TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

“Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. (Ga 12, 24-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Louis Marie Grignion De Montfort, LM Ngày 28 tháng 4

Thứ sáu - 23/04/2021 07:18 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   451
"Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "
VHTK Louis Marie Grignion De Montfort, LM Ngày 28 tháng 4
VUI HỌC THÁNH KINH
Louis Marie Grignion De Montfort, linh mục
Ngày 28 tháng 4
Tin Mừng thánh Luca 5, 1-11
 
Tin Mừng
 
Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4:18 -22; Mc 1:16 -20 )
 
1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
 
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
 
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
 
 
1 While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the Lake of Gennesaret.
 
2 He saw two boats there alongside the lake; the fishermen had disembarked and were washing their nets.
 
3 Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat.
 
4 After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch."
 
5 Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets."
 
6 When they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing.
 
7 They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that they were in danger of sinking.
 
8 When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man."
 
9 For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him,10 and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid; from now on you will be catching men."
 
11 When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him.
 
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 5,10
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu ngồi trên thuyền của ai để giảng dạy dân chúng? (Lc 5, 3)
a. Ông Simon.
b. Ông Giacôbê.
c. Ông Gioan.
d. Tôma.
 
a2. Sau khi giảng dạy xong, Đức Giêsu bảo ông Simôn điều gì? (Lc 5,4)
a. Con hãy tin Thầy.
b. Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cả.
c. Con hãy đi theo Thầy.
d. Con thật hạnh phúc vì được chúa cha mạc khải cho.
 
a3. Khi nghe Đức Giêsu nói, ông Simon đã nói gì? (Lc 5,4)
a. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.
b. Thầy biết con yêu mến Thầy.
c. Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.
d. Thầy đi đâu con cũng theo Thầy.
 
a4. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, ông Simon đã có hành động gì? (Lc 5,8)
a. Sấp mặt dưới chân Đức Giêsu.
b. Chạy tới ôm chân Đức Giêsu.
c. Quỳ xuống cầu nguyện.
d. Giơ 2 tay lên tạ ơn Thiên Chúa.
 
a5. Khi chứng kiến phép lạ lưới đầy cá, những người hiện diện với ông Simon có thái độ gì? (Lc 5,9)
a. Bối rối.
b. Vui mừng.
c. Kinh ngạc.
d. Lo lắng.
 
B.  THÁNH LOUIS MARIE GRIGNION DE MONTFORT
 
b1. Thánh Louis Montfort sinh ngày 31/1/1673, tại Montfort, Giáo xứ Bretagne, thuộc nước nào?
a. Pháp.
b. Anh.
c. Đức.
d. Ý.
 
b2. Cha Louis Montfort là tông đồ nhiệt thành truyền bá cho việc gì?
a. Truyền bá lòng sùng kính “Lòng thương xót của Thiên Chúa.”
b. Truyền bá lòng sùng kính thánh cả Giuse.
c. Truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi.
d. Truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
 
b3. Đây là những vị thánh nổi tiếng có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi.
a. Chân Phước Alan de la Roch.
b. Thánh Đa Minh.
c. Thánh Louis de Montfort.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b4. Tại Fatima, ngày 13/10/1917, Đức Mẹ xưng với chị Lucia điều gì?
a. “Ta là Nữ Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.” 
b. “Ta là Nữ Vương Mân Côi.” 
c. “Ta là Nữ Vương Trời Đất.” 
d. “Ta là Nữ Vương Các Thánh Tử đạo.” 
 
b5. Thánh Louis de Montfort đã qua đời ngày 28/4/1756, tạiSaint Laurent sur Sèvre, và đã được Đức Giáo Hoàng nào phong thánh vào ngày  20/7/1947?
a. Đức Giáo Hoàng Piô X.
b. Đức Giáo Hoàng Lê ô XII.
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
 
III. Ô CHỮ
 
 
 
Những gợi ý
 
01. Với Đức Giêsu, ông Phêrô làm gì khi ông sẽ thả lưới? (Lc 5, 5)
 
02. Ông Phêrô nhận mình là người thế nào?(Lc 5, 8)
 
03. Dân chúng chen lấn đến gần Đức Giêsu để nghe lời của ai?(Lc 5, 1)
 
04. Khi chứng kiến mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người ở đó đều thế nào? (Lc 5, 9)
 
05. Đức Giêsu xuống thuyền của ai? (Lc 5, 3)
 
06. Đức Giêsu bảo ông Simon chèo ra chỗ nào mà thả lưới bắt cá? (Lc 5, 4)
 
07. Ai nói với ông Simon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”.  (Lc 5, 11)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "
Tin Mừng thánh Luca 5,8b
 
 
     VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH LOUIS DE MONTFORT
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
THÁNH LOUIS DE MONTFORT
 
* Tin Mừng thánh Luca 5,10 
"Đừng sợ,
 từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Ông Simon (Lc 5, 3)
a2. b. Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt ca (Lc 5,4)
a3. c. Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới (Lc 5,4)
a4. a. Sấp mặt dưới chân Đức Giêsu (Lc 5,8)
a5. c. Kinh ngạc (Lc 5,9)
 
B.  THÁNH LOUIS MARIE GRIGNION DE MONTFORT
 
01. a. Pháp.
02. c. Truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi.
03. d. Cả a, b và c đúng.
04. b. “Ta là Nữ Vương Mân Côi.” 
05. c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Vâng lời (Lc 5, 5)
02. Tội lỗi (Lc 5, 8)
03. Thiên Chúa (Lc 5, 1)
04. Kinh ngạc (Lc 5, 9)
05. Simon (Lc 5, 3)
06. Nước sâu (Lc 5, 4)
07. Đức Giêsu (Lc 5, 11)
 
Hàng dọc : Linh Mục
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
THÁNH LOUIS MARIE GRIGNION DE MONTFORT
                  
Tất cả các anh chị Hiệp Sĩ Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi huyền nhiệm cần phải học và hiểu biết Tiểu sử thánh  Louis Marie Grignion de Montfort, 1 vị thánh nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi.
 
Thánh Louis Montfort sinh ngày 31/1/1673, tại Montfort, thuộc Giáo Xứ Bretagne, nước Pháp. Khi còn nhỏ đã tỏ ra rất thông minh, có tinh thần bác áí, hay thương giúp kẻ cùng khổ. Năm 1686, được nhận vào chủng viện tại Paris, và được chịu chức linh mục  năm 1700. Nam 1701, Cha Louis Montfort đã từ giã Paris, lên đường hoạt động cho Giáo Phận Poitier. Ngài đã lập ra nhiều bệnh viện, để săn sóc cứu giúp những người nghèo khổ. Đi đến đâu , Thánh nhân cũng đã lập ra nhiều hội Mân Côi, và truyền bá cho nhiều người gia nhập Hội Mân Côi, và khuyến khich cho nhiếu người tận hiến cho Đức Mẹ, để làm công tác tông đồ, truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi
 
Có thể nói, ngoài thánh Dominico, và Chân Phước Alan de la Roch, thì không có 1 vị thánh nào nổi tiếng có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, cho bằng thánh Louis Montfort cả. Chính Ngài đã điều chỉnh và kiện toàn phương pháp lần chuỗi Mân Côi như hiện nay.
 
Năm  1709. Ngài đã sang Roma, yết kiến Đức  Giáo Hoàng Clemente XI , và đã nhận được Tông Huấn của Đức Thánh Cha , ban cho Ngài chức vụ: “Cổ động viên Mân Côi toàn thế giới”. Với chức vụ lớn lao này. Ngài đã lập ra rất nhiều Hội Mân Côi khắp nơi, và truyền bá lòng sùng kính  Đức Mẹ Mân Côi.
 
Để cho nhiều chiến sĩ Đức Mẹ Mân Côi cộng tác với Ngài, truyền bá và  duy trì các Hội Mân Côi đã thành lập, được vững bền, thì Ngài đã tuyển chọn nhiều thành phần ưu tú trong giáo dân, để tham gia vào hàng ngũ tông đồ Mân Côi, gọi tắt là : cổ động viên Mân Côi. Sau được đổi thành Chiến sĩ Mân Côi huyền nhiệm, và ngày nay là: HIỆP SĨ RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM.
 
 
Ngài luôn luôn khuyến khích mọi người công giáo, hãy tận hiến cho Đức Mẹ. Vì chỉ có tận hiến cho Đức Mẹ , thì ngưới ta mới dễ nên thánh. Khi đã tận hiến rồi, thì không còn sợ bất cứ 1 tai nạn, thiên tai, 1 cơn cám dỗ nặng nề, 1 bệnh tật nan y nào, xảy ra cho chúng ta nữa. Chúng ta sẻ được Đức Mẹ bảo vệ che chở  mọi nơi mọi lúc.
 
Như vậy, Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi cũng là Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima. Vì khi Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng ngày 13/10/1917,  thì Đức Mẹ đã trả lời với Lucia: “Ta là Nữ Vương Mân Côi.”  Cho nên từ đó, người ta đã lấy tượng Đức Mẹ Fatima, làm tượng Đức Mẹ Mân Côi. Tuy nhiên, nhiệm vụ có khác nhau. Hiệp Sĩ Fatima thì truyền bá và thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima.  Còn Hiệp sĩ Mân Côi, thì truyền bá Kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi.
 
Thánh Louis de Montfort đã qua đời ngày 28/4/1756, tại Saint Laurent sur Sèvre, và đã được ĐGH PIO Xll phong thánh  ngày  20/7/1947.
 
 
 
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2, là 1 vị Giáo Hoàng rất có lòng kính mền Đức Mẹ Mân côi, khi còn là 1 chủng sinh. Có lúc Ngài nghỉ rằng: mình kính mến Đức Mẹ hầu như hơn Chúa như vậy, có đúng không, và có trái với giáo lý không? . Nhưng sau khi đọc cuốn sách : “Thành Thực Sùng Kính Đức Mẹ Maria” của Thánh nhân, thì Ngài mới thấy rằng: dù chúng ta làm việc gì sáng danh Đức Mẹ đến đâu, cũng chưa xứng đáng với tước hiệu “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”. Vả lại trong cuốn sách: Tình yêu Nhân Hậu, Chúa Giêsu cũng đã nói: “Chúng con càng kính mến Mẹ Cha bao nhiêu, thì chúng con càng kính mến Cha bấy nhiêu”
 
Đó là tất cả ý nghĩa và nguyên nhân của “Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi huyền nhiệm.
 
 
-Thánh Louis Marie Grignion de Montfort . Cầu cho chúng con.
 
-Thánh Louis Marie Grignion  de Montfort. Cầu cho các Hiệp sĩ Mân Côi của Mẹ
 
-Thánh  Louis  Marie  Grignion  de Montfort . Cầu cho toàn thể Hội viên Tổng Hội Mân Côi.
 
Vì công nghiệp Thánh Louis Montfort,  xin Chúa   và Đức Mẹ Mân Côi  ban cho Tổng Hội Mân Côi càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, rộng lớn, để cho nhiều ngưòi được gia nhập Hội Mân Côi, hầu được sự an bình ở đời này, dưới bàn tay của Mẹ, và đòi sau được ca hát vinh danh Mẹ trên nưóc Thiên đàng. Amen
 
TỔNG HỘI MÂN CÔI 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây