TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK THÁNH ANTON PADUA Ngày 13 tháng 6

Thứ sáu - 10/06/2022 07:14 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1644
 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
VHTK THÁNH ANTON PADUA  Ngày 13 tháng 6
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ANTON PADUA
2 Cor 3,15;4,1.3-6
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16
Ngày 13 tháng 6
 
Tin Mừng
 
Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)
 
13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
 
14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
 
13  "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot.
 
14 You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden.
 
15 Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house.
 
16 Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
StAnthony
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu nói anh em là gì cho đời? (Mt 5,13)
a. Men.
b. Muối.
c. Ánh sáng.
d. Sự an ủi.
 
a2. Nếu muối trở thành vô dụng, thì làm gì? (Mt 5,13)
a. Làm đường đi.
b. Để xây tường.
c. Làm phân bón cho cây.
d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp.
 
a3. Đức Giêsu nói anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
a. Trần gian.
b. Con người.
c. Mọi người.
d. Những người tin Chúa.
 
a4. Người ta thắp đèn rồi đặt ở đâu để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
a. Trên đế.
b. Sau bức vách.
c. Dưới đáy thùng.
d. Trong phòng kín.
 
a5. Khi nhìn thấy những việc tốt đẹp của anh em làm, người ta tôn vinh ai? (Mt 5,16)
a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
b. Thiên Chúa của anh em.
c. Anh em là người công chính.
d. Đấng giải thoát anh em.
 
B.
 
b1. Thánh Antôn Pađua được sinh ra trong một gia đình quyền quí, đạo đức và thánh thiện tại Lisbone  vào năm 1195 thuộc nước nào?
a.  Nước Bồ Đào Nha.
a.  Nước Pháp.
a.  Nước Ý.
a.  Nước Brasil.
 
b2. Nhờ tài lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo đức và thánh thiện, ngài sai đi giảng khắp nơi và lo công việc đào tạo, giáo dục các tu sĩ trong Dòng. Ngài được đặt tên là gì?.
a. Hòm Bia Giao Ước.
b. Cái búa của bọn lạc giáo.
c. Lưỡi hái của tử thần.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b3. Thánh Antôn Pađua (1195-1231) là tu sĩ hèn mọn Dòng Thánh Phanxicô, ngài thánh thiện đến nỗi chỉ sau khi mất được 1 năm, ngài được nâng lên bậc hiển thánh (năm 1232). Đức Giáo Hoàng nào đã nâng linh mục Antôn Padua lên bậc hiển thánh?
a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô X.
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo Hoàng Gregorio IX.
 
b4. Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong thánh Antôn Pađua làm tiến sĩ Hội Thánh?
a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô X.
c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
d. Đức Giáo Hoàng PiôGioan Phaolô II.
 
b5. Người ta thường vẽ Thánh Antôn bế Hài Nhi Giêsu vì ý gì?
a. Ðức Giêsu đã hiện ra với thánh  Antôn.
b. Thánh  Antôn tôn sùng Chúa Giêsu hài đồng.
c. Thánh An tôn yêu mến mẹ Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ 
 
OC AN TÔNNhững gợi ý
 
 
01. Một thành xây trên núi thì không tài nào làm sao? (Mt 5,14)
 
02. Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà làm gì cha của anh em, Đấng ngự trên trời? (Mt 5,16)
 
03. Đèn được thắp đặt trên đế là đèn để làm gì cho mọi người trong nhà? (Mt 5,15)
 
04. Đức Giêsu nói anh em là gì cho trần gian? (Mt 5,14)
 
05. Muối trở thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta làm gì? (Mt 5,13)
 
06. Muối mà nhạt đi thì trở thành gì? (Mt 5,13)
  
07. Đức Giêsu nói: “Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ANTÔN
Ngày 13 tháng 6
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Antôn Padua
* Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a 
 
"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Muối (Mt 5,13
a2. d. Quăng ra ngoài cho người ta chà đạp (Mt 5,13)
a3. a. Trần gian (Mt 5,14)
a4. a. Trên đế (Mt 5,15)
a5. a. Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5,16)
 
B.
b1. a.  Nước Bồ Đào Nha.
b2. d. Chỉ có a và b đúng.
b3. d. Đức Giáo Hoàng Gregorio IX.
b4. c. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
b5. a. Ðức Giêsu đã hiện ra với thánh  Antôn.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Che giấu (Mt 5,14)
02. Tôn vinh (Mt 5,16)
03. Soi chiếu (Mt 5,15)
04. Ánh sáng (Mt 5,14)
05. Chà đạp (Mt 5,13)
06. Vô dụng (Mt 5,13)
07. Trần gian (Mt 5,14)
 
Hàng dọc : Ánh Sáng
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
THÁNH ANTÔN PAĐUA, (St. Anthony of Padua)
Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 13/6
         
 “ Muôn dân tường thuật sự khôn ngoan của các thánh, và Giáo Hội loan truyền lời ca tụng các Ngài: tên tuổi các Ngài sẽ muôn đời tồn tại”( Hc 44, 14-15 ).Thánh Antôn Pađua qua đời mới có 36 tuổi, nhưng Ngài đã nổi tiếng về nhân đức ,phép lạ và những tư tưởng của Ngài.
 
MỘT LÝ TƯỞNG. MỘT CUỘC ĐỜI :
Thánh Antôn Pađua được sinh ra trong một gia đình quyền quí, đạo đức và thánh thiện tại Lisbone thủ đô nước Bồ Đào Nha vào năm 1195. Thánh nhân được hấp  thụ một nền giáo dục đạo đức và đầy bác ái, nên Ngài sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Thánh nhân xin gia nhập Dòng thánh Augustinô và được nhà Dòng, Bề Trên cho lãnh nhận sứ vụ linh mục. Tuy nhiên, thánh nhân thích sống chiêm niệm, sống khắc khổ, khiêm tốn, Ngài ước muốn được đi truyền giáo cho dân ngoại và mong muốn được chết tử vì  đạo, chính vì thế thánh nhân xin gia nhập Dòng anh em hèn mọn Phanxicô vào năm 1220. Thánh nhân cầu được ước thấy vì các Bề Trên chấp nhận lời cầu xin của Ngài, sai Ngài đi truyền giáo cho thổ dân Sarrasins bên Phi Châu. Nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu, thánh nhân khi vừa tới Phi Châu đã ngã bệnh nặng và phải quay trở về chữa bệnh. Trên đường về lại quê hương, tầu của Ngài bị bão đánh dạt vào đảo Sicile thuộc nước Ý Đại Lợi, Ngài tới cư ngụ tại nhà Dòng ở Monte Paulo.
 
CÁI TÀI CHÚA BAN CHO THÁNH NHÂN:
Nhờ tài lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo đức và thánh thiện, Ngài được các Bề Trên tin tưởng, tín nhiệm sai đi giảng khắp nơi và lo công việc đào tạo, giáo dục các tu sĩ trong Dòng. Chúa ban sức mạnh cho thánh nhân, Chúa Thánh Thần luôn tác động tâm hồn thánh nhân, nên lời giảng của Ngài luôn luôn có sức thu hút, lôi cuốn nhiều người. Chúa củng cố lời giảng của thánh Antôn Pađua bằng nhiều phép lạ kèm theo. Thánh nhân đã có ảnh hưởng rất lớn tại Ý, tại Pháp, thánh nhân làm việc không mệt mỏi, không ngơi nghỉ. Ngài được đặt tên là “ Hòm Bia Giao Ước” và “ Cái búa của bọn lạc giáo” đúng như lời  sách thánh:” Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho muôn người nên công chính, sẽ chiếu sáng như những vì sao, đến muôn thuở muôn đời”( Đn 12, 3 ).
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG THÁNH ANTÔN PAĐUA:
Bông hoa tươi đẹp, Chúa ngắt về với Ngài để thánh nhân sống bên Chúa ngày 13 tháng 6 năm 1231. Thánh nhân ra đi trong an bình, trở về với Chúa khi Ngài mới tròn 36 tuổi. Thánh nhân rất nổi tiếng về các nhân đức và các phép lạ Ngài đã làm. Năm 1946, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã tôn phong thánh Antôn Pađua làm tiến sĩ Hội Thánh.
 
 “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là thánh linh mục Antôn. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, để được nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo”
 ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Antôn Pađua ).
 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT             

 
 
 Tags: vhtk tháng 6

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây