TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Maria Ngày 5.8

Thứ hai - 31/07/2023 00:21 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1109
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
VHTK Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Maria Ngày 5.8
VUI HỌC THÁNH KINH
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Maria
Tin Mừng thánh Luca 1, 26-38
Ngày 5 tháng 8
TIN MỪNG
 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
 
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
 
30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
 
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "
 
35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."
 
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
 
 
26  In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth,27 to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.
 
28 And coming to her, he said, "Hail, favored one! The Lord is with you."
 
29 But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be.
 
30 Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.
 
31 Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus.
 
32 He will be great and will be called Son of the Most High,  and the Lord God will give him the throne of David his father,33 and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."
 
34 But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" 35 And the angel said to her in reply, "The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.
 
36 And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived  a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren;37 for nothing will be impossible for God."
 
38 Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
images (13)
 
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 1,38
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1, 26)
a. Sứ thần Gaprien.
b. Sứ thần Micaen.
c. Sứ thần Raphaen.
 
a2. Người thiếu nữ được truyền tin tên là gì? (Lc 1,27)
a. Cô Gioanna.
b. Cô Maria.
c. Cô Êlisabét.
d. Cô Anna.
 
a3. Trinh nữ Maria cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Nadarét.
c. Thành Caphácnaum.
d. Thành Samaria.
 
a4. Hôn phu của Đức Maria thuộc dòng dõi của vua nào? (Lc 1,27)
a. Vua Salem.
b. Vua Đavít.
c. Vua Hêrôđê.
d. Vua Pharaô.
 
a5. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."  là của ai? (Lc 1,38)
a. Cô Mácta.
b. Cô Maria.
c. Cô Êlisabét.
d. Cô Anna.
 
B.
 
b1. Đức giáo hoàng nào đã xây cất Đền thờ Đức Bà Cả ?
a. Đức Giáo Hoàng Libêriô I.
b. Đức Giáo Hoàng Sixtô III.
c. Đức Giáo Hoàng Linô.
d. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô II.
 
b.2 Đức giáo hoàng nào chỉnh trang và cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả
a. Đức Giáo Hoàng Libêriô I.
b. Đức Giáo Hoàng Sixtô III.
c. Đức Giáo Hoàng Linô.
d. Đức Giáo Hoàng Gioan V.
 
b.3. Đền thờ Đức Bà Cả xây dựng trên núi Esquilin theo ý muốn của Đức Mẹ do sự dâng cúng tiền bạc của ai?
a. Ông bà Martin.
b. Ông bà Dacaria.
c. Ông bà Phêrô.
d. Ông bà Gioan.
 
b4. Đền thờ Đức Bà Cả được Đức Giáo Hoàng Xistô III  tái thiết và năm 435 thì cung hiến kính tước hiệu gì của Đức Mẹ để ghi nhớ Công đồng chung Êphêsô đã tuyên bố?
a. Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh
b. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
c. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
d. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
 
b5. Đền thờ Đức Bà Cả còn có những tên gọi gì ?
a. Đền Thờ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
b. Đền Thờ Đức Bà Máng Cỏ
c. Đền thờ Đức Bà Xuống Tuyết
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ 
 
Những gợi ý
 
01. Tổ tiên của Đức Giêsu thuộc dòng dõi vua nào? (Lc 1, 32)
 
02. Trinh nữ Maria sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1,31) (Lc 1,31
 
03. Trinh nữ Maria cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27).
 
04. Sứ thần nói này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con của ai ? (Lc 1,31-32)
 
05. Sứ thần nói ai sẽ ngự xuống trên Đức Maria, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Đức Maria ?
 
06. Người sẽ trị vì nhà ai đến muôn đời? (Lc 1,33)
 
07. Hôn phu của Đức Maria thuộc dòng dõi của vua nào? (Lc 1,27)
 
08. Đức Maria xưng mình là gì của Chúa ? (Lc 1,38)
 
09. Sứ thần nói Đức Maria đẹp lòng ai ? (Lc 1,30)
 
10. Trinh nữ tại thành Nadarét được sứ thần truyền tin tên là gì? (Lc 1, 27)
 
11. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Đây là lời của ai ? (Lc 1,38)
 
12. Khi nghe sứ thần chào, trinh nữ Maria có thái độ thế nào? (Lc 1, 29)
 
13. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1, 26)
 
14. Thiên Chúa sẽ ban cho Người cái gì của  vua Đavít, tổ tiên Người? (Lc 1,32)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
V. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Tin Mừng thánh Luca 1,38
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Maria
Tin Mừng thánh Luca 1, 26-38
Ngày 5 tháng 8
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề 
Đức Maria
 
* Tin Mừng thánh Luca 1,38
 
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
 xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Sứ thần Gaprien (Lc 1, 26)
a2. b. Cô Maria (Lc 1,27)
a3. b. Thành Nadarét (Lc 1,27)
a4. b. Vua Đavít (Lc 1,27)
a5. b. Cô Maria (Lc 1,38)
 
B.
b1. a. Đức Giáo Hoàng Libêriô I.
b.2 b. Đức Giáo Hoàng Sixtô III.
b.3. d. Ông bà Gioan.
b4. b. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Đavít (Lc 1,32).
02. Giêsu (Lc 1,31).
03. Nadarét (Lc 1,27).
04. Đấng Tối Cao. (Lc 1,31-32)
05. Thánh Thần (Lc 1,35)
06. Giacóp (Lc 1,33)
07. Đavít. (Lc 1,27)
08. Nữ tỳ (Lc 1,38)
09. Thiên Chúa (Lc 1,30)
10. Maria (Lc 1,27).
11. Maria (Lc 1,38)
12.  Bối rối (Lc 1,29).
13. Gaprien (Lc 1, 26)
14. Ngai vàng (Lc 1,32)
 
Hàng dọc : Đền Thờ Đức Maria
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
  LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ
 
 I. LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA PHỤNG VỤ
 
Đền thờ Đức Bà Cả cũng gọi là Vương cung Thánh đường Liberiô, được xây trên đồi Esquilinô thành Rôma. Truyền thuyết kể rằng đêm mồng 4 rạng mồng 5 tháng 8 năm 352, Đức Mẹ hiện ra với Đức Liberiô I, và truyền lệnh xây một đền thờ nơi có tuyết rơi trong đêm đó. Sáng hôm sau, Đức Giáo hoàng đến đồi Esquilinô thấy có tuyết rơi - thời kỳ này là mùa hè - đúng như lời Đức Mẹ đã nói - Vì thế, đền thờ này cũng gọi là Đền thờ Đức Mẹ xuống tuyết, nên ngài đã ra lệnh xây đền thờ kính Đức Mẹ tại đây năm 366, và đền thờ được Đức Sixtô III chỉnh trang và cung hiến năm 435 để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa mà Công đồng Ephesô đã tuyên tín năm 431, và gọi là đền thờ Đức Bà Cả vì là đền thờ đầu tiên và là một trong bốn vương cung thánh đường lớn nhất thành Rôma.
 
Đền thờ được xây, mở rộng ra và trùng tu nhiều lần qua nhiều thế kỷ. Tiền đường chính được xây thế kỷ XVIII. Tháp chuông kiểu Rôma tuyệt đẹp được hoàn thành năm 1377 và được kể là ngọn tháp cao nhất kinh thành Rôma.
 
Đền thờ Đức Bà Cả còn gọi là Đền thờ Đức Bà máng cỏ, vì thời xưa nguyện đường máng cỏ được thiết lập gần bàn thờ chính. Về sau nguyện đường này được di về nguyện đường Sixtine do Đức Sixtô V xây cất.
 
Đền thờ Đức Bà Cả tôn kính ảnh Đức Mẹ lừng danh nhất do thánh Luca minh hoạ, gọi là Đức Mẹ sự an lành của dân thành Rôma (Salus populi Romani), đã được đội triều thiên liên tiếp nhiều lần do Đức Clementê VIII, Đức Grêgôriô XVI, và Đức Piô XII ngày 1-11-1954, Năm Thánh Mẫu kỷ niệm 100 năm Đức Piô IX tuyên tín Đức Mẹ Vô nhiễm thai. Dịp này, Đức Piô XII, với thông điệp Ad Caeli Reginam, tuyên ngôn vương quyền của Mẹ và thành lập lễ Mẹ Nữ Vương ngày 22 tháng 8.
 
Ngày 12-11-1964, trong Đền thờ Đức Bà Cả, Đức Phaolô VI tuyên bố Mẹ Maria là "Mẹ Giáo hội" và dâng lời cầu nguyện lên Mẹ: "Với một tinh thần đầy tín thác và thảo mến, chúng con ngước nhìn lên Mẹ, dầu chúng con bất xứng và yếu hèn. Mẹ đã ban cho chúng con Chúa Giêsu là nguồn ơn thánh, thì Mẹ không quên hộ giúp Giáo hội của Mẹ, trong lúc Giáo hội đang thịnh đạt vì những ơn dạt dào của Chúa Thánh Linh và đang dấn thân với sự canh tân nhiệt nồng trong sứ vụ cứu rỗi".
 
II. SUY NIỆM
 
Ngợi khen Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
 
Trích bài giảng của thánh Cyrillô Alexandria đọc trong Công đồng Êphêsô năm 431.
 
Tôi thấy hội nghị các nghị phụ đây thật hân hoan và phấn khởi. Được Đức Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa và trọn đời đồng trinh kêu mời, các ngài đã mau mắn tựu về đây. Thế nên dù đang bị nhiều đau phiền đè nặng, nhưng nhìn vào quang cảnh của các nghị phụ khả kính đây, tôi cũng thấy vui mừng. Quả thật, giờ đây lời thánh Đavít đang thực hiện nơi chúng ta: Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau.
 
Vậy, chúng con xin kính chào Ba Ngôi mầu nhiệm và chí thánh đã tập họp chúng con hết thảy về trong ngôi thánh đường Đức Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa này.
Chúng con cũng kính chào Thánh Mẫu Maria là kho tàng đáng kính của tất cả hoàn vũ, là ánh sáng không bao giờ tắt, là triều thiên của sự đồng trinh, là vương trượng của giáo lý chân chính, là đền thờ không bao giờ hư nát, là nơi chứa đựng Đấng không đâu chứa nổi, là Mẹ nhưng vẫn đồng trinh, nhờ Ngài mà, trong Tin mừng, Đấng đến nhân danh Thiên Chúa được xưng tụng là diễm phúc.
 
Chúng con cũng kính chào Mẹ đã mang trong lòng đồng trinh thánh thiện của Mẹ Đấng vô biên, không đâu chứa nổi; nhờ Mẹ mà Ba Ngôi rất thánh được tôn vinh và thờ lạy; nhờ Mẹ mà cả thế giới chúc tụng và thờ lạy cây Thánh giá cao quí; nhờ Mẹ mà các tầng trời được vui mừng; nhờ Mẹ mà các thiên thần và các tổng lãnh thiên thần hân hoan; nhờ Mẹ mà ma quỷ bỏ trốn; nhờ Mẹ mà tên cám dỗ đã rớt xuống khỏi trời; nhờ Mẹ mà tạo vật sa ngã được đưa lại về trời; nhờ Mẹ mà toàn thể tạo vật nô lệ tà thần đã nhận biết chân lý; nhờ Mẹ mà kẻ tin đã được thánh tẩy; nhờ Mẹ mà có dầu hoan lạc được trào đổ ra, mà các Hội Thánh được xây dựng ở khắp mặt địa cầu, và các dân tộc được đưa về sự ăn năn thống hối.
 
Con còn phải nói gì nữa? Nhờ Mẹ, Con Một Thiên Chúa đã là ánh sáng chiếu soi cho những kẻ ngồi trong tối tăm và trong bóng tối sự chết; nhờ Mẹ, các ngôn sứ đã tiên báo; nhờ Mẹ các tông đồ đã rao giảng ơn cứu độ cho muôn dân; nhờ Mẹ kẻ chết được sống lại; nhờ Mẹ vua chúa được cai trị nhân danh Ba Ngôi cực thánh.
 
Vậy ai là người có thể ngợi khen Đức Maria cho xứng đáng?Ngài vừa là Mẹ vừa là Trinh Nữ. Ôi thật lạ lùng! Lạ lùng đến nỗi tôi phải ngỡ ngàng! Có ai nghe nói rằng Đấng xây dựng đền thờ lại không được vào đền thờ mình đã xây dựng bao giờ? Và ai có thể xấu miệng trước việc Thiên Chúa đặt nữ tỳ của Người làm Mẹ?
 
Này, tất cả vạn vật đều hân hoan; người ta hãy để cho chúng tôi được kính tin, thờ lạy, kính sợ và tôn sùng Ba Ngôi duy nhất và bất khả phân, bằng việc ngợi khen Đức Maria trọn đời đồng trinh là Đền thờ của Thiên Chúa, và ngợi khen Con của Mẹ cũng như Bạn trăm năm vẹn sạch của Mẹ, vì Mẹ đáng được vinh quang muôn đời. Amen.
 
L.m. Phêrô, CMC
 
Nguồn: dongcong.net

 
 Tags: vhtk tháng 8

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây