TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng –Năm B

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”. (Mc 1, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Ngày 29.9

Thứ bảy - 01/05/2021 00:26 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   867
“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở,và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
VHTK CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Ngày 29.9
VUI HỌC THÁNH KINH
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

Tin Mừng thánh Gioan 1,47-51
Kh 12, 7-12a
Ngày 29  tháng 9

 
Tin Mừng

47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."


47 Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Here is a true Israelite.  There is no duplicity in him."
48 Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree."
49 Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God;  you are the King of Israel."
50 Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree?  You will see greater things than this."
51 And he said to him, "Amen, amen,  I say to you, you will see the sky opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
micaen
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 1,51
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Khi gặp Đức Giêsu, ông Nathanaen nói gì? (Ga 1,49)
a. Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
b. Thầy là Đấng phải đến thế gian.
c. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
d. Thầy là con Thiên Chúa, là vua Ítraen.


a2. Đức Giêsu bảo các ông sẽ thấy trời mở ra và ai sẽ lên lên xuống xuống trước Con Người? (Ga 1,53)
a. Các thiên thần của Thiên Chúa.
b. Người công chính.
c. Các ngôn sứ.
d. Cả a, b và c đúng.


a3. Các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên ai? (Ga 1,51)
a. Ông Giacóp.
b. Ông Ađam.
c. Ông Ápraham.
d. Con Người.


a4. Ai nói với ông Nathanaen : “Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”? (Ga 1,51)
a. Thiên Chúa.
b. Thần Khí Sự Thật.
c. Đức Giêsu.
d. Ông Môsê.


a5. Các tầng trời mở ra và các thiên thần làm gì trên Con Người? (Ga 1,51)
a. Hầu hạ.
b. Lên lên xuống xuống.
c. Dẫn con người vào hoang địa.
d. Cả a, b và c đúng.B. Tổng Lãnh Thiên Thần

b1. Những Tổng Lãnh Thiên Thần là những ai ?
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..


b2. Trong tiếng Do Thái, tên của Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen có nghĩa là : "Ai là Người Giống Như Thiên Chúa?" (Who is like God?) được tôn kính như là vị lãnh đạo của đạo binh các Thiên Thần, là người sẽ làm gì?
a. Chinh phục Xatan và bè lủ ma quỷ của nó,
b. Được xem như là người bảo vệ cho Giáo Hội.
c. Người truyền rao lời của Thiên Chúa.
d. Chỉ có a và b đúng.


b3. Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaen, tên trong tiếng Do Thái có nghĩa là :  "Bác Sĩ hay Thần Dược" (Medic or Ointment) của Thiên Chúa, được nói tới trong sách nào?
a. Đanien.
b. Tôbia.
c. Étte.
d. Samuen.


b4. Ai đã truyền tin cho Đức trinh nữ Maria?
a. Raphaen.
b. Gáprien.
c. Giuse.
d. Micaen.


b5.  Bạn biết gì về Chuỗi Kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………III. Ô CHỮ
oc tonglanhthienthan
Những gợi ý

01. Người từ trời xuống, lăn tảng đá niêm phong ngôi mộ của Đức Giêsu. (Mt 28,1)

02. Ai chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống? (St  28,12)

03. Trong sách Khải Huyền, ai cùng với các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà?  (Kh12,7)

04. Đức Giêsu nói với ông Nathanaen : ‘Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên ai?’ Ga 1,51)

05. Nhớ lại lời của thiên sứ Raphaen : Tôbia lấy trong túi ra gan cá cùng với tim, và đặt trên than của cái gì và mùi cá đẩy lui quỷ, khiến nó chạy trốn về miền Thượng Ai-cập? (Tobia 8,2-3)

06. Trong thị kiến ơn gọi của mình, có 1 thiên thần gắp cục than hồng đặt vào miệng để thanh tẩy. Đây là thị kiến của ngôn sứ nào? (Is 6.6-8)

07. Trong một thị kiến của Đanien, người thấy một trong các thiên sứ lãnh đạo cao cấp đến trợ lực để chống lại thiên sứ lãnh đạo vương quốc Ba Tư. Vị thiên sứ cao cấp này tên là gì? (Đn 10,13)

08. Thiên sứ giúp đỡ cậu Tôbia tên là gì?  (Tb 6,14)

09. Khi giải thích dụ ngôn cỏ lùng, Đức Giêsu gọi mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là ai? (Mt 13,39)

10. Đức Chúa đặt ai với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh? (St 4,24)

11. Trong sách Tôbia, thiên sứ Raphaen có tên gọi là gì.? (Tb 6,14)

12. Trên Hòm Bia Giao Ước, người ta chạm khắc 2 thiên thần, và tên gọi thiên thần đó là gì? (1 V 8,7)

13. Thiên thần đã truyền tin cho đức trinh nữ Maria. (Lc 1,26-27)

14.  Sau khi cám dỗ Đức Giêsu không được, quỷ bỏ Người mà đi, và có ai tiến đến hầu hạ Người? (Mt 4,11)

15. Vị sứ thần đã gắp than hồng thanh tẩy môi miệng ngôn sứ Isaia tên là gì? (Is 6,1-8)

16. Tại Đền thờ Giêrusalem, thiên thần Gáprien đã hiện ra vơi ai? (Lc 1,11-12)

17. Trong sách Khải Huyền, ở trên trời : thiên thần Micaen và các thiên thần của người giao chiến với ai? (Kh 12,7)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở,
và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
Tin Mừng thánh Gioan 1,51
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

Tin Mừng thánh Gioan 1,47-51
Kh 12, 7-12a
Ngày 29  tháng 9

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen

* Tin Mừng thánh Gioan 1,51
"Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở,
và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."


II. TRẮC NGHIỆM
a1. d. Thầy là con Thiên Chúa, là vua Ítraen  (Ga 1,49)
a2. a. Các thiên thần của Thiên Chúa (Ga 1,53)
a3. d. Con Người (Ga 1,51)
a4. c. Đức Giêsu (Ga 1,51)
a5. b. Lên lên xuống xuống (Ga 1,51)


B.
b1. Những Tổng Lãnh Thiên Thần là :
Micaen – Gáprien - Raphaen.
b2. d. Chỉ có a và b đúng.
b3. b. Tôbia.
b4. b. Gáprien.
b5.   Chuỗi Kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.


Một hôm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra với Antonia d’ Astonac, một tôi tớ nhiệt thành của Chúa, Ngài nói với cô rằng Ngài mong muốn được tôn vinh bằng việc chào kính Chín Phẩm Thiên Thần bằng một Kinh Lạy Cha và Ba Kinh Kính Mừng để tôn kính từng phẩm Thiên Thần.
Lời hứa của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae:
                                                                                                                                                  
Ai đọc chuỗi Kinh này để tôn kính Ngài, khi đến trước Bàn Thánh (trước khi rước lễ) sẽ được hộ tống bởi chín Thiên Thần, mỗi Thiên Thần được chọn từ mỗi phẩm Thiên Thần. Thêm vào đó, ai đọc chuỗi kinh này mỗi ngày, Ngài sẽ cùng với các Thiên Thần tiếp tục phù hộ trong đời sống, và sau khi chết các Ngài sẽ đem họ và thân quyến của họ ra khỏi luyện ngục.


Chuỗi kinh:

 

 
Bắt đầu bằng Kinh ăn Năn Tội như sau:
“Lạy Chúa, con thật tâm sám hối vì những tội con đã phạm. Vì những tội này con đáng bị gia hình nơi hỏa ngục đời đời. Nhưng trên hết là vì con đã phản nghịch lại Chúa là Ðấng tốt lành và đáng được con yêu mến hết lòng. Con quyết tâm chừa cải, với sự trợ giúp và ơn sủng Ngài, con sẽ xưng thú tội lỗi, làm việc đền tội, tránh xa chước cám dỗ và không phạm tội nữa. Amen.”
“Lạy Chúa, xin đến phù trợ con
Lạy Chúa, xin mau đến đến trợ giúp con
Sáng danh Ðức Chúa Cha....”

.
Theo chiều mủi tên từ số 1 cho đến số 9, đọc 1 Kinh Lạy Cha và 3 Kinh Kính Mừng để tôn kính 9 phẩm Thiên Thần.


1.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Seraphim, xin Chúa giúp chúng con nên xứng đáng được cháy sáng với ngọn lửa nhân đức tuyệt hảo. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.


2.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Cherubim, xin Chúa đoái thương ban cho chúng con ơn sủng để chúng con rời xa con đường gian ác mà trở về con đường của người Kitô hoàn hảo.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

3.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần ở Ngai Tòa Chúa (Thrones), xin Chúa đổ tràn đầy trong tim chúng con nhân đức khiêm nhường đích thực.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

4.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Quản Trị (Dominions), xin Chúa ban cho chúng con ơn sủng để chúng chế ngự giác quan và kiềm chế những cảm xúc phóng túng của chúng con. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.


5.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Uy Lực (Powers), xin Chúa đoái thương bảo vệ linh hồn chúng con khỏi cạm bẩy và cám dỗ của ma quỷ.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.


6.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Ðức Hạnh (Virtues,) xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi tay ma quỷ và không phải đau đón khi rơi vào cám dỗ.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.


7.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Thống Trị (Principalities), xin Chúa đổ đầy linh hồn chúng con Tinh Thần Vâng Phục đích thực. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.


8.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Tổng Lãnh Thiên Thần (Archangles), xin Chúa cho chúng con kiên tâm trong Ðức Tin và trong mọi việc làm lành, để chúng con xứng đáng được hưởng vinh quang Thiên Ðàng.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.


9.  Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh các Thiên Thần (Angles), xin Chúa cho chúng con được sự bảo vệ của các Ngài trong đời sống này và dẫn đưa chúng con đến cuộc sống vĩnh cửu sau này.  Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Từ số 10 tới số 13:
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Thiên Thần Bản Mệnh.


Kết thúc:

Ôi vinh quang thay Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng thủ lãnh và điều khiển Ðạo Binh Thiên Ðàng, Ðấng canh giữ các linh hồn, đánh bại các thần linh phản loạn, phục vụ nơi Thánh Ðiện, người bạn dẫn đường cho chúng con, Ðấng chiếu sáng với nhân đức trổi vược phi thường, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay ma quỷ.  Chúng con tin cậy nơi Ngài. Xin Ngài ban ơn bảo vệ cho chúng con để chúng con phục vụ Chúa một cách trung thành hơn mỗi ngày.

Xướng: Xin cầu cho chúng con, Ôi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng trấn giữ của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.

Ðáp: Ðáng chịu lấy những gì Chúa Giêsu Kitô đã hứa.

Cầu Nguyện:

Lạy Thiên Chúa Quyền Năng Hằng Hữu, Ðấng tốt lành và hay thương xót cho sự Cứu Ðộ loài người, chúng con nài xin Ngài ban cho chúng con Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng canh giữ của Giáo Hội Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng được cứu thoát khỏi tất cả kẻ thù của chúng con để không có bất cứ ai trong bọn chúng tấn công chúng con trong giờ chết, nhưng chúng con được dẫn dắt bởi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào nơi uy nghi của vương quốc Ngài.  Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.

Phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Piô IX.Constatis, Feb. 1897, ABEL, Episc. Const. et Abr.

III. Ô CHỮ
01. Thiên Thần Chúa (Mt 28,1)
02. Gia cóp (St  28,12)
03. Micaen (Kh12,7)
04. Con Người.(Ga 1,51)
05. Lư hương (Tobia 8,2-3)
06. Isaia (Is 6.6-8)
07. Micaen (Đn 10,13)
08. Raphen (Tb 6,14)
09. Thiên thần (Mt 13,39)
10. Thần hộ giá (St 4,24)
11. Adaria (Tb 6,14)
12. Kêrubim (1 V 8,7)
13. Gáprien (Lc 1,26-27)
14. Các sứ thần  (Mt 4,11)
15. Xêraphim (Is 6,1-8)
16. Dacaria (Lc 1,11-12)
17. Con Mãng Xà (Kh 12,7)


Hàng dọc : Tổng Lãnh Thiên thần

NGUYỄN THÁI HÙNG
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/

 

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEN, GÁPRIEN, RAPHAEN
Ga 1, 47-51

Hôm nay toàn thể Giáo hội hân hoan mừng lễ các Tổng lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien và Raphaen. Trong niềm vui lớn lao được các Thiên Thần hộ phù, nâng đỡ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vai trò của các Thiên Thần trong đời sống Giáo Hội và con người.

THIÊN THẦN LÀ GÌ  ?

Theo điển ngữ Thần Học Thánh Kinh, tên các Thiên Thần không do bản tính mà do chức vụ. Thiên Thần là sứ giả. Các Ngài là” những thần khí chuyên lo phục vụ, được sai đi giúp ích những người sẽ thừa hưởng phần rỗi( Dt 1, 14 ). Các Ngài lập thành một thế giới huyền nhiệm ở ngoài lãnh vực tri giác thông thường của chúng ta.


Cựu Ước thường diễn tả Thiên Chúa như một Đế Vương phương Tây. Những phần tử của triều đình cũng là những tôi tớ Ngài. Người ta còn gọi Ngài là Thánh hoặc Con của Thiên Chúa. Trong số các thần Kêrubim đỡ nâng ngai tòa Chúa, kéo xa giá Ngài, làm xa giá cho Ngài hoặc giữ lối vào thánh địa của Ngài không cho kẻ phàm tục vào; các thần sêraphim chúc tụng vinh quang Chúa và chính một vị trong các thần ấy đã thanh tẩy môi miệng ngôn sứ Isaia trong thị kiến đầu tiên. Người ta còn gặp thấy các thần Kêrubim trong những bức tượng nơi Đền Thờ làm cánh che hòm bia. Như thế, cả một đạo binh thiên quốc ca ngợi vinh quang Thiên Chúa, và tuân phục ý Ngài trong việc điều hành vũ trụ cũng như thi hành các mệnh lệnh của Ngài, đạo binh ấy lập thành một mối liên lạc giữa trời và đất( Stk 28, 12).

Tuy nhiên, bên cạnh những sứ giả huyền bí trên, có những đoạn Thánh Kinh đề cập đến một sứ thần của Giavê Thiên Chúa. Nhưng với đà tiến của mạc khải, vai trò sứ thần Giavê dần dần được trao cho các Thiên Thần, những sứ giả thông thường của Thiên Chúa. Vai trò của các Thiên Thần cũng tiến triển đều đều. Lúc đầu người ta xếp lẫn lộn vai trò của các Thiên Thần, họ gán cho các Thiên Thần những phận sự xấu tốt lẫn lộn. Tuy nhiên, sau cuộc lưu đầy ở Babylon về, các phận vụ của các Thiên Thần được phân loại rõ ràng hơn và các Thiên Thần có được một phẩm tính luân lý tương ứng với vai trò của mình. Sau này, các Thiên Thần nhận được tên tương ứng với chức vụ:” Raphaen”Thiên Chúa chữa lành”, Gáprien” Anh hùng của Thiên Chúa”, Micaen” Ai được như Chúa”. Chính Thiên Thần Micaen, thủ lãnh các Thiên Thần, được trao nhiệm vụ coi sóc cộng đoàn Do Thái. Như vậy, gíao lý Cựu Ước đã luôn khẳng định sự hiện hữu của các Thiên Thần và sự hiện diện của họ trong thế giới nhân loại.

Tân Ước cũng liệt kê các Tổng Lãnh Thiên Thần( 1 Thes 4 ); các thần Kêrubim( Dt 9, 5 ), các Ngai Thần, Quản thần, Lãnh Thần, Uy Thần ( Colosê 1, 16 ), các Dũng Thần( Eph. 1, 21 ). Với nhiều cấp bậc thay đổi tùy theo kiểu nói, phẩm trật này không có tính cách một giáo lý nhất định mà chỉ là một yếu tố phụ thuộc và mềm dẻo.

Chính Chúa Giêsu còn minh định địa vị các Thiên Thần đối với con người, hình ảnh huyền bí của Người, nhất là trong vinh quang của Người sau này: tháp tùng Chúa ngày quang lâm( Mt 25, 31 ), lên xuống quanh Chúa( Ga 1, 51 ), Chúa  sai các Thiên Thần đi tụ tập những kẻ được chọn, xua đuổi những kẻ bị luận phạt khỏi Nước Trời. Ngay lúc chịu thương khó, Đức Giêsu đã có thể đòi hỏi sự can thiệp của các Thiên Thần hằng theo phục vụ Người. Như vậy, thế giới Thiên Thần lệ thuộc vào Đức Kitô và chiêm ngưỡng mầu nhiệm của Người.

Đối với con người, các Thiên Thần có một mối giây liên lạc mật thiết. Thiên Thần Gáprien mang hai sứ điệp truyền tin( Lc 1, 19.26); cả một đạo binh Thiên Quốc hát mừng trong đêm giáng sinh( Lc 2, 9-14 ), các Thiên Thần còn báo tin Chúa phục sinh( Mt 28, 5 ) và loan báo cho các môn đệ ý nghĩa cuộc Thăng Thiên( Cv 1, 10t…), phụ tá Đức Kitô trong việc cứu rỗi nhân loại( Dt 1, 14 ). Các Thiên Thần chăm sóc giữ gìn loài người( Mt 18, 10), dâng lên Thiên Chúa lời kinh của các Thánh( Kh.5, 8 ), dẫn đưa linh hồn người công chính vào Thiên Đàng( Lc 16, 22 ). Để nâng đỡ Giáo Hội, các Thiên Thần sát cánh với thủ lãnh của mình là Micaen, tiếp tục cuộc chiến với satan, được khai diễn ngay từ nguyên thủy( Kh 12, 1-9).
LỄ HÔM NAY CÓ Ý NGHĨA GÌ  ?

Mừng lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần hôm nay, chúng ta toàn thể dân Chúa được hiểu rõ hơn vai trò, chức vụ, phẩm trật của các Thiên Thần, được hiểu rõ hơn về sự duy nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta hãy khắc ghi vào tâm hồn sứ điệp của Tin Mừng đem đến: Đức Kitô đến để làm chứng cho sự thật, sự cứu rỗi. Ngài đến để làm cho vai trò của Chúa Cha nổi bật và Ngài trở về trời để Chúa Thánh Thần tác động trong lịch  sử nhân loại. Ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần và các môn đệ cũng được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Nên cả Phêrô lẫn các môn đệ đều can đảm, hăng say làm chứng cho Chúa Giêsu chết và sống lại. Chính nhờ có Chúa Thánh Thần xuống, các môn đệ đã rút ra khỏi vỏ ốc sợ sệt của mình để hăng say, kiên trung làm chứng cho sự thật. Một sự thật đã bị con người cố tình làm cho lu mờ và muốn chối bỏ nó. Nhờ Chúa Thánh Thần mà Giáo Hội sơ khai đã đứng vững trong lòng tin. Nhờ Chúa Thánh Thần, Giáo hội hôm nay cũng kiên trì bền trí, đương đầu với những khó khăn thử thách và luôn đứng vững trước ba đào, thử thách, sóng gió.

Mừng lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần: Micaen, Gáprien và Raphaen, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin các Ngài chuyển cầu cùng Chúa để chúng ta cùng với Tổng Lãnh

Thiên Thần Micaen oai dũng làm chứng cho sự thật, cho công bình và bác ái, để chúng ta cùng với Tổng Lãnh Thiên Thần Gáprien tung hô mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa mỗi khi đọc kinh”kính mừng”, để chúng ta cùng với Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaen cứu chữa phần xác và phần hồn mọi người.

Lạy Chúa là Đấng thượng trí vô song, Chúa đã muốn cho Thiên Thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ. Xin cho các Thiên Thần đang phục vụ Chúa trên trời cũng luôn luôn phù hộ chúng con ở dưới đất( Lời nguyện nhập lễ, lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien, Raphaen).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
http://www.simonhoadalat.com/suyniem/saints/Thang9/Ngay29.htm
 
 Tags: vhtk tháng 9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây