TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. (Lc 17, 11-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG Ngày  22.8

Thứ sáu - 30/04/2021 01:52 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   396
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
VHTK ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG  Ngày  22.8
VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG

Tin Mừng thánh Luca 1, 26-38
Ngày  22 tháng 8

 
TIN MỪNG

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "
35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


26  In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth,27 to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.
28 And coming to her, he said, "Hail, favored one! The Lord is with you."
29 But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be.
30 Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.
31 Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus.
32 He will be great and will be called Son of the Most High,  and the Lord God will give him the throne of David his father,33 and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."
34 But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" 35 And the angel said to her in reply, "The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.
36 And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived  a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren;37 for nothing will be impossible for God."
38 Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 1,28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

a1. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1, 26)
a. Sứ thần Gaprien.
b. Sứ thần Micaen.
c. Sứ thần Raphaen.


a2. Người thiếu nữ được truyền tin tên là gì? (Lc 1,27)
a. Cô Gioanna.
b. Cô Maria.
c. Cô Êlisabét.
d. Cô Anna.


a3. Trinh nữ Maria cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Nadarét.
c. Thành Caphácnaum.
d. Thành Samaria.


a4. Hôn phu của Đức Maria thuộc dòng dõi của vua nào? (Lc 1,27)
a. Vua Salem.
b. Vua Đavít.
c. Vua Hêrôđê.
d. Vua Pharaô.


a5. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)
a. Cô Mácta.
b. Cô Maria.
c. Cô Êlisabét.
d. Cô Anna.


B. Đức Maria Nữ Vương

b1. Đức Giáo Hoàng nào đã thiếp lập Lễ Đức Trinh Nữ Vương?
a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
d. Đức Giáo Hoàng Xis tô V.


b2. Việc tôn vinh Mẹ là Nữ Vương mọi thụ tạo liên hệ mật thiết với sự kiện gì?
a. Mẹ lên trời hồn xác.
b. Mẹ được truyền tin.
c. Mẹ đạp đầu con rắn.
d. Cả a, b và c đúng.


b3. Khi thiết lập ngày lễ này, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi tất cả các tín hữu làm gì?
a. Hãy đến ngai tòa ân sủng và xót thương của Nữ Vương và Mẹ chúng ta,
b. Để nài xin Mẹ phù trợ trong những nghịch cảnh, ban ánh sáng trong lúc tối tăm,
c. Nâng đỡ giữa khổ đau.
d. Cả a, b và c đúng.


b4. Đức Maria được tôn làm Nữ Vương vì điều gì?
a. Mối liên kết hợp nhất với Chúa Kitô trong tư cách là hiền mẫu,
b. Vì sự cộng tác của Mẹ trong công trình cứu độ thế giới của Con Mẹ.
c. Mẹ là người tốt lành nhất.
d. Chỉ có a và b đúng.


b5. Với nguyên nhân thứ hai, Mẹ là Nữ Vương vì Mẹ đã làm gì?
a. Sống tin tưởng và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa.
b. Ban phát các kho tàng và thiện ích trong nước Chúa qua vai trò cộng tác trong công trình cứu độ.
c. Sống gương mẫu hoàn thiện.
d. Cả a, b và c đúng.


III. Ô CHỮ
Những gợi ý

01. Sứ thần nói Đức Maria đẹp lòng ai ? (Lc 1,30)

02. Trinh nữ Maria sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1,31) (Lc 1,31).

03. Thiên Chúa sẽ ban cho Người cái gì của  vua Đavít, tổ tiên Người? (Lc 1,32)

04. Trinh nữ Maria đã thành hôn với ai? Giuse (Lc 1,27)

05. Người sẽ trị vì nhà ai đến muôn đời? (Lc 1,33)

06. Đức Maria xưng mình là gì của Chúa ? (Lc 1,38)

07. Trinh nữ Maria sẽ sinh hạ 1 con trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con của ai ? (Lc 1,32)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Tin Mừng thánh Luca 1,38


NGUYỄN THÁI HÙNG

                    
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG
Tin Mừng thánh Luca 1, 26-38
Ngày  22 tháng 8
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Đức Maria Nữ Vương

* Tin Mừng thánh Luca 1,28 :
"Mừng vui lên,
hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà."


II. TRẮC NGHIỆM
A.

a1. a. Sứ thần Gaprien (Lc 1, 26)
a2. b. Maria (Lc 1,27)
a3. b. Thành Nadarét (Lc 1,27)
a4. b. Vua Đavít (Lc 1,27)
a5. b. Maria (Lc 1,38)


B. Đức Maria Nữ Vương

b1. b. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
b2. a. Mẹ lên trời hồn xác.
b3. d. Cả a, b và c đúng.
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. b. Ban phát các kho tàng và thiện ích trong nước Chúa qua vai trò cộng tác trong công trình cứu độ.


III. Ô CHỮ
01. Thiên Chúa (Lc 1,30)
02. Giêsu (Lc 1,31).
03. Ngai vàng (Lc 1,32)
04. Giuse (Lc 1,27)
05. Giacóp (Lc 1,33)
06. Nữ tỳ (Lc 1,38)
07. Đấng Tối Cao (Lc 1,32).


Hàng dọc : Nữ vương

NGUYỄN THÁI HÙNG


Đức Maria Nữ Vương

Đức Pius XII đã thiết lập lễ này vào năm 1954 để đáp ứng niềm tin truyền thống đồng tâm nhất trí vào Đức Maria Nữ Vương, Mẹ Vua các vua và Chúa các chúa. Mọi ân sủng ban xuống cho chúng ta đều qua sự trung gian của Mẹ chí thánh, Nữ Vương gần gũi nhất của mọi người. Việc tôn vinh Mẹ là Nữ Vương mọi thụ tạo liên hệ mật thiết với sự kiện Mẹ lên trời hồn xác. Chúng ta chiêm ngắm sự kiện tuyệt vời này trong mầu nhiệm thứ Năm mùa Mừng.

Mẹ Chúa Kitô được tôn vinh làm ‘Nữ Vương vũ trụ.’ Mẹ tự nhận là ‘nữ tì của Thiên Chúa’ trong ngày Truyền Tin, và Mẹ vẫn trung thành với danh xưng này suốt cả cuộc đời trần gian của Mẹ. Qua đó, Mẹ nhìn nhận mình là ‘môn đệ’ đích thực của Chúa Kitô, Đấng đã tuyên bố sứ mạng đến để phục vụ của Người: ‘Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người’ (Mt 20:28). Như thế, Đức Maria trở thành người đầu tiên, ‘phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, một cách khiêm nhượng và nhẫn nại, để hướng dẫn anh chị em mình đến cùng Đức Vua, Đấng mà phụng sự Người là cai trị’ (Lumen gentium, 36), và Mẹ đã hoàn toàn đạt đến sự tự do vương giả riêng của các môn đệ Chúa Kitô. Phụng sự Chúa Kitô là cùng cai trị với Người… ‘Vinh quang trong phục vụ’ của Mẹ hoàn toàn phù hợp với địa vị vương giả cao sang của Mẹ. Được đưa về trời, Mẹ không ngừng phục vụ vì phần rỗi của chúng ta.


Việc tôn vinh Mẹ Maria làm Nữ Vương qua việc đội vương miện các tượng ảnh của Mẹ đã được sự chuẩn nhận công khai của nhiều vị Giáo Hoàng.5 Ngay từ những thế kỷ đầu, nghệ thuật Kitô Giáo đã trình bày Đức Maria như Nữ Vương và Bà Chúa, chung quanh ngai tòa có các thiên thần chầu kính, với tất cả những huy hoàng xứng bậc mẫu nghi. Đôi khi, người ta còn trình bày Mẹ được Chúa Con đôäi triều thiên. Các tín hữu từ ngàn xưa đã đến nương nhờ Mẹ như Nữ Vương, thể hiện qua những kinh như kinh Salve Regina, kinh Ave Regina Caelorum, và kinh Regina Coeli.

Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: Một người nữ đội trên đầu mười hai ngôi sao, mặc mặt trời, và đạp mặt trăng dưới chân (Kh 12:1). Đức Maria, Trinh Nữ Vô Nhiễm, đã bù đắp lại sự sa ngã của Eva: Mẹ đã đạp dập đầu rắn hỏa ngục bằng gót chân vô nhiễm của Mẹ. Nữ Tử Thiên Chúa, Mẹ Thiên Chúa, Hiền Thê của Thiên Chúa… Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ. Và các thiên thần - như những thần dân - suy phục Mẹ, các thánh tổ tông, các thánh tiên tri, các thánh tông đồ, các thánh tử vì đạo, các thánh hiển tu, và thánh đồng trinh và toàn thể các thánh… và toàn thể các tội nhân, cả bạn và tôi nữa, hãy tán dương Mẹ.


Chúng ta đọc trong bài Phúc Âm hôm nay: Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai báu vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.

Đức Maria được tôn làm Nữ Vương vì mối liên kết hợp nhất với Chúa Kitô trong tư cách là hiền mẫu, như lời sứ thần Gabriel đã tuyên xưng, và vì sự cộng tác của Mẹ trong công trình cứu độ thế giới của Con Mẹ. Với nguyên nhân thứ nhất, Mẹ là Nữ Vương vì là hiền mẫu của Đức Vua, Đấng là Thiên Chúa, nên Mẹ được tôn vinh trên mọi thụ tạo. Với nguyên nhân thứ hai, Mẹ là Nữ Vương vì Mẹ ban phát các kho tàng và thiện ích trong nước Chúa qua vai trò cộng tác trong công trình cứu độ.

Hôm nay, chúng ta nhìn về trời để mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi đã nâng Mẹ lên ngai cao sang. Thật chính đáng việc Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần đã tôn vinh Đức Trinh Nữ, Mẹ của chúng ta, làm Nữ Vương và Bà Chúa của toàn thể tạo vật.

Bạn phải cậy nương quyền thế của Mẹ. Với lòng bạo dạn của một con trẻ, bạn hãy hợp mừng lễ này với thiên đàng. Về phần tôi, tôi không có viên bích ngọc nào hoặc nhân đức nào để kính dâng, nên tôi xin tôn vinh Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ tôi bằng những sa ngã của tôi, sau khi chúng đã được tẩy rửa.
17.3 Quyền Nữ Vương của Mẹ Maria trên toàn thể trời đất, và cả luyện ngục.

Quyền cai trị của Mẹ Maria còn ảnh hưởng đến luyện ngục. Thi sĩ Dante đã viết: Chào kính Đức Nữ Vương thánh thiện! Nép vào nơi ẩn khuất chốn thung lũng, con hát mãi, trên những hoa và cỏ, ở đó con đã nhìn thấy những linh hồn bay lên.17 Đức Mẹ thường soi sáng chúng ta cầu nguyện và nhường công trạng cho các linh hồn đang chịu giam phạt. Mẹ làm tăng giá trị những lời cầu nguyện của chúng ta và dâng lên Thiên Chúa. Nhân danh Chúa Con, Mẹ áp dụng những công nghiệp của Người và của chính Mẹ cho các linh hồn luyện ngục. Mẹ giúp đỡ chúng ta trong việc hỗ trợ các linh hồn luyện tội. Nếu chúng ta năng đến cùng Mẹ, Mẹ sẽ giúp chúng ta biết tự thanh tẩy tội lỗi và khiếm khuyết ngay ở đời này. Mẹ sẽ cho chúng ta được nhìn thấy Mẹ ngay sau khi qua khỏi đời này, không phải băng qua nơi đợi chờ và thanh luyện, bởi vì chúng ta đã thanh tẩy linh hồn khỏi những sai lỗi và khiếm khuyết ngay trên đời này.

http://www.dongcong.net/DoiSongKH/LeQuanhNam/Thang8/09.htm

 
 Tags: vhtk tháng 8

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây