TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

79 Câu Trắc Nghiệm VHTK Mùa Chay A

Thứ bảy - 05/06/2021 11:21 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   746
79. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)
79 Câu Trắc Nghiệm VHTK Mùa Chay A

79 Câu Trắc Nghiệm VHTK Mùa Chay A

VUI HỌC THÁNH KINH
MÙA CHAY A Trắc – Nghiệm

Chúa Nhật 1 MC A : Tin Mừng thánh Mátthêu 4,1-11
Chúa Nhật 2 MC A : Tin Mừng thánh Mátthêu  17, 1-9
Chúa Nhật 3 MC A : Tin Mừng thánh Gioan 4, 5 – 42
Chúa Nhật 4 MC A : Tin Mừng thánh Gioan  9,1-41
Chúa Nhật 5 MC A : Tin Mừng thánh Gioan 11,1-45
Chúa Nhật Lễ Lá Năm A : Tin Mừng thánh Mátthêu 26,14 – 27,66
Thứ Năm Tuần Thánh : Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15
Thứ Sáu Tuần Thánh A : Tin Mừng thánh Gioan 18,1-19,42
++++++++++++++++++++++
 
Lời Chúa được trích dịch từ bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 
79 Câu Trắc Nghiệm
 
01. Ai đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)
a. Thần Khí.
b. Chúa Cha.
c. Ông Gioan tẩy giả.
d. Xatan.
 
02. Đức Giêsu đã ăn chay cầu nguyện ròng rã bao nhiêu ngày đêm? (Mt 4,2)
a. 4 ngày đêm.
b. 7 ngày đêm.
c. 40 ngày đêm.
d. 44 ngày đêm.
 
03. Hãy hoàn thành câu: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng… … … .”(Mt 4,4)
a. Còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
b. Còn sống nhờ lời Thiên Chúa.
c. Còn sống nhờ lời Tin Mừng.
d. Còn thực thi những lời Thiên Chúa phán ra.
 
04. Hãy hoàn thành câu: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là … … … .” (Mt 4,7)
a. Thiên Chúa của ngươi.
b. Đấng tạo dựng nên ngươi.
c. Thiên Chúa toàn năng.
d. Thiên Chúa, Chúa vũ trụ.
 
05. Hãy hoàn thành câu: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và … …. … .” (Mt 4,10)
a. Phải lắng nghe lời Ngài.
b. Phải tuân giữ các giới răn của Ngài.
c. Phải thờ phượng 1 mình Ngài mà thôi.
d. Phải yêu mến Ngài.
 
06. Hãy hoàn thành câu: “Ngươi phải … … … Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi”. (Mt 4, 11)
a. Bái lạy.
b. Chúc tụng.
c. Cầu nguyện.
d. Tạ ơn.
 
07. Khi thấy Đức Giêsu đói, quỷ cám dỗ Ngài biến cái gì trở nên bánh để ăn? (Mt 4,3)
a. Miếng bánh.
b. Quả táo.
c. Hòn đá.
d. Cục sắt.
 
08. Lần thứ ba, quỷ cám dỗ Đức Giêsu thế nào? (Mt 4,9)
a. “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”
b. “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi!”
c. “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!”
d. Chỉ có a và b đúng.
 
09. Sau khi ma quỷ bỏ đi, những ai đến hầu hạ Đức Giêsu? (Mt 4,11)
a. Các môn đệ.
b. Các phụ nữ.
c. Các sứ thần.
d. Dân chúng.
 
10. Những môn đệ được Đức Giêsu đem theo mình khi Ngài Hiển Dung trên núi là ai? (Mt 17,1)
a. Ông Phêrô – Giacôbê – Gioan.
b. Ông Tôma – Giacôbê – Gioan.
c. Ông Phêrô – Tôma – Gioan.
d. Ông Phêrô – Tôma – Giuđa.
 
11. Vị ngôn sứ đã đàm đạo với Đức Giêsu là ai? (Mt 17,3)
a. Ngôn sứ Êlia.
b. Ngôn sứ Mikha.
c. Ngôn sứ Giôna.
d. Ngôn sứ Hôsê.
 
12. “Lạy Ngài, chúng con ở đây thì thật là hay”. Đây là lời của ai? (Mt 17,4)
a. Môn đệ Gioan.
b. Môn đệ Phêrô.
c. Môn đệ Giacôbê.
d. Môn đệ Tôma.
 
13. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Chúa Giêsu là ai? (Mt 17,3)
a. Ông Giosuê.
b. Ông Gamaliên.
c. Ông Giuse.
d. Ông Môsê.
 
14. Hãy hoàn thành câu: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về người, các ngươi … … … .” (Mt 17,5)
a. Hãy vâng nghe lời Người.
b. Hãy đi theo Người.
c. Hãy tùng phục Người.
d. Hãy làm môn đệ Người.
 
15. Khi nghe tiếng phán từ đám mây, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mt 7,6)
a. Vui mừng.
b. Kinh hoàng.
c. Lo âu.
d. Đau khổ.
 
16. Khi Đức Giêsu biến hình đổi dạng, y phục của người trở nên trắng tinh như gì ? (Mt 17,2)
a. Tuyết.
b. Ánh sáng.
c. Bông.
d. Sữa.
 
17. Ai đã dẫn các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê lên núi cao và biến hình đổi dạng trước mặt các ông? (Mt 17,1)
a. Ông Gioan Tẩy giả.
b. Đức Giêsu.
c. Ông Phaolô.
d. Ông Philatô.


18. Bên bờ giếng của ai, Đức Giêsu đã gặp người phụ nữ thành Samari? (Ga 4 5)
a. Ông Giuse.
b. Ông Giacóp.
c. Ông Giuđa.
d. Ông Ápraham.
 
19. Hãy hoàn thành câu: Sau khi dân thành Samari gặp gỡ và lắng nghe Đức Giêsu, họ nói: “Chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là … …” (Ga 4,42)
a. Đấng cứu độ trần gian.
b. Con Thiên Chúa.
d. Đấng cứu thế phải đến.
c. Đấng Mêsia mà các ngôn sứ đã loan báo.
 
20. “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi ban, sẽ không bao giờ khát nữa”. Đây là lời của ai? (Ga 4, 12-14)
a. Ông Gioan Tẩy giả.
b. Gioan Tông đồ.
c. Đức Giêsu.
d. Ông Giacóp.
 
21. Hãy hoàn thành câu: “Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong … … ... .” (Ga 4, 24)
a. Tin tưởng và yêu mến.
b. Thần khí và sự thật.
c. Tin tưởng và tùng phục.
d. Thần khí và mến yêu.
 
22. Hãy hoàn thành câu: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và … … ... .” (Ga 4,34)
a. Hoàn tất công trình của Người.
b. Làm theo những lời của Người.
c. Thực hiện những điều Người dạy bảo.
d. Những điều đã được tiên báo trong Thánh Kinh.
 
23. Đức Giêsu đến bên giếng của ông Giacóp vào khoảng mấy giờ? (Ga 4,6)
a. Khoảng 6 giờ.
b. Khoảng 9 giờ.
c. Khoảng 11 giờ trưa.
d. Khoảng 12 giờ trưa.
 
24. Tên làng quê, nơi Đức Giêsu gặp người phụ nữ bên bờ giếng là gì? (Ga 4,5)
a. Bêtania.
b. Bếtphaghê.
c. Xykha.
d. Mácđala.
 
25. Ai đã gặp và xin nước uống của người phụ nữ bên bờ giếng của ông Giacóp? (Ga 4,7)
a. Ông Gioan.
b. Ông Giuse.
c. Đức Giêsu.
d. Ông Phêrô.
 
26. Dân thành nào đã lắng nghe và tin nhận Đức Giêsu là Đấng cứu độ trần gian? (Ga 4,42)
a. Giêrusalem.
b. Samari.
c. Nadarét.
d. Caphácnaum.
 
27. Người phụ nữ Samari tin nhận Đức Giêsu là ai? (Ga 4,25)
a. Vua Ítraen.
b. Đấng Mêsia.
c. Thủ lãnh dân Do thái.
d. Thiên Chúa tối cao.
 
28. Dân thành Samari xin Đức Giêsu ở lại với họ, và Người đã ở lại bao nhiêu ngày? (Ga 4,40)
a. Một ngày.
b. Hai ngày.
c. Ba ngày.
d. Bảy ngày.
 
29. Silôác có nghĩa là gì? (Ga 9,7)
a. Người được sai phái.
b. Người được yêu thương.
c. Người được Thiên Chúa cứu độ.
d. Người được làm cho sáng mắt.
 
30. Đức Giêsu chữa người bị mù từ thuở mới sinh vào ngày lễ nào? (Ga 9,14)
a. Lễ Vượt qua.
b. Lễ Ngũ tuần.
c. Ngày thứ nhất trong tuần.
d. Ngày Sabát.
 
31. Anh mù nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? (Ga 9,17)
a. Là 1 luật sĩ.
b. Là 1 tư tế.
c. Là 1 thượng tế.
d. Là 1 vị ngôn sứ.
 
32. Hãy hoàn thành câu: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử : cho người không xem thấy được thấy, và … … … .” (Ga 9,39)
a. Kẻ xem thấy được trở nên con ánh sáng.
b. Kẻ xem thấy lại nên đui mù.
c. Kẻ tội lỗi nên người công chính.
d. Kẻ xem thấy được đi trên đường công chính.
 
33. Những người Pharisêu tự nhận mình là môn đệ của ai? (Ga 9,28)
a. Ông Gioan Tẩy giả.
b. Ông Êlia.
c. Ông Môsê.
d. Ông Gamaliên.
 
34. Tên của người đã mở mắt cho anh mù là gì? (Ga 9,11)
a. Gioan.
b. Giêsu.
c. Bagiêsu.
d. Giuse.
 
35. Đức Giêsu đã thoa gì vào mắt người mù, để anh tin và được nhìn thấy? (Ga 9,14).
a. Bùn.
b. Dầu.
c. Rượu.
d. Nước biển.
 
36. Người bị mù trước đây được dẫn đến những ai để chất vấn? (Ga 9,13)
a. Các thầy Lêvi.
b. Những người Pharisêu.
c. Thượng tế Caipha.
d. Những người Hêrôđê.
 
37. Người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 9,22)
a. Thiên Chúa tối cao.
b. Con Thiên Chúa.
c. Đấng Kitô.
d. Ngôn sứ vĩ đại của Thiên Chúa.
 
38. “Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy.” Đây là lời của ai? (Ga 9,30-31)
a. Các thầy Lêvi.
b. Cha mẹ người mù.
c. Những người Pharisêu.
d. Người mù.
 
39.  2 chị em của ông Ladarô là ai? (Ga 11,1)
a. Mácta và Maria.
b. Maria và Eva.
c. Mácta và Gioanna.
d. Maria và Êlisabét.

 
40. Người xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người là ai? (Ga 11,2)
a. Cô Mácta.
b. Cô Maria.
c. Cô Átnát.
d. Cô Anna.
 
41. “Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Đây là lời của ai? (Ga 11,27)
a. Bà Mácta.
b. Bà Maria.
c. Ông Ladarô.
d. Các môn đệ.
 
42. Hãy hoàn thành câu: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, … … ... .” (Ga 11,25)
a. Sẽ được sống muôn đời.
b. Sẽ được hưởng phúc Nước Trời.
c. Sẽ được sống lại với Thầy.
d. Sẽ không bao giờ phải chết.
 
43. Trước ngôi mộ của Ladarô, Đức Giêsu có tâm tình gì? (Ga 11,35)
a. Khóc.
b. Sợ hãi.
c. Hân hoan vì được Chúa Cha nhận lời.
d. Vui mừng vì nhiều người tin Chúa.
 
44. Tên làng quê, nơi ông Ladarô ở là gì? (Ga 11,1)
a. Bêtania.
b. Bếtphaghê.
c. Xykha.
d. Bếtxaiđa.
 
45. Qua cơn bệnh của ông Ladarô, đây là dịp để bày tỏ vinh quang của ai? (Ga 11,4)
a. Đức Giêsu.
b. Thiên Chúa.
c. Đấng Cứu Thế.
d. Đấng Mêsia.
 
46. Ông Ladarô được chôn trong mồ bao lâu? (Ga 11,39)
a. Hai ngày.
b. Ba ngày.
c. Bốn ngày.
d. Bảy ngày.
 
47. Người đã chết 4 ngày, được Đức Giêsu làm cho sống lại, tên là gì?  (Ga 11,7)
a. Phêrô.
b. Ladarô.
c. Giai-ia.
d. Tabitha.
 
48. Theo Đức Giêsu, ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có gì nơi mình? (Ga 11,10)
a. Ánh sáng.
b. Cây gậy.
c. Cây đèn.
d. Bảng chỉ đường.
 
49. Cô Mácta tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 11,27)
a. Thiên Chúa tối cao.
b. Đấng giải phóng muôn dân.
c. Đức Kitô.
d. Giavê Đức Chúa.
 
50. Đức Giêsu bảo ai là kẻ sẽ nộp Người? (Mt 26, 25)
a. Ông Giuđa.
b. Ông Gioan.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Tôma.
 
51. Hãy hoàn thành câu: “Tất cả anh em, hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước … … … .” (Mt 26,28)
a. Cứu chuộc nhân loại.
b. Chuộc tội cho con người.
c. Cứu thoát nhân loại khỏi mọi tội lỗi.
d. Đổ ra cho muôn người được tha tội.
 
52. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)
a. Thượng tế Caipha.
b. Thượng tế Khanan.
c. Tổng trấn Philatô.
d. Vua Hêrôđê.
 
53. Đức Giêsu trút linh hồn vào giờ thứ mấy? (Mt 27,45)
a. Giờ thứ 6.
b. Giờ thứ 9.
c. Giờ thứ 10.
d. Giờ thứ 11.
 
54. “Quả thực, ông này là Con Thiên Chúa”. Đây là lời tuyên xưng của ai? (Mt 27,45)
a. Tổng trấn Philatô.
b. Thánh Gioan tông đồ.
c. Viên đại đội trưởng.
d. Ông Nicôđêmô.
 
55. Thượng tế, thời Đức Giêsu chịu xét xử tên là gì? (Mt 26,57)
a. Thượng tế Khanan.
b. Thượng tế Simon.
c. Thượng tế Caipha.
d. Thượng tế Abiatha.
 
56. Người đã chối Thầy 3 lần tên là gì? (Mt 26,69-75)
a. Ông Tôma.
b. Ông Giuđa.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Phaolô.
 
57. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,11)
a. Tổng trấn Phéttô.
b. Tổng trấn Phêlích.
c. Tổng trấn Philatô.
d. Tổng trấn Quiriniô.
 
58. Người đã vác đỡ thập giá Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,32)
a. Simêôn.
b. Giôxếp.
c. Simon.
d. Nicôđêmô.
 
59. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá tên là gì? (Mt 27,33)
a. Gôngôtha.
b. Tabor.
c. Bêtania.
d. Giệtsêmani.
 
60. Người đã xin tổng trấn Philatô thi hài Đức Giêsu để an táng tên là gì? (Mt 27,57)
a. Gioan.
b. Giôxếp.
c. Simon.
d. Nicôđêmô.
 
61. Trình thuật Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ do thánh sử nào ghi lại? (Ga 13,1-15)
a. Thánh sử Mátthêu.
b. Thánh sử Máccô.
c. Thánh sử Luca.
d. Thánh sử Gioan.
 
62. Ai đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)
a. Các thượng tế.
b. Dân Do thái.
c. Quân La mã.
d. Ma quỷ.
 
63. Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn đệ? (Ga 13,1-15)
a. Ông Giuđa Ítcariốt.
b. Ông Simon, người mời Đức Giêsu và các môn đệ dùng cơm.
c. Đức Giêsu.
d. Ông chủ nhà tiệc ly.
 
64. Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu đến rửa chân cho ông? (Ga 13,6)
a. Ông Giuđa.
b. Ông Simon Phêrô.
c. Ông Tôma.
d. Ông Giacôbê.
 
65. Khi rửa chân cho các môn đệ Đức Giêsu đã nói gì? (Ga 13,15)
a. Các anh hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
b. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.
c. Điều này sẽ được lưu truyền mãi.
d. Mọi người sẽ nhớ đến việc này.
 
66. Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, đó là giờ phải bỏ đâu mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)
a. Vương quốc Giuđa.
b. Thế gian.
c. Đền thờ Giêrusalem.
d. Đoàn chiên bé nhỏ.
 
67. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)
a. Che chở.
b. Yêu thương.
c. Bảo vệ.
d. Lo lắng.
 
68. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5)
a. Xức dầu.
b. Rửa chân.
c. Làm phép rửa.
d. Tha tội.
 
69. Ai đã có ý định nộp Đức Giêsu cho các thượng tế? (Ga 13,2)
a. Ông Tôma.
b. Ông Giuđa Ítcariốt.
c. Ông Simon Phêrô.
d. Ông Phaolô.
 
70. “Thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Lời này là của ai? (Ga 13,9)
a. Ông Tôma.
b. Ông Giuđa Ítcariốt.
c. Ông Simon Phêrô.
d. Ông Phaolô.
 
71. Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 19,38)
a. Ông Nicôđêmô.
b. Ông Giôxếp Ariamatha.
c. Ông Tôma.
d. Ông Giuđa.
 
72. Những người đã an táng Đức Giêsu là ai? (Ga 19,38-42)
a. Ông Nicôđêmô.
b. Ông Giôxếp Arimatha.
c. Ông Phêrô.
d. Chỉ a và b đúng.
 
73. Khi thấy Đức Giêsu đã chết, quân lính đã làm gì? (Ga 19,31-34)
a. Không đánh dập ống chân Người.
b. Lấy đòng đâm vào cạnh sườn người.
c. Đưa rượu cho Đức Giêsu uống.
d. Chỉ a và b đúng.
 
74. Khi người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Đức Giêsu, thì điều gì đã xảy ra? (Ga 19,31)
a. Bức màn Đền thờ bị xé ra làm 2.
b. Mồ mả bật tung.
c. Bầu trời mây đen vần vũ.
d. Máu và nước chảy ra.
 
75. Người môn đệ hiện diện dưới chân thập giá là ai? (Ga 19,25-27)
a. Ông Gioan.
b. Thân mẫu Đức Giêsu.
c. Ông Phêrô.
d. Chỉ a và b đúng.
 
76. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,32)
a. Dầu thơm.
b. Võ quế.
c. Trầm hương.
d. Giấm.
 
77. Mẹ Đức Giêsu, người đứng dưới chân thập giá tên là gì?  (Ga 19,25)
a. Xara.
b. Gioanna.
c. Maria.
d. Anna.
 
78. Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39) 
a. Ông Giôxếp Arimathê.
b. Ông Nicôđêmô.
c. Ông Saolô.
d. Ông Gamaliên.
 
79. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)
a. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
b. “Tôi khát!” 
c. “Thế là đã hoàn tất!”
d. “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”

Gb. Nguyễn Thái Hùng


 
++++++++++++++++++++++++

 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
MÙA CHAY A Trắc – Nghiệm


01. a. Thần Khí (Mt 4,1)
02. c. 40 ngày đêm (Mt 4,2)
03. a. Còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4,4)
04. a. Thiên Chúa của ngươi (Mt 4,7)
05. c. Phải thờ phượng 1 mình Ngài mà thôi. (Mt 4,10)
06. a. Bái lạy (Mt 4, 11)
07. c. Hòn đá (Mt 4,3)
08. a. “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”  (Mt 4,9)
09. c. Các sứ thần (Mt 4,11)
10. a. Ông Phêrô – Giacôbê – Gioan (Mt 17,1)
11. a. Ngôn sứ Êlia (Mt 17,3)
12. b. Môn đệ Phêrô (Mt 17,4)
13. d. Ông Môsê (Mt 17,3)
14. a. Hãy vâng nghe lời Người (Mt 17,5)
15. d. Kinh hoàng (Mt 7,6)
16. d. Ánh sáng (Mt 17,2)
17. d. Đức Giêsu (Mt 17,1)
18. b. Ông Giacóp (Ga 4,5)
19. a. Đấng cứu độ trần gian (Ga 4,42)
20. c. Đức Giêsu (Ga 4,12-14)
21. b. Thần khí và sự thật (Ga 4,24)
22. a. Hoàn tất công trình của người (Ga 4,34)
23. d. Khoảng 12 giờ trưa (Ga 4,6)
24. c. Xykha (Ga 4,5)
25. c. Đức Giêsu (Ga 4,7)
26. b. Samari ( (Ga 4,42)
27. b. Đấng Mêsia (Ga 4,25)
28. b. Hai ngày (Ga 4,40)
29. a. Người được sai phái (Ga 9,7)
30. d. Ngày sabát (Ga 9,14)
31. d. Là 1 vị ngôn sứ (Ga 9, 17)
32. b. Kẻ xem thấy lại nên đui mù (Ga 9,3)
33. c. Ông Môsê (Ga 9,28)
34. b. Giêsu (Ga 9,11)
35. a. Bùn (Ga 9,14)
36. b. Những người Pharisêu (Ga 9,13)
37. c. Đấng Kitô (Ga 9,22)
38. d. Người mù (Ga 9,30-31)
39.  a. Mácta và Maria (Ga 11,1)
40. b. Cô Maria (Ga 11,2)
41. a. Bà Mácta (Ga 11,27)
42. d. Sẽ không bao giờ phải chết (Ga 11,25)
43. a. Khóc (Ga 11,35)
44. a. Bêtania (Ga 11,1)
45. b. Thiên Chúa (Ga 11,4)
46. c. Bốn ngày (Ga 11,39)
47. b. Ladarô (Ga 11,43)
48. a. Ánh sáng (Ga 11,10)
49. c. Đức Kitô (Ga 11,27)
50. a. Ông Giuđa (Mt 26,25)
51. d. Đổ ra cho muôn người được tha tội (Mt 26,28)
52. a. Thượng tế Caipha (Mt 26,63)
53. b. Giờ thứ 9 (Mt 27,45)
54. c. Viên đại đội trưởng (Mt 27,45)
55. c. Thượng tế Caipha (Mt 26,57)
56. c. Ông Phêrô (Mt 26,69-75)
57. c. Tổng trấn Philatô (Mt 27,11)
58. c. Simon (Mt 27,32)
59. a. Gôngôtha (Mt 27,33)
60. b. Giôxếp (Mt 27,57)
61. a. Thánh sử Gioan (Ga 13,1-15)
62. d. Ma quỷ (Ga 13,2)
63. c. Đức Giêsu (Ga 13,1-15)
64. b. Ông Simon Phêrô (Ga 13,6)
65. b. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13,15)
66. b. Thế gian (Ga 13,1)
67. b. Yêu thương (Ga 13,1)
68. b. Rửa chân (Ga 13,5)
69. b. Ông Giuđa Ítcariốt (Ga 13,2)
70. c. Ông Simôn Phêrô (Ga 13,9)
71. b. Ông Giôxếp Ariamatha (Ga 18,38)
72. d. Chỉ a và b đúng (Ga 18,38-42
73. d. Chỉ a và b đúng (Ga 18,31-34)
74. d. Máu và nước chảy ra (Ga 18,31)
75. a. Ông Gioan (Ga 19,25-27)
76. c. Trầm hương (Ga 19,32)
77. c. Maria (Ga 19,25)
78. b. Ông Nicôđêmô (Ga 19,39) 
79. b. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
Gb. Nguyễn Thái Hùng
pva mc

2019
 Tags: pva mc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây