TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08.12

Thứ bảy - 12/06/2021 06:23 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1003
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
VHTK Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08.12

 

 

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
Lễ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Tin Mừng thánh Luca  1, 26-38
Ngày 8 tháng 12


TIN MỪNG

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


26  In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth,27 to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.
28 And coming to her, he said, "Hail, favored one! The Lord is with you."
29 But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be.
30 Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.
31 Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus.
32 He will be great and will be called Son of the Most High,  and the Lord God will give him the throne of David his father,33 and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."
34 But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" 35 And the angel said to her in reply, "The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.
36 And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived  a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren;37 for nothing will be impossible for God."
38 Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.

I. HÌNH TÔ MÀU
hình tô màu 37
* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Sáng Thế Ký 3,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

01. Sứ thần vào nhà trinh nữ và gọi trinh nữ là gì?(Lc 1,28)
a. Người được chúc phúc.
b. Đấng đầy ân sủng.
c. Người được tuyển chọn.
d. Người được các ngôn sứ loan báo.


02. Người thiếu nữ được truyền tin tên là gì? (Lc 1,27)
a. Cô Gioanna.
b. Cô Maria.
c. Cô Êlisabét.
d. Cô Anna.


03. Sứ thần loan báo người con do Đức Maria sinh ra là ai? (Lc 1,38)
a. Con Đấng Tối Cao.
b. Người dẫn đưa dân Ítraen về Đất Hứa.
c. Đấng giải phóng.
d. Thượng tế của dân Do thái.


04. Giêsu nghĩa là gì? (Lc 1,31)
a. Thiên Chúa cứu chuộc con người.
b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
c. Được cứu vớt.
d. Thiên Chúa an ủi con người.


05. Sau khi nghe lời sứ thần nói, Đức Maria đã thưa thế nào?(Lc 1,38)
a. “Vâng, con xin nghe lời Thiên Chúa của con”.
b. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
c. “Vâng, xin ngài hãy làm những gì tốt đẹp cho con”.
d. “ Xin hãy làm cho tôi tớ ngài đây”.


B.
b1. Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được Đức Giáo Hoàng nào công bố?
a. Đức Giáo Hoàng Piô IX.
a. Đức Giáo Hoàng Piô XII.
a. Đức Giáo Hoàng Phaolô IV.
a. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.


b2. Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được công bố năm nào?
a. Năm 1854.
b. Năm 1858.
c. Năm 1950.
d. Năm 1954.


b3. Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được tuyên tín với tài liệu này:
a. Thông điệp "Ineffabilis Deus".
b. Thông điệp “Mater et Magistra”.
c. Tông huấn “Marialis Cultus”.
d. Tông thư “Rosarium virginis mariae”.


b4. Đức Giáo Hoàng, với trọng sắc "Commissioni nobis" năm 1708 truyền dạy lễ Mẹ Vô nhiễm là lễ buộc trong khắp Giáo hội?
a. Đức Giáo Hoàng Clêmentê XI.
b. Đức Giáo Hoàng Sixtô V.
c. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XIV.
d. Đức Giáo Hoàng Piô XII.


b5. Giáo Hội đã tuyên tín Mẹ Maria đầu thai vô nhiễm và long trọng mừng lễ Mẹ Vô nhiễm là để làm gì?
a. Để cảm tạ Chúa Ba Ngôi rất thánh đã tiền định tuyển chọn Mẹ với một đặc ân lạ lùng,
b. Để chuẩn bị cho phẩm chức và sứ mạng của Mẹ,
c. Để ngợi khen chúc tụng Mẹ cao sang hơn mọi bậc thần thánh và toàn thể loài người.
d. Cả a, b và c đúng.

 
III. Ô CHỮ 
oc vô nhiễm
Những gợi ý

01. Thiên Chúa sẽ ban cho Đức Giêsu điều gì của vua Đavít, tổ tiên Người? (Lc 1,32)

02. Đức Giêsu sẽ được gọi là Con của ai? (Lc 1,32)

03. Sứ thần chào Đức Maria là Đấng đầy điều gì? (Lc 1,28)

04. Sứ thần nói ai sẽ ngự xuống trên Đức Maria? (Lc 1, 35)

05. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1, 26)

06. Sứ thần bảo Đức Maria sẽ hạ sinh 1 con trai và đặt tên là gì? (Lc 1, 31)

07. Thôn nữ tại thành Nadarét được sứ thần truyền tin tên là gì? (Lc 1, 27)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Tin Mừng thánh Luca 1,38

 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Lễ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Tin Mừng thánh Luca 1, 26-38
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Đức Maria đạp đầu con rắn

* Sáng Thế Ký  3,15
"Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."


II. Trắc Nghiệm
A.
01. b. Đấng đầy ân sủng (Lc 1,28)
02. b. Cô Maria (Lc 1,27)
03. a. Con Đấng Tối Cao (Lc 1,38)
04. a. Thiên Chúa cứu chuộc con người (Lc 1,31)
05. b. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)


B.
b1. a. Đức Giáo Hoàng Piô IX.
b2. a. Năm 1854.
b3. a. Thông điệp "Ineffabilis Deus".
b4. a. Đức Giáo Hoàng Clêmentê XI.
b5. d. Cả a, b và c đúng.


III. Ô CHỮ 
01. Ngai vàng (Lc 1,32)
02. Đấng Tối Cao (Lc 1,32)
03. Ân sủng (Lc 1,28)
04. Thánh Thần (Lc 1,35)
05. Gáprien (Lc 1,26)
06. Giêsu (Lc 1,31)
07. Maria (Lc 1,27)


Hàng dọc : Vô Nhiễm

NGUYỄN THÁI HÙNG
pvct 12

 
LỄ  ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Ngày 8 tháng 12
Lc 1,26-38
             Mỗi người chúng ta đều có một  bà mẹ trần thế. Mẹ là người sinh ra ta ,cho ta bú mớm vỗ về , an ủi ta .Mẹ là người dậy ta tiếng nói đầu đời .Mẹ đưa ta tới trường, mở rộng chân trời cho ta tiến bước.Mẹ dậy ta biết vượt thắng gian nan ,đẩy lui thử thách ,biết quí trọng thời gian Mẹ làm gương cho ta về lòng bao dung,chia sẻ ,nhân ái .Mẹ dậy ta phải sống công bằng bác ái. Mẹ giúp ta ham sống và tìm ra ý nghĩa cuộc đời .Mẹ là niềm an ủi , là hạnh phúc và là sức mạnh để ta lướt thắng gian nguy .Vâng, Chúa đã trao cho mỗi người một bà Mẹ đáng yêu , đáng quí trọng ,Chúa lại  ban  tặng cho nhân loại một bà Mẹ vượt trổi trên mọi bà Mẹ thế trần.

Mẹ có tên tuyệt vời không tên nào dưới thế có thể diễn tả hết như  Mẹ đã được gọi :MARIA.

-Maria là ai ?
-Tại sao Mẹ  lại vô nhiễm nguyên tội ?
-Đặc ân vô nhiễm nguyên tội giúp ích gì ta ?


I.       MARIA LÀ AI ?  

Ở đây , ta chỉ nói lướt qua về Maria qua đoạn suy niệm này vì bài này không phải là một nghiên cứu về tiểu sử của Mẹ theo nhãn giới  Kinh Thánh hay suy tư  thần học mà người viết chỉ phác hoạ đôi nét cơ bản để người đọc dễ nhận ra Maria là ai . Maria là Mẹ Đấng cứu thế ,đã sinh ra Chúa Giêsu  .Maria được sinh ra trong một gia đình đạo đức , thánh thiện . Cha Người là thánh Gioankim và mẹ Người là bà thánh Anna .  Maria được sinh ra vào lúc hai ông bà Gioankim và Anna đã già nua,tuổi tác .Maria sống ở làng quê Nazarét ,miền Bắc nước Palestina. Lớn lên như mọi người con gái thời đó , Maria đã đính hôn với Giuse , làm nghề thợ mộc ở làng Nagiarét,thuộc dòng dõi vua Đavít.

Tuy đã đính hôn với Giuse,nhưng Maria đã khấn giữ mình đồng trinh để  đời đời dành riêng cho Thiên Chúa,nên chính trong thời điểm này,ý định của Thiên Chúa đã đổ xuống  trên trinh nữ Maria.Thiên Chúa đã sai Thiên sứ Gabrien đến gặp trinh nữ Maria và nói lên ý định tuyệt vời của Thiên Chúa,chọn  Maria làm Mẹ Đấng Cứu  Thế .”...và này đây bà sẽ thụ thai,sinh hạ một con trai,và đặt tên là Giêsu" (Lc 1,31 )
Maria bối rối, hoang mang, thưa với sứ thần :”Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào,vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”(Lc 1,34 ). Thiên sứ đã giải thích cho Maria rằng:”Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà,và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà,vì thế,Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa"  (Lc 1,35 )Sau khi được giải thích về việc thụ thai mà vẫn giữ mình thuộc trọn Thiên Chúa,Maria dứt khoát nói lời xin vâng:“Vâng,tôi đây là nữ tỳ của Chúa,xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói “(Lc 1,38 ) .Và Ngôi Hai là Chúa Giêsu đã  ngự trị trong lòng Đức Trinh nữ Maria.

Rồi lúc đến ngày sinh con ,Mẹ Maria đã hạ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá Bêlem.(Lc 2,7 ) khi hai ông bà Giuse và Maria phải trở về quê quán để khai hộ khẩu theo lệnh của hoàng đế Au-gút-tô (Lc 2,1 ) .Sau đó hai ông bà Giuse và Maria lại phải đem Chúa Giêsu lánh qua nước Aicập để tránh việc tàn sát con trẻ của hoàng đế Hêrôđê cho tới khi Hêrôđê băng hà; hai ông bà Giuse và Maria lại bồng bế Hài nhi Giêsu trở về Nazarét quê nhà. Mẹ Maria đã sống một cuộc đời hết sức âm thầm với Chúa Giêsu và thánh Giuse suốt 30 năm Chúa ở với hai ông bà .Trong ba năm Chúa đi rao giảng và kết nạp các môn đệ ,chúng ta chỉ gặp Đức Mẹ một lần ở tiệc cưới Cana.Lần khác nữa khi Mẹ Maria và vài người bà con đi tìm Chúa Giêsu , Chúa đã trả lời :”...Những người nghe và giữ lời Ta giảng dậy,đó là Mẹ và anh em của Ta “(Mc 3,31-35 ) .Một lần nữa ,chúng ta bắt gặp Mẹ Maria đứng dưới chân Thập Giá Chúa Giêsu trên đồi Canvê(Ga 19,25 ).Lần cuối cùng,chúng ta thấy Mẹ Maria và các môn đệ cầu nguyện chung trong nhà tiệc ly để chờ đợi Chúa Thánh Thần (Cv 1,14 ).Rồi sau đó ,có lẽ Đức Mẹ đã theo thánh Gioan đi rao giảng Tin Mừng ở Tiểu Á và đã qua đời ở Êphêsô.

Maria đã sống ẩn dật ,âm thầm nhưng vì Mẹ là Mẹ Đấng cứu thế ,nên muôn đời mọi thế hệ đều ngợi khen,tung hô Mẹ .


II.      TẠI SAO MẸ LẠI VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ?
Tội nguyên tổ do hai ông bà tổ tiên Adong và Eva đã truyền lại cho con cháu muôn đời .Riêng Mẹ Maria vì là Mẹ Thiên Chúa,Mẹ Đấng cứu Thế , Thiên Chúa đã dành cho Người đặc ân vô cùng quí giá ngay khi Người còn đang trong cung lòng bà thánh Anna,vì công nghiệp của Chúa Giêsu Con Mẹ sẽ sinh ra sau này,Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ Maria nguyên tuyền,trinh trắng,không hề mang tì vết :đó là đặc ân vô nhiễm nguyên tội Thiên Chúa dành riêng cho mình Mẹ mà thôi.

Chính vì thếâ,không một phút,một giây nào trong đời sống ,Đức Mẹ đã phải khuất phục ma quỉ,đã ở trong tình trạng tội lỗi .Dù khi thụ thai ,dù lúc sinh con ,Mẹ Maria luôn thuộc trọn về Chúa ,nghĩa là lúc nào Mẹ cũng đầy tràn ân sủng của Chúa Thánh Thần ,lúc nào Mẹ cũng đầy tràn ân phúc. Mẹ không hề mắc tội dù tội riêng  mình làm vì Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ , Mẹ phải là Đấng hoàn toàn nhất để xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai làm người .Mẹ là “Evà mới “ như Giáo Hội đã ca tụng Mẹ “ Thiên Chúa đã dọn cho con Ngài một chỗ ở xứng đáng nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ “. “Mẹ được giữ sạch không vương chút tội lỗi nhờ vào ân sủng do cuộc tử nạn của Chúa Giêsu".

Đức thánh Cha Piô IX đã long trọng tuyên bố tín điều Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1854 và chỉ bốn năm sau đó chính Đức Mẹ đã hiện ra với Bernadetta tại Lộ Đức ngày 25 tháng 3 năm 1858 đã xác nhận:”Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội “. 

III.     ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM GIÚP GÌ CHO TA ?

Chúng ta là con cái Đức Mẹ,Một người Mẹ hoàn hảo nhất ,tốt đẹp nhất vì Mẹ luôn trong trắng,luôn tươi xinh ,không một vết tì ố nào có thể làm ô nhiễm tâm hồn Mẹ .


Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội,đặc ân được gìn giữ hồn xác vẹn toàn , Mẹ Maria là “Evà mới “, Evà mang sự sống ,chứ không mang cái chết ,chỉ có tội mới đem lại sự dữ, mang lại cái chết cho con người ,còn Mẹ vì là người vẹn toàn được Thiên Chúa ấp ủ,bao bọc như Chúa gìn giữ con ngươi mắt Chúa ,nên Maria đã trở nên mẫu gương trung thành tuyệt đối cho ta về đức trinh khiết Mẹ dành trọn vẹn cho Thiên Chúa .Mẹ trở thành sao mai dẫn lối nhân loại vượt qua cuộc hải hành trần gian  đầy cam go thử thách nhờ lòng tin kiên vững không hề lay chuyển qua lời thưa xin vâng của Mẹ . Maria đã cho ta hiểu qua đặc ân vô nhiễm nguyên tội , Mẹ  bắt nguồn từ chính Thiên Chúa,Đấng nguyên vẹn,ngàn trùng chí Thánh ,Đấng vô cùng chung thủy đối với nhân loại này.

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội ,xin cho chúng con hiểu được rằng Chúa đã yêu thương Mẹ ,yêu thương mọi người chúng con và không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.

Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ngước nhìn lên Mẹ dù cuộc đời chúng con có muôn ngàn vấp ngã , để chúng con luôn chỗi dậy và được Mẹ dắt tay chỗi dậy.

Xin Mẹ  giúp chúng con và nhân loại biết bước đi trong vâng phục,tin tưởng và cậy trông như Mẹ đã luôn tuân phục ý Chúa ,làm theo ý Chúa và thực thi Lời Chúa.

Linh mục Giuse Nguyễn hưng Lợi DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây