TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm B

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 15 Ôn tập 1

Thứ tư - 16/03/2022 20:47 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1249
“Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?” (Huấn ca 7,27-28)
Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 15 Ôn tập 1
Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 2

Gặp gỡ 15
Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 1-14)

Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 15 Ôn tập 1 tại đâyI. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 1-14)

1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Tin mừng thánh Gioan 3,16)
2. “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Tin mừng thánh Luca 1,35)
3. “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.” (Tin mừng thánh Luca 2,51a-52)
4. “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau.
 Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?” (Huấn ca 7,27-28)
5. “Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Tin mừng thánh Máccô 1,11)
6. “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Tin mừng thánh Luca 4,43)
7. “Nếu Ta dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Tin mừng thánh Mátthêu 12,28)
8. “Ngài kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Tin mừng thánh Luca 6,13)
9. “Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.” (Tin mừng thánh Luca 23,46)
10. “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Thư Rôma 5,8)
11. “Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Ngài không có ở đây, vì Ngài đã trỗi dậy như Ngài đã nói.” (Tin mừng thánh Mátthêu 28,5-6a)
12. “Cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Thư Rôma 6,4b)
13. “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Ngài lên trời.” (Công vụ Tông đồ 1,11)
14. “Mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.” (Tin mừng thánh Gioan 5,28b-29)


II. Ghi Nhớ

 Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.


1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” 
2. “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” 
3. “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan.” 
4. “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau.” 
5. “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” 
6. “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa.” 
7. “Nếu Ta dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ.” 
8. “Ngài chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” 
9. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” 
10. “Đức Kitô đã chết vì chúng ta.” 
11. “Ngài đã trỗi dậy như Ngài đã nói.” 
12. “Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha.” 
13. “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời.”

14. “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống.”

III. Ô Chữ
Những gợi ý
1. Ai đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi? (Rm 5,8)
2. Ai lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Ngài không có ở đây, vì Ngài đã trỗi dậy như Ngài đã nói.”? (Mt 28,5-6a)
3. Cũng như Đức Giêsu đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của ai, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới? (Rm 6,4b)
4. Sau đó, Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ, trở về đâu và hằng vâng phục các ngài? (Lc 2,51a-52)
5. Chúa Giêsu kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là gì? (Lc 6,13)
6. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con của ai? (Lc 1,35)
7. Ai yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời? (Ga 3,16)
8. Ai, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Ngài lên trời? (Cv 1,11)
9. Nếu Chúa Giêsu dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là điều gì của Thiên Chúa đã đến giữa các ông? (Mt 12,28)

Hàng dọc : Chúa Giêsu
Gb. Nguyễn Thái Hùng


Gb. Nguyễn Thái Hùng

Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng
Lớp Thêm Sức 2
Lời giải đáp Gặp Gỡ 15 : Ôn tập 1 (Gặp Gỡ 1-14)

II. Ghi Nhớ

Những cụm từ này được trích từ sách:

1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” (Tin mừng thánh Gioan 3,16)
2. “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Tin mừng thánh Luca 1,35)
3. “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan.” (Tin mừng thánh Luca 2,51a-52)
4. “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau.” (Huấn ca 7,27-28)
5. “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Tin mừng thánh Máccô 1,11)
6. “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa.” (Tin mừng thánh Luca 4,43)
7. “Nếu Ta dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ.” (Tin mừng thánh Mátthêu 12,28)
8. “Ngài chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.” (Tin mừng thánh Luca 6,13)
9. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” (Tin mừng thánh Luca 23,46)
10. “Đức Kitô đã chết vì chúng ta.” (Thư Rôma 5,8)
11. “Ngài đã trỗi dậy như Ngài đã nói.” (Tin mừng thánh Mátthêu 28,5-6a)
12. “Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha.” (Thư Rôma 6,4b)
13. “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời.” (Công vụ Tông đồ 1,11)
14. “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống.” (Tin mừng thánh Gioan 5,28b-29)

III. Ô Chữ


1. Đức Kitô (Rm 5,8)
2. Thiên thần (Mt 28,5-6a)
3. Chúa Cha (Rm 6,4b)
4. Nadarét (Lc 2,51a-52)
5. Tông Đồ (Lc 6,13)
6. Thiên Chúa (Lc 1,35)
7. Thiên Chúa (Ga 3,16)
8. Đức Giêsu (Cv 1,11)
9. Triều đại (Mt 12,28)
Hàng dọc : Chúa GiêsuGb. Nguyễn Thái HùngVui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 Tags: vhgl ts2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây