và quyền lực của ai sẽ không thắng nổi? (Mt 16,18)
 
02. Đức Giêsu đã trao cho ông Phêrô chìa khóa gì? (Mt 16,19)
 
03. Đức Giêsu gọi ông Simon là Phêrô, nghĩa là gì? (Mt 16,18)
 
04. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Mt 16,16)
 
05. Trên Tảng Đá là Phêrô, Đức Giêsu sẽ xây dựng điều gì của ngài? (Mt 16,18)
 
06. Có người nói Đức Giêsu là một trong những vị nào? (Mt 16,14)
 
07. Đây là 1 trong những nhân vật mà người ta nghĩ về Con Người là ai? (Mt 16,14)
 
08. Đức Giêsu trao chìa khóa Nước Trời cho ai? (Mt 16,19)
 
09. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh làm điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy? (Mt 16,20) 
 
10. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con của ai? (Mt 16,16)
 
11. Đây là nhân vật người ta nói về Con Người là ai? (Mt 16,13-14)
 12. Đức Giêsu hỏi ‘Người ta nghĩ ai là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.’? (Mt 16,13-15)
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ
Ngày 22 tháng 2
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Chìa Khóa Nước Trời
 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 16,19:
“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. d. Cả a, b và c đúng (Mt 16,13-14)
a2. d. Ông Simon Phêrô (Mt 16,16)
a3. b. Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 16,17)
a4. b. Tử thần (Mt 16,18)
a5. b. Ông Phêrô (Mt 16,19)
 
B.
b1. d. Chỉ có a và b đúng.
b2. d. Cả a, b và c đúng.
b3. a. Tôn vinh Đức Giáo Hoàng, vị kế nhiệm thánh Phêrô dưới trần gian, cai trị, điều khiển Giáo hội hoàn vũ.
b4. a. Ngai tòa vững chắc mà Chúa Giêsu đã nói với vị thủ lãnh Hội Thánh tiên khởi.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
III.  Ô CHỮ
 
01. Tử thần (Mt 16,18)
02. Nước Trời (Mt 16,19)
03. Tảng Đá (Mt 16,18)
04. Đấng Kitô (Mt 16,16)
05. Hội Thánh (Mt 16,18)
06. Ngôn sứ (Mt 16,14)
07. Gioan tẩy giả (Mt 16,14)
08. Simon - Phêrô (Mt 16,19)
09. Tháo cởi (Mt 16,20) 
10. Thiên Chúa (Mt 16,16)
11. Giêrêmia. (Mt 16,13-14)
12. Con Người (Mt 16,13-15)
Hàng dọc : Tông Tòa Phêrô
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
 Tags: vhtk tháng 2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây