TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Mùa Giáng Sinh C DPF

Chủ nhật - 12/12/2021 09:13 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1041
VHTK Rèn Luyện Tư Duy Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 3,23-38
VHTK Mùa Giáng Sinh C DPF
VUI HC THÁNH KINH
MÙA GIÁNG SINH C

Tải về file DPF VHTK Mùa Giáng Sinh năm C tại đây

VHTK Rèn Luyện Tư Duy
Gia phả Đức Giêsu Kitô
theo thánh Luca 3,23-38


23 Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se. Giu-se là con Ê-li,24 Ê-li con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi, Lê-vi con Man-ki, Man-ki con Gian-nai, Gian-nai con Giô-xếp.25 Giô-xếp con Mát-tít-gia, Mát-tít-gia con A-mốt, A-mốt con Na-khum, Na-khum con Khét-li, Khét-li con Nác-gai.26 Nác-gai con Ma-khát, Ma-khát con Mát-tít-gia, Mát-tít-gia con Sim-y, Sim-y con Giô-xếch, Giô-xếch con Giô-đa.27 Giô-đa con Giô-kha-nan, Giô-kha-nan con Rê-sa, Rê-sa con Dơ-rúp-ba-ven, Dơ-rúp-ba-ven con San-ti-ên.
 
28 Nê-ri con Man-ki, Man-ki con Át-đi, Át-đi con Cô-xam, Cô-xam con En-mơ-đam, En-mơ-đam con E.29 E con Giê-su, Giê-su con Ê-li-e-de, Ê-li-e-de con Giô-rim, Giô-rim con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi.30 Lê-vi con Si-mê-ôn, Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-xếp, Giô-xếp con Giô-nam, Giô-nam con En-gia-kim,31 En-gia-kim con Ma-li-a, Ma-li-a con Mi-na, Mi-na con Mát-tát-ta, Mát-tát-ta con Na-than, Na-than con Đa-vít.
 
32 Đa-vít con Gie-sê. Gie-sê con Ô-vết, Ô-vết con Bô-át, Bô-át con Xan-môn, Xan-môn con Nác-sôn.33 Nác-sôn con Am-mi-na-đáp, Am-mi-na-đáp con Át-min, Át-min con Ác-ni, Ác-ni con Khét-rôn, Khét-rôn con Pe-rét, Pe-rét con Giu-đa.34 Giu-đa con Gia-cóp, Gia-cóp con I-xa-ác, I-xa-ác con Áp-ra-ham.
 
35 Na-kho con Xơ-rúc, Xơ-rúc con Rơ-u, Rơ-u con Pe-léc, Pe-léc con Ê-ve. Ê-ve con Se-lác.36 Se-lác con Kê-nan, Kê-nan con Ác-pắc-sát, Ác-pắc-sát con Sêm, Sêm con Nô-ê, Nô-ê con La-méc.37 La-méc con Mơ-thu-se-lác. Mơ-thu-se-lác con Kha-nốc, Kha-nốc con Gie-rét, Gie-rét con Ma-ha-lan-ên, Ma-ha-lan-ên con Kên-nan.38 Kên-nan con E-nốt, E-nốt con Sết, Sết con A-đam và A-đam là con Thiên Chúa.
 
 
 
I. Tinh Mắt
 
1. Nhân vật bắt đầu bằng ký tự B là gì ?
2. Nhân vật bắt đầu bằng ký tự R là gì ?
3. Những nhân vật trùng nhau là ai ?
4. Những nhân vật nào ít ký tự nhất ?
5. Những nhân vật nào nhiều ký tự nhất ?
6. Những nhân vật nào bắt đầu bằng ký tự A ?
7. Những nhân vật nào bắt đầu bằng ký tự G ?
8. Những nhân vật nào có 2 ký tự A ?
9. Những nhân vật nào có 3 ký tự T?
10. Những nhân vật nào có 3 ký tự A ?
11. Những nhân vật nào có 3 ký tự ?
12. Những nhân vật nào có 7 ký tự ?
13. Những nhân vật nào có 3 nguyên âm khác nhau ?
14. Những nhân vật nào có 4 nguyên âm khác nhau ?
 
II. Alphabet
 
A* Bạn hãy xếp những nhân vật vần M theo thứ tự Alphabet.
 
Máttát
Manki
Makhát
Máttítgia
Manki
Malia
Mina
Máttátta
Mơthuselác
Mahalanên
 
 
B* Bạn hãy xếp những nhân vật này theo thứ tự Alphabet.
 
Giêsu
Lêvi
Nakhum
Khétli
Engiakim
Ôvết
Bôát
Xơrúc
Rơu
Peléc
Laméc
Sết
Ađam.
 
 
III. Liên Hệ Gia Đình
 
Cha                               Con
 
... ... ...                           Giêsu
... ... ...                           Nakhum
... ... ...                           Ixaác
... ... ...                           Sết
 
Cha                               Con
 
Bôát                              ... ... ...
Êli                                 ... ... ...
Ađam                            ... ... ...
Đavít                             ... ... ...
 
 
IV. Cùng Nhóm
 
1. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Giêsu con ông Giuse
Dơrúpbaven
Mơthuselác
 
Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.
 
Amminađáp
Đavít
Thiên Chúa
 
2. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Nathan
Êli
Giesê
 
Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.
 
Giacóp
Lêvi
Giêsu con ông Giuse
 
 
3. Đây là những từ được xếp theo một lô gích nhất định.
 
Giuđa
Bôát
Ixaác
Dơrúpbaven
 
Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên.
 
Giuse
Makhát
Ápraham
 


4. Đây là những từ được xếp theo một lô gích nhất định.
 
Máttátta
Nácsôn
Ôvết
 
Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên.
 
Ixaác
Giôxếp
Simy
 

5. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Ácni
Manki
Khétli
 
Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên.
 
Makhát
Átđi
Đavít
 
6. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Ađam
Nathan
Giôkhanan
 
Từ nào sau đây tiếp theo dãy từ trên.
 
Enmơđam
Giannai
Êliede
 
 
7. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.
 
Xanmôn
Átmin
Laméc
 
Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.
 
Malia
Simêôn
Enmơđam
 
V. Thêm & Bớt
 
1. Thêm 1
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 1 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Saentiên
Gieôkhanan
Siemêôn
Maelia
Ameminađáp
Maehalanên
Êleiede
 
Gợi ý : 
Trong dãy từ này có nhân vật Mahalanên.
 
2. Thêm 2
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 1 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Amốta
Khétali
Ôvếta
Bôáta
Enốta
Khétarôn
Máttaítgia
 
Gợi ý : 
Trong dãy từ này có nhân vật Khétrôn.
 
3. Thêm 3
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ đã thêm 2 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Mơthuselácan
Xanmônet
Engiakimhu
Enmơđamat
Dơrúpbavenhu
Máttítgiali
Giôkhananan
 
Gợi ý : 
Trong dãy từ này có nhân vật Giôkhanan.
 
4. Bớt 1
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ thiếu 1 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
Gianna
Lêv
Khétl
Átđ
Mank
Nácga
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật Lêvi.
 
5. Bớt 2
Vì lơ đãng, người thợ xếp chữ thiếu 1 ký tự vào mỗi nhân vật. Bạn tìm xem những nhân vật này là ai.
 
Mátát
Mơhuselác
Sế
Mátátta
Mátítgia
 
Gợi ý : 
Trong dãy từ này có nhân vật Máttátta.
 
  Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 

 
 Tags: vhtk DPF

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây